Have your say on landmark new farm support proposals at Dairy Show

The return of the Welsh Dairy Show provides a great opportunity for people to find out more about the Sustainable Farming Scheme (SFS) and our co-design programme, Rural Affairs Minister Lesley Griffiths has said.

The event celebrating the dairy industry returns tomorrow (Tuesday 25 October) after a three-year absence due to the impact of the Covid pandemic.

The Welsh Government will be at the showground in Carmarthen and the Minister is encouraging people to visit the stand and find out more about the development of the SFS.

In addition, the SFS online survey has been extended to 21 November to ensure people have enough time to provide their valuable feedback on the proposed actions and processes of the scheme.

The survey can be found here.

Actions to support the sustainable production of food, improve biodiversity, and strengthen the rural economy are part of proposals which outline the next steps in designing Wales’ landmark future farm support scheme.

The SFS signifies a major change and will be vital in supporting Welsh farmers to deliver a more resilient environment and rural economy.

Farmers will be provided with financial support for the work they do to meet the challenges of the climate and nature emergencies alongside the sustainable production of food.

Creating a new system of farm support that will maximise the protective power of nature through farming, recognising the particular needs of family farms in Wales and acknowledging ecologically sustainable local food production is a Programme for Government commitment.

The Farm Liaison Service and Farming Connect will also be at the show to provide support to farmers on other areas.

Rural Affairs Minister, Lesley Griffiths said: “It is great to see the Welsh Dairy Show returning after a three-year absence.

“We have a fantastic dairy industry here in Wales and I am pleased so many people will be coming together in Carmarthen to celebrate the sector and its successes.

“The event also provides an opportunity for people to come and speak with us and help us with the development of our Sustainable Farming Scheme.

“In the summer, I published the outline proposals of the scheme in significantly more detail than has been shared previously. This included outlining its structure, information on proposed actions, and the process through which farmers can apply.

“Working with our farmers is vital in ensuring this Scheme works for them and Wales as a whole. I encourage everyone with an interest to visit our stand and also provide their feedback through our online survey.

“I wish everyone at the Welsh Dairy Show a very successful event.”

Dwedwch eich dweud ynghylch y cynigion blaengar newydd i gefnogi ffermwyr yn y Sioe Laeth

Mae dychweliad Sioe Laeth Cymru yn darparu cyfle gwych i bobl ddysgu mwy am y Cynllun Ffermio Cynaliadwy a’n rhaglen gydlunio, mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi dweud.

Mae’r digwyddiad sy’n dathlu’r diwydiant llaeth yn dychwelyd yfory (dydd Mawrth 25 Hydref) ar ôl colli tair blynedd oherwydd effeithiau pandemig COVID.

Bydd Llywodraeth Cymru ar faes y sioe yng Nghaerfyrddin, ac mae’r Gweinidog yn annog pobl i ymweld â’r stondin a dysgu rhagor am y gwaith o ddatblygu’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy.

Yn ogystal, mae arolwg ar-lein y Cynllun Ffermio Cynaliadwy wedi cael ei estyn i 21 Tachwedd, i sicrhau bod gan bobl ddigon o amser i roi eu hadborth gwerthfawr ar gamau gweithredu a phrosesau arfaethedig y cynllun.

Mae’r arolwg ar gael yma.

Mae camau i gefnogi cynhyrchu bwyd mewn modd cynaliadwy, i wella bioamrywiaeth ac i atgyfnerthu’r economi wledig yn rhan o’r cynigion sy’n amlinellu’r camau nesaf yn y gwaith o lunio cynllun blaengar Cymru ar gyfer cefnogi ffermwyr.

Mae’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy yn nodi newid sylweddol, a bydd yn hanfodol wrth helpu ffermwyr Cymru i sicrhau amgylchedd ac economi wledig fwy cadarn.

Rhoddir cymorth ariannol i ffermwyr am y gwaith maen nhw’n ei wneud i ymdrin â heriau’r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng natur, wrth iddyn nhw gynhyrchu bwyd mewn modd cynaliadwy.

Mae creu system newydd ar gyfer cefnogi ffermwyr a fydd yn cynyddu pŵer amddiffynnol natur cymaint ag y bo modd drwy ffermio, gan gydnabod anghenion penodol ffermydd teulu Cymru, a chydnabod bwyd sy’n cael ei gynhyrchu mewn modd ecolegol gynaliadwy, yn un o ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu.

Bydd y Gwasanaeth Cysylltwyr Fferm a Chyswllt Ffermio hefyd yn y sioe er mwyn rhoi cymorth i ffermwyr ar faterion eraill.

Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Mae’n wych gweld Sioe Laeth Cymru yn ôl ar ôl absenoldeb o dair blynedd.

“Mae gennyn ni ddiwydiant llaeth gwych yma yng Nghymru, ac mae’n dda gen i y bydd cymaint o bobl yn dod ynghyd yng Nghaerfyrddin i ddathlu’r sector a’i lwyddiannau.

“Mae’r digwyddiad hefyd yn rhoi cyfle i bobl ddod a siarad â ni a’n helpu i ddatblygu ein Cynllun Ffermio Cynaliadwy.

“Yn yr haf, cyhoeddais i gynigion amlinellol y cynllun mewn cryn dipyn mwy o fanylder nag sydd wedi cael ei rannu yn flaenorol. Roedd hyn yn cynnwys amlinellu strwythur y cynllun, gwybodaeth am gamau arfaethedig a’r broses i ffermwyr ar gyfer gwneud cais.

“Mae’n hanfodol ein bod yn gweithio gyda’n ffermwyr i sicrhau bod y Cynllun hwn yn gweithio iddyn nhw ac ar gyfer Cymru yn ei chyfanrwydd. Rwy’n annog pawb sydd â diddordeb i ymweld â’n stondin ni ac i roi adborth drwy ein harolwg ar-lein.

“Hoffwn i ddymuno pob llwyddiant ar gyfer y digwyddiad hwn i bawb yn Sioe Laeth Cymru.”

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: