Vaccinating young children against flu a key priority for GPs this autumn

GP practices across Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire will invite all children aged 2 or 3 years old (on 31 August 2022) to receive their annual flu nasal spray vaccine this autumn.

Young children can become very ill with flu. Two and three-year-old children are a priority group as not only are children of this age super spreaders of flu, they’re also one of the groups most at risk of serious illness and hospitalisation.

Dr Joanne McCarthy, Deputy Director of Public Health at Hywel Dda University Health Board, said: “Flu is caused by the influenza virus. It can be a very unpleasant illness for children and also lead to serious problems, such as bronchitis and pneumonia.

“The pandemic has made us much more aware that vaccination saves lives and reduces hospitalisations. Vaccination may not stop your child from catching flu, but it makes it far less likely that your child will be severely ill or need hospitalisation.”

The children’s nasal spray flu vaccine is safe and effective and is offered every year to children to help protect them against flu.

If your child is aged between 6 months and 2 years and has a long-term health condition that makes them at higher risk from flu, they are also eligible but will be offered a flu vaccine injection instead of the nasal spray.

Please wait to be contacted by your GP practice and please make every effort to keep the appointment given.

If you have any questions about vaccinations, you can ask your GP surgery or other healthcare professionals for advice. More information is also available on the Public Health Wales website https://phw.nhs.wales/fluvaccine.

After vaccination, some children and young people may get a temperature, feel tired, have a headache, have aching muscles or have a reduced appetite for a day or two. The nasal spray may cause a runny or blocked nose and the injection can leave a sore arm. Other reactions are less common.

You can find out more about flu vaccines, including their contents and possible side effects, at www.medicines.org.uk/emc. Enter the name of the vaccine in the search box. The brand of nasal spray flu vaccine available in the UK is called Fluenz Tetra.

|Brechu plant ifanc rhag y ffliw yn flaenoriaeth allweddol i feddygon teulu yr hydref hwn

Bydd Meddygfeydd Teulu teulu ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn gwahodd pob plentyn 2 neu 3 oed (ar 31 Awst 2022) i gael eu brechlyn chwistrell trwyn ffliw blynyddol yr hydref hwn.

Gall plant ifanc fynd yn sâl iawn gyda ffliw. Mae plant dwy a thair oed yn grŵp blaenoriaeth oherwydd nid yn unig y mae plant o’r oedran hwn yn lledaenwyr ffliw ond maen nhw hefyd yn un o’r grwpiau sydd fwyaf mewn perygl o salwch difrifol a mynd i’r ysbyty.

Dywedodd Dr Joanne McCarthy, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Firws y ffliw sy’n achosi’r ffliw. Gall fod yn salwch annymunol iawn i blant a hefyd arwain at broblemau difrifol, fel broncitis a niwmonia.

“Mae’r pandemig wedi ein gwneud ni’n llawer mwy ymwybodol bod brechu yn achub bywydau ac yn lleihau derbyniadau i’r ysbyty. Efallai na fydd brechiad yn atal eich plentyn rhag dal y ffliw, ond mae’n ei gwneud yn llawer llai tebygol y bydd eich plentyn yn ddifrifol wael neu angen mynd i’r ysbyty.”

Mae’r brechlyn ffliw chwistrell trwyn i blant yn ddiogel ac yn effeithiol a chaiff ei gynnig bob blwyddyn i blant i helpu i’w hamddiffyn rhag y ffliw.

Os yw’ch plentyn rhwng 6 mis a 2 oed a bod ganddo gyflwr iechyd hirdymor sy’n ei wneud mewn mwy o berygl o gael y ffliw, mae hefyd yn gymwys ond bydd yn cael cynnig pigiad brechlyn ffliw yn lle’r chwistrell trwyn.

Arhoswch i’ch meddygfa gysylltu â chi a gwnewch bob ymdrech i gadw’r apwyntiad a roddir.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am frechiadau, gallwch ofyn i’ch meddygfa neu weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill am gyngor. Mae rhagor o wybodaeth hefyd ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru https://phw.nhs.wales/fluvaccine.

Ar ôl cael eu brechu, efallai y bydd rhai plant a phobl ifanc yn cael tymheredd, yn teimlo’n flinedig, yn cael cur pen, yn cael poen yn y cyhyrau neu’n cael llai o archwaeth am ddiwrnod neu ddau. Gall y chwistrell trwyn achosi’r trwyn i redeg neu wedi’i rwystro a gall y pigiad adael braich ddolurus. Mae adweithiau eraill yn llai cyffredin.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechlynnau ffliw, gan gynnwys eu cynnwys a sgil-effeithiau posibl, yn www.medicines.org.uk/emc. Rhowch enw’r brechlyn yn y blwch chwilio. Enw brand y brechlyn ffliw chwistrell trwyn sydd ar gael yn y DU yw Fluenz Tetra.

You cannot copy any content of this page