Council launches new Transformation Programme

Carmarthenshire County Council has launched its Transformation Programme which will change the way the authority uses many of its resources to be able to continue to provide high quality services.

 

The ambitious programme, which builds on the transformation work already undertaken by the authority over the last 10 years, was approved by Cabinet Members today (February 13).

 

The programme will outline how the authority plans to move forward to provide more value and benefits to residents and businesses in the county and will also aim to further accelerate the process of modernisation across the council, allowing it to deliver high quality, cost-effective services in a challenging environment.

 

Over the next five years, the programme will further invest in the authority’s staff, buildings and technology to create more modern working practices and speed up process.

 

Amongst the priorities included within the programme are: to develop a commercial strategy for the organisation; implement a range of projects designed to modernise processes, improve productivity and reduce paper, printing and postage; further rationalise the Council’s accommodation portfolio and modernise and improve the working environment within the remaining core buildings and continue to support schools in identifying potential efficiencies and smarter ways of working.

 

The Transformation Programme will feed into the council’s new Corporate Strategy – the council’s vision for the next five years under the new administration – which was also today ratified by Cabinet Members. The Corporate Strategy will now go to Full Council for final approval on March 1, 2023.

 

Cllr Philip Hughes, cabinet member with responsibility for organisation and workforce said: “I welcome this Transformation Programme, which will help the way we run and work, ensuring we continue to be forward-thinking and improve and modernise our services, not just for residents and businesses in the county but also our staff.”

 

Further information about the council’s Transformation Programme can be found on the council’s website carmarthenshire.gov.wales/transformation-strategy

Cyngor yn lansio Rhaglen Drawsnewid newydd

 

 

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio ei Raglen Drawsnewid a fydd yn newid y ffordd y mae’r awdurdod yn defnyddio llawer o’i adnoddau er mwyn gallu parhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel.

 

Cafodd y rhaglen uchelgeisiol, sy’n adeiladu ar y gwaith trawsnewid a wnaed eisoes gan yr awdurdod dros y 10 mlynedd diwethaf, ei chymeradwyo gan Aelodau’r Cabinet heddiw (13 Chwefror).

 

Bydd y rhaglen yn amlinellu sut y mae’r awdurdod yn bwriadu symud ymlaen i roi mwy o werth a buddion i breswylwyr a busnesau yn y sir a bydd hefyd yn ceisio cyflymu ymhellach y broses o foderneiddio ar draws y cyngor, gan ganiatáu iddo ddarparu gwasanaethau cost-effeithiol o ansawdd uchel mewn amgylchedd heriol.

 

Dros y pum mlynedd nesaf, bydd y rhaglen yn buddsoddi ymhellach yn staff, adeiladau a thechnoleg yr awdurdod er mwyn creu arferion gwaith mwy modern a chyflymu prosesau.

 

Ymhlith y blaenoriaethau sydd wedi’u cynnwys yn y rhaglen mae: datblygu strategaeth fasnachol ar gyfer y sefydliad; gweithredu ystod o brosiectau sydd wedi’u cynllunio i foderneiddio prosesau, gwella cynhyrchiant a lleihau papur, argraffu a phostio; rhesymoli portffolio llety’r Cyngor ymhellach a moderneiddio a gwella’r amgylchedd gwaith o fewn yr adeiladau craidd sy’n weddill a pharhau i gefnogi ysgolion i nodi effeithlonrwydd posibl a ffyrdd gwell o weithio.

 

Bydd y Rhaglen Drawsnewid yn bwydo Strategaeth Gorfforaethol newydd y cyngor – gweledigaeth y cyngor ar gyfer y pum mlynedd nesaf o dan y weinyddiaeth newydd a oedd hefyd heddiw wedi ei gadarnhau gan Aelodau’r Cabinet. Bydd y Strategaeth Gorfforaethol bellach yn mynd i’r Cyngor Llawn i’w chymeradwyo’n derfynol ar 1 Mawrth, 2023.

 

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr aelod cabinet gyda chyfrifoldeb dros Drefniadaeth a’r Gweithlu: “Rwy’n croesawu’r Rhaglen Drawsnewid hon, a fydd yn helpu’r ffordd yr ydym yn gweithredu ac yn gweithio, gan sicrhau ein bod yn parhau i fod yn flaengar a gwella a moderneiddio ein gwasanaethau, nid yn unig ar gyfer preswylwyr a busnesau’r sir ond hefyd i’n staff.”

 

Mae rhagor o wybodaeth am Raglen Drawsnewid y Cyngor ar gael ar wefan y Cyngor sirgar.llyw.cymru/strategaeth-drawsnewid

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page