Community Mental Health Team encourage colleagues to join challenge 

Hywel Dda University Health Board’s Carmarthen Community Mental Health Team are encouraging their NHS colleagues to put on their running shoes to help improve their health and wellbeing.

Steve Plumb, Specialist Practitioner in Adult Community Mental Health has been coordinating team runs after work in Carmarthen and the team have now completed the eight-week NHS Couch to 5K training plan and regularly participate in Llanelli’s Parkrun event.

Engaging in regular physical activity such as the Couch to 5k challenge can have numerous benefits for both physical and mental health.

In addition, being outdoors and taking notice of the world around us contributes to our five ways to wellbeing, a well-being equivalent of ‘five fruit and vegetables a day’.

It is recommended that people build the Five Ways into their daily life to improve their well-being by connecting with people, being active, taking note of the world around us, continuous learning and giving.

Steve Plumb, says: “We decided to undertake this challenge because of the physical and mental benefits to us as individuals and to engage together as a team.

“Taking part in a challenge like NHS Couch to 5K can help anyone to take a gradual approach and build up fitness gradually over time.

“It’s fantastic that members from different professions within the mental health team are participating in this challenge including nurses, social workers, doctors, and admin staff and we strongly encourage other teams to think about doing something similar to help and support each other on their fitness and wellbeing journey.”

The NHS Couch to 5K app can be downloaded here from the Google Play Store and here for Apple app store.

 


Mae Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Caerfyrddin Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn annog eu cydweithwyr yn y GIG i wisgo eu hesgidiau rhedeg er mwyn helpu i wella eu hiechyd a’u lles.

Mae Steve Plumb, Ymarferydd Arbenigol mewn Iechyd Meddwl Cymunedol i Oedolion wedi bod yn cydlynu rhediadau tîm ar ôl gwaith yng Nghaerfyrddin ac mae’r tîm bellach wedi cwblhau cynllun hyfforddi wyth wythnos NHS Couch to 5K ac yn cymryd rhan yn rheolaidd yn nigwyddiad Parkrun Llanelli.

Gall cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol rheolaidd fel sialens Couch to 5k ddod â nifer o fanteision i iechyd corfforol a meddyliol.

Yn ogystal, mae bod yn yr awyr agored a chymryd sylw o’r byd o’n cwmpas yn cyfrannu at ein pum ffordd at les, y fersiwn lles o’r ‘pum dogn o ffrwythau a llysiau y dydd’.

Argymhellir bod pobl yn adeiladu’r Pum Ffordd yn eu bywyd bob dydd i wella eu llesiant trwy gysylltu â phobl, bod yn egnïol, cymryd sylw o’r byd o’n cwmpas, dysgu parhaus a rhoi.

Meddai Steve Plumb: “Fe benderfynon ni ymgymryd â’r sialens hon oherwydd y manteision corfforol a meddyliol i ni fel unigolion ac i ymgysylltu â’n gilydd fel tîm.

“Gall cymryd rhan mewn sialens fel NHS Couch to 5K helpu unrhyw un i gymryd agwedd raddol wrth adeiladu ffitrwydd yn raddol dros amser.

“Mae’n wych bod aelodau o wahanol broffesiynau o fewn y tîm iechyd meddwl yn cymryd rhan yn y sialens hon gan gynnwys nyrsys, gweithwyr cymdeithasol, meddygon, a staff gweinyddol ac rydym yn annog timau eraill yn gryf i feddwl am wneud rhywbeth tebyg i helpu a chefnogi ei gilydd ar eu ffitrwydd a thaith lles.”

Gellir lawrlwytho ap NHS Couch to 5K yma o’r Google Play Store ac yma ar gyfer Apple App Store.

 

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page