Hywel Dda Bank holiday arrangements – Monday, 19 September 2022 / Trefniadau Gŵyl y Banc – Dydd Llun, 19 Medi 2022

Following confirmation that Monday, 19 September, will be a Bank Holiday to mark the Queen’s State Funeral, the Health Board is contacting all patients to confirm or re-arrange their appointments, depending on service availability. Whilst all emergency services will be operating as normal, we need to adjust some elements of our planned care services and prioritise patients with urgent care needs wherever possible.

Our Chemotherapy Units will be operating as normal on Monday and some surgery for urgent cases will take place at our hospitals.

Where appointments need to be re-scheduled, patients are being contacted over the coming days by the relevant team to re-arrange their appointment as quickly as possible. In some cases, this may mean bringing appointments forward to this week. Some face-to-face outpatient appointments will still go ahead, and some may be held as an online/virtual appointment on Monday.

If you have an appointment on Monday, and have not been contacted by 1pm on Friday, please contact the health board’s communication hub on 0300 3038322 or email ask.hdd@wales.nhs.uk for further information and guidance. Staff at the communication hub are available to answer calls between 10am-4pm on Saturday, and 10am-3pm on Sunday and Bank Holiday Monday. We are contacting all patients by telephone or text message, please check your telephone for any messages.

As GP surgeries and most Community Pharmacies and Dental services will be closed on Monday, a Bank Holiday out of hours service will be provided. Individuals requiring repeat prescriptions are encouraged to arrange them in advance.

All urgent and emergency care services will continue as normal. If you are unwell and unsure what to do, you can visit the online symptom checker or call NHS 111. The Minor Injury Units at acute hospital sites will be open as usual. Opening hours for community walk-in services can be found on the health board’s website. Please attend an Emergency Department, or call 999, if you have a life-threatening illness or serious injury, such as:

Severe breathing difficulties
Severe pain or bleeding
Chest pain or a suspected stroke
Serious trauma injuries (e.g., from a car crash).
We apologise for any inconvenience caused and thank you for your support and patience.

—————————————————————————————-

Yn dilyn cadarnhad y bydd dydd Llun, 19 Medi, yn Ŵyl y Banc i nodi Angladd Gwladol y Frenhines, mae’r Bwrdd Iechyd yn cysylltu â’r holl gleifion i gadarnhau neu aildrefnu eu hapwyntiadau, yn dibynnu ar y gwasanaeth sydd ar gael. Er y bydd yr holl wasanaethau brys yn gweithredu fel arfer, mae angen i ni addasu rhai elfennau o’n gwasanaethau gofal wedi’i gynllunio a blaenoriaethu cleifion ag anghenion gofal brys lle bynnag y bo modd.

Bydd ein Hunedau Cemotherapi yn gweithredu fel arfer ddydd Llun a bydd rhai llawdriniaethau ar gyfer achosion brys yn cael eu cynnal yn ein hysbytai.

Pan fydd angen aildrefnu apwyntiadau, bydd y tîm perthnasol yn cysylltu â chleifion dros y dyddiau nesaf i aildrefnu eu hapwyntiad cyn gynted â phosibl. Mewn rhai achosion, gall hyn olygu dod ag apwyntiadau ymlaen i’r wythnos hon. Bydd rhai apwyntiadau cleifion allanol wyneb yn wyneb yn dal i fynd rhagddynt, ac efallai y bydd rhai yn cael eu cynnal fel apwyntiad ar-lein/rhithwir ddydd Llun.

Os oes gennych apwyntiad ddydd Llun, ac nad ydym wedi cysylltu â chi erbyn 1pm ddydd Gwener, cysylltwch â hyb cyfathrebu’r bwrdd iechyd ar 0300 3038322 neu e-bostiwch ask.hdd@wales.nhs.uk am ragor o wybodaeth ac arweiniad. Mae staff yr hyb cyfathrebu ar gael i ateb galwadau rhwng 10am-4pm ddydd Sadwrn, a 10am-3pm ar ddydd Sul a dydd Llun Gŵyl y Banc. Rydym yn cysylltu â phob claf dros y ffôn neu drwy neges destun, gwiriwch eich ffôn am unrhyw negeseuon.

Gan y bydd meddygfeydd a’r rhan fwyaf o Fferyllfeydd Cymunedol a Gwasanaethau Deintyddol ar gau ddydd Llun, bydd gwasanaeth tu allan i oriau Gŵyl y Banc yn cael ei ddarparu. Anogir unigolion sydd angen presgripsiynau rheolaidd i’w trefnu ymlaen llaw.

Bydd yr holl wasanaethau brys yn parhau fel arfer. Os ydych chi’n sâl ac yn ansicr beth i’w wneud, gallwch ymweld â’r wefan gwiriwr symptomau neu ffonio GIG 111. Bydd yr Unedau Mân Anafiadau ar safleoedd ysbytai acíwt ar agor fel arfer. Gellir dod o hyd i oriau agor ar gyfer gwasanaethau cerdded i mewn cymunedol ar wefan y bwrdd iechyd. Ewch i Adran Achosion Brys, neu ffoniwch 999, os oes gennych salwch sy’n peryglu bywyd neu anaf difrifol, fel:

• Anawsterau anadlu difrifol

• Poen difrifol neu waedu

• Poen yn y frest neu amheuaeth o strôc

• Anafiadau trawma difrifol (e.e. yn dilyn damwain car).

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir a diolch am eich cefnogaeth a’ch amynedd.

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page