Warm places will be available for Carmarthenshire residents this winter

As of today, Monday, October 17, the council’s libraries at Llanelli, Ammanford and Carmarthen are also open to the public as spaces to keep warm over the winter months.

The cost-of-living crisis, and in particular rising energy costs, is a very real problem and concern for everybody, with many people contemplating how they will afford to heat their homes to stay warm.

Recognising that keeping the heating on all day, or even for part of the day, will become increasingly difficult for many of its residents, Carmarthenshire County Council is inviting those who wish to spend the day in a warm, friendly and welcoming environment, to do so at a space in one of its three main libraries.

A warm welcome awaits at our warm places as refreshments will be served and visitors are welcomed to access a television, computers and newspapers there.

Our friendly staff will also be present at the libraries and will be at hand to provide visitors with advice about the cost of living and how to access potential support.

A programme of free events is currently being scheduled at the libraries. . Please visit our online directory to see details of up-coming events.

Host a Warm Welcome Space in your community

In addition to designating a space at its libraries at Llanelli, Ammanford and Carmarthen as warm places for the public, Carmarthenshire County Council is also encouraging communities to apply for funding to provide Warm Welcome Spaces within their communities.

New or existing projects can apply for funding.

Pre-existing initiatives such as food banks, community luncheons, sports or social groups hosting events and, or, serving refreshments can apply for funding. But we are also encouraging communities to think creatively about the type of events that can provide a warm and welcoming space for those most in need in their communities over the winter months.

The Warm Welcome Spaces scheme is funded through the Council’s Poverty Fund.

A total of £180,000 is being made available through Carmarthenshire County Council’s Poverty Fund which is funded by the Welsh Government’s Discretionary Fund and other Welsh Government’s funding schemes.

To apply for funding please visit the Poverty Fund page.

Should you be successful in your application for funding, Carmarthenshire County Council can provide training to the event organisers in order to be able to offer advice and referrals to individuals about the cost of living.

Deputy Leader and Cabinet lead Cllr. Linda Evans said: “We all know that heating our homes will be considerably more expensive this winter, which is a worry that plays on everybody’s minds.

“For our part, the council is making our libraries in Llanelli, Ammanford and Carmarthen available to the public, not only to enjoy the wide selection of books available there but also to spend a few hours, or even the entire day in a location that is warm and welcoming.

“Staff will also be on hand at the libraries to offer guidance to anybody who wishes to have advice on the cost of living.

“Of course, we understand that we also need to provide Warm Welcome Places in other towns and rural communities of Carmarthenshire. That is why we are encouraging individuals and local groups to apply for funding from our Poverty Fund, which will allow them to finance new and pre-existing events and initiatives that could also serve as a means to provide a warm space for residents to attend, even if it is a few hours a week.

“We understand that local communities know what initiatives will work best in their area. and suit their local needs. This isn’t a one size fits all support scheme and that is why we want to work with communities across Carmarthenshire to create schemes that are tailored to the needs of their residents.”

Council Leader, Cllr Darren Price said: “People are facing the very real prospect of having to prioritise buying food over heating their homes. In the face of this dreadful circumstance, Carmarthenshire County Council is making our libraries at Llanelli, Ammanford and Carmarthen available as warm spaces to the public.

“Welsh Government funding has allowed us to set up a Poverty Fund that is available to communities across Carmarthenshire to host various types of activities that can offer local people a warm welcome space for a few hours a week.”

Applications for funding from the Warm Welcome Spaces scheme can be made until November 18 and must be used by March 2023.

Bydd mannau cynnes ar gael i drigolion Sir Gaerfyrddin y gaeaf hwn

O heddiw, ddydd Llun 17 Hydref, ymlaen mae llyfrgelloedd y cyngor yn Llanelli, Rhydaman a Chaerfyrddin hefyd ar agor i’r cyhoedd fel mannau i gadw’n gynnes yn ystod misoedd y gaeaf.

Mae’r argyfwng costau byw, ac yn arbennig costau ynni cynyddol, yn broblem ac yn bryder gwirioneddol i bawb, ac mae llawer o bobl yn ystyried sut y byddant yn fforddio gwresogi eu cartrefi i gadw’n gynnes.

Wrth gydnabod y bydd cadw’r gwres ymlaen drwy’r dydd, neu hyd yn oed am ran o’r dydd, yn mynd yn fwyfwy anodd i nifer o’i drigolion, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gwahodd y rhai sydd am dreulio’r diwrnod mewn lle cynnes, cyfeillgar a chroesawgar i ddod i fan yn un o’i dair prif lyfrgell.

Bydd croeso cynnes yn eu haros yn ein mannau cynnes gan y bydd lluniaeth ar gael a bydd croeso i ymwelwyr wylio teledu, defnyddio cyfrifiaduron a darllen papurau newydd yno.

Bydd ein staff cyfeillgar hefyd yn bresennol yn y llyfrgelloedd a byddant wrth law i roi cyngor i ymwelwyr am gostau byw a sut i gael cymorth posibl.

Mae rhaglen o ddigwyddiadau am ddim yn cael ei threfnu yn y llyfrgelloedd ar hyn o bryd. Ewch i’n cyfeiriadur ar-lein i weld manylion y digwyddiadau sydd i ddod.

Darparu Man Croeso Cynnes yn eich cymuned

Yn ogystal â dynodi mannau cynnes i’r cyhoedd yn ei lyfrgelloedd yn Llanelli, Rhydaman a Chaerfyrddin, mae Cyngor Sir Caerfyrddin hefyd yn annog cymunedau i wneud cais am gyllid i ddarparu Mannau Croeso Cynnes yn eu cymunedau.

Gall prosiectau newydd neu brosiectau presennol wneud cais am gyllid.

Gall mentrau presennol fel banciau bwyd, ciniawau cymunedol, grwpiau chwaraeon neu grwpiau cymdeithasol sy’n cynnal digwyddiadau a/neu’n darparu lluniaeth wneud cais am gyllid. Ond rydym hefyd yn annog cymunedau i feddwl yn greadigol am y math o ddigwyddiadau a all gynnig man cynnes a chroesawgar i’r rhai yn eu cymunedau sydd ei angen fwyaf yn ystod misoedd y gaeaf.

Mae’r cynllun Mannau Croeso Cynnes yn cael ei gyllido drwy Gronfa Tlodi’r Cyngor.

Mae cyfanswm o £180,000 ar gael trwy Gronfa Tlodi Cyngor Sir Caerfyrddin a gyllidir gan Gronfa Ddewisol Llywodraeth Cymru a chynlluniau cyllid eraill Llywodraeth Cymru.

I wneud cais am gyllid ewch i’r dudalen Cronfa Tlodi.

Os bydd eich cais am gyllid yn llwyddiannus, gall Cyngor Sir Caerfyrddin ddarparu hyfforddiant i drefnwyr y digwyddiad er mwyn cynnig cyngor ac atgyfeiriadau i unigolion am gostau byw.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, Dirprwy Arweinydd ac Arweinydd y Portffolio ar y Cabinet: “Rydym ni i gyd yn gwybod y bydd gwresogi ein cartrefi yn llawer drutach y gaeaf hwn, sy’n destun pryder i bawb.

“O’n rhan ni, mae’r cyngor yn sicrhau bod ein llyfrgelloedd yn Llanelli, Rhydaman a Chaerfyrddin ar gael i’r cyhoedd, nid yn unig i fwynhau’r dewis eang o lyfrau sydd ar gael yno ond hefyd i dreulio ychydig oriau, neu hyd yn oed y diwrnod cyfan mewn lleoliad sy’n gynnes ac yn groesawgar.

“Hefyd bydd y staff wrth law yn y llyfrgelloedd i gynnig arweiniad i unrhyw un sydd am gael cyngor ar gostau byw.

“Wrth gwrs, rydym yn deall bod angen i ni ddarparu Mannau Croeso Cynnes mewn trefi eraill a chymunedau gwledig yn Sir Gaerfyrddin hefyd. Dyna pam rydym yn annog unigolion a grwpiau lleol i wneud cais am gyllid o’n Cronfa Tlodi, a fydd yn eu galluogi i ariannu digwyddiadau a mentrau newydd a rhai presennol a allai hefyd ddarparu man cynnes i drigolion, hyd yn oed am ychydig oriau’r wythnos yn unig.

“Rydym yn deall bod cymunedau lleol yn gwybod pa fentrau fydd yn gweithio orau yn eu hardal ac yn bodloni eu hanghenion lleol. Nid yw hwn yn gynllun cymorth lle mae un ateb yn addas i bawb a dyna pam rydym am weithio gyda chymunedau ledled Sir Gaerfyrddin i greu cynlluniau sydd wedi’u teilwra i anghenion eu preswylwyr.”

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Darren Price: “Mae pobl yn wynebu’r posibilrwydd go iawn o orfod blaenoriaethu prynu bwyd yn lle gwresogi eu cartrefi. Yn wyneb yr amgylchiadau ofnadwy hyn, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn sicrhau bod ein llyfrgelloedd yn Llanelli, Rhydaman a Chaerfyrddin ar gael fel mannau cynnes i’r cyhoedd.

“Mae cyllid Llywodraeth Cymru wedi ein galluogi i sefydlu Cronfa Tlodi sydd ar gael i gymunedau ledled Sir Gaerfyrddin i gynnal gwahanol fathau o weithgareddau sy’n gallu cynnig man croeso cynnes i bobl leol am ychydig oriau’r wythnos.”

Gallwch wneud ceisiadau am gyllid i’r cynllun Mannau Croeso Cynnes tan 18 Tachwedd, a rhaid defnyddio’r cyllid erbyn Mawrth 2023.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page