First Minister visits France to meet companies investing in Wales

The First Minister will visit Paris to meet energy and industrial companies investing in Wales, during a three day visit to France.

Mark Drakeford will also host a reception to mark the start of Wales in France, a year-long celebration of cultural, business and sporting events designed to strengthen existing links and forge new connections between the two countries.

France is an important partner for Wales as we look to continue to strengthen our relationships with European nations, regions and organisations.

Around 80 French businesses are based in Wales, employing around 10,000 people.

France is Wales’ second largest export destination after Germany, with Welsh exports to France valued at just over £1.8bn in 2020.

It is also a significant market for the arts, creative industries and education organisations.

During his time in Paris, the First Minister will visit the French National Archive to see the Pennal Letter, which was sent by Owain Glyndŵr to King Charles VI of France in 1406, requesting assistance for his rebellion against English rule.

Composed during a synod of the Welsh Church at Pennal, the letter gives an insight into Glyndŵr’s vision for Wales’ future.

The First Minister will lead a delegation of Welsh organisations to meet UNESCO at its headquarters in Paris and he will meet representatives to celebrate the unique relationship Wales has with Brittany.

He has also been invited to the Stade de France by the French Rugby Federation to watch Wales’ final match of the Six Nations campaign against France.

First Minister Mark Drakeford said:

“I am delighted to launch our Wales in France year in the heart of Paris.

“The strong connections between the two countries are rooted in our shared history and culture.

“France is one of our closest European neighbours and the opportunities being developed between Wales and France by business are impressive and ambitious.

“The UK’s exit from the European Union, the pandemic, the cost-of-living crisis and Russia’s unprovoked attack on Ukraine mean, now more than ever, it is vital we stand and work together.

“Wales is a European nation committed to developing a sustainable, fairer and more collaborative world.”

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â chwmnïau yn Ffrainc sy’n buddsoddi yng Nghymru

Yn ystod ymweliad tri diwrnod â Ffrainc, bydd y Prif Weinidog yn ymweld â Pharis i gwrdd â chwmnïau ynni a diwydiannol sy’n buddsoddi yng Nghymru.

Bydd Mark Drakeford hefyd yn cynnal derbyniad i nodi dechrau Cymru yn Ffrainc, sef dathliad blwyddyn o hyd o ddigwyddiadau diwylliannol, busnes a chwaraeon, gyda’r nod o gryfhau’r cysylltiadau sydd eisoes yn bodoli rhwng y ddwy wlad, a chreu rhai newydd.

Mae Ffrainc yn bartner pwysig i Gymru wrth inni anelu at barhau i gryfhau ein perthnasau â gwledydd, rhanbarthau a sefydliadau Ewrop.

Mae gan oddeutu 80 o fusnesau Ffrengig swyddfeydd yng Nghymru, ac maen nhw’n cyflogi tua 10,000 o bobl.

Ar ôl yr Almaen, Ffrainc yw’r ail gyrchfan mwyaf ar gyfer allforion o Gymru, ac yn 2020 roedd yr allforion i Ffrainc yn werth ychydig dros £1.8 biliwn.

Mae hefyd yn farchnad bwysig ar gyfer y celfyddydau, diwydiannau creadigol a sefydliadau addysgol.

Yn ystod ei amser ym Mharis, bydd y Prif Weinidog yn ymweld ag Archif Genedlaethol Ffrainc i weld Llythyr Pennal, a gafodd ei anfon gan Owain Glyndŵr at Frenin Siarl VI, brenin Ffrainc, yn 1406, yn gofyn iddo gefnogi ei wrthryfel yn erbyn rheolaeth Lloegr.

Wedi’i gyfansoddi yn ystod un o synodau Eglwys Cymru ym Mhennal, mae’r llythyr yn cynnig cipolwg ar weledigaeth Owain ar gyfer dyfodol Cymru.

Bydd y Prif Weinidog yn arwain dirprwyaeth o sefydliadau Cymreig i gwrdd â swyddogion UNESCO yn y pencadlys ym Mharis, a bydd yn cwrdd â chynrychiolwyr i ddathlu’r berthynas unigryw sydd gan Gymru â Llydaw.

Mae hefyd wedi cael gwahoddiad gan Ffederasiwn Rygbi Ffrainc i wylio gêm olaf Cymru yng ngornest y Chwe Gwlad, yn erbyn tîm Ffrainc, yn y Stade de France.

Dywedodd Mark Drakeford, y Prif Weinidog:

“Rwy’n hynod falch o lansio ein blwyddyn Cymru yn Ffrainc, yng nghanol Paris.

“Mae’r cysylltiadau cryf rhwng y ddwy wlad wedi’u gwreiddio yn yr hanes a’r diwylliant rydyn ni’n eu rhannu.

“Mae Ffrainc ymhlith y gwledydd sydd agosaf inni yn Ewrop, ac mae’r cyfleoedd sy’n cael eu datblygu rhwng busnesau yng Nghymru a Ffrainc yn drawiadol ac uchelgeisiol.

“Mae ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd, y pandemig, yr argyfwng costau byw ac ymosodiad disymbyliad Rwsia ar Wcráin yn golygu, nawr mwy nag erioed, ei bod yn hanfodol bwysig ein bod yn sefyll ac yn gweithio gyda’n gilydd.

“Mae Cymru yn wlad Ewropeaidd sydd wedi ymrwymo i ddatblygu byd cynaliadwy, tecach a mwy cydweithredol.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page