Carmarthenshire Therapy Dogs Visit Glangwili General Hospital

CARMARTHENSHIRE Therapy Dogs have been visiting Glangwili General Hospital recently. Their most recent visit was to Cilgerran ward as part of Play in Hospital week.

The Carmarthenshire Therapy Dogs scheme started in 2015. They work independently, visiting referrals including some of the health boards wards. The volunteers and their dogs are recruited, assessed and DBS checked, and they are noticeable by their branded clothing and matching dog coats.

One of the volunteers will now be regularly visiting Cillgerran, and Towy ward at Glangwili Hopsital. The aim is for more volunteers to join the team to allow them to visit more health board wards.

These volunteers are supporting people in care home settings, hospitals and schools across Carmarthenshire and surrounding counties, bringing comfort, and reducing loneliness and isolation.

Karen Thomas, Head of Therapeutic Play said: “Play Week was a great way to raise awareness of the importance of therapeutic play in patient recovery. Having the dogs and the volunteers visit is a great benefit to our patients and our staff. We’ve seen a great response from patients who are often more reserved.”

Sue Smith from Carmarthen Therapy Dogs said: “The benefits have been positive. As a service we make sure we always have staff member with us during a visit at all times and we believe that apart from the service user, the staff of hospital wards are one of the lateral beneficiaries of a dog visit.”

Carmarthenshire Therapy Dogs can be found on Facebook Carmarthenshire Therapy Dogs | Facebook contact Susan Smith at carmstherapydogs@gmail.com Tel:07980591580.

 

Bu i Cŵn Therapi Sir Gaerfyrddin ymweld ag Ysbyty Cyffredinol Glangwili yn ddiweddar. Roedd eu hymweliad diweddaraf â ward Cilgerran fel rhan o wythnos Chwarae yn yr Ysbyty.

Dechreuodd cynllun Cŵn Therapi Sir Gaerfyrddin yn 2015. Maent yn gweithio’n annibynnol, gan ymweld ag atgyfeiriadau gan gynnwys rhai o wardiau’r Bwrdd Iechyd. Mae’r gwirfoddolwyr a’u cŵn yn cael eu recriwtio, eu hasesu a’u gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, ac maent i’w gweld gan eu iwnifform a’u cotiau cŵn cyfatebol.

Bydd un o’r gwirfoddolwyr nawr yn ymweld yn rheolaidd â ward Cilgeran, a ward Tywi yn Ysbyty Glangwili. Y nod yw i fwy o wirfoddolwyr ymuno â’r tîm er mwyn caniatáu iddynt ymweld â mwy o wardiau’r bwrdd iechyd.

Mae’r gwirfoddolwyr hyn yn cefnogi pobl mewn cartrefi gofal, ysbytai ac ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin a’r siroedd cyfagos, gan ddod â chysur, a lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd.

Dywedodd Karen Thomas, Pennaeth Chwarae Therapiwtig: “Roedd Wythnos Chwarae yn ffordd wych o godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd chwarae therapiwtig mewn adferiad cleifion. Mae ymweliad y cŵn a’r gwirfoddolwyr o fudd mawr i’n cleifion a’n staff. Rydyn ni wedi gweld ymateb gwych gan gleifion sy’n aml yn swil”

Dywedodd Sue Smith o Gŵn Therapi Caerfyrddin: “Mae’r manteision wedi bod yn gadarnhaol. Fel gwasanaeth rydym yn sicrhau bod gennym aelod o staff gyda ni bob amser yn ystod ymweliad a chredwn, ar wahân i’r defnyddiwr gwasanaeth, fod staff wardiau ysbytai hefyd yn manteisio o’r profiad”

Mae Cŵn Therapi Sir Gaerfyrddin ar Facebook Carmarthenshire Therapy Dogs | Facebook neu cysylltwch â carmstherapydogs@gmail.com Rhif Ffôn:07980591580.

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: