Arweinyddiaeth Cyngor Sir Gaerfyrddin yn gynghrair rhwng Plaid Cymru a’r Grŵp Annibynnol

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi croesawu ei arweinydd newydd fel rhan o gynghrair rhwng Plaid a’r Grŵp Annibynnol.

Cafodd y Cynghorydd Darren Price ei enwi fel Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd y Cabinet.  Mae’r Cyngh Price, sy’n aelod o grŵp Plaid Cymru, wedi gwasanaethu Cyngor Sir Caerfyrddin fel cynghorydd ar gyfer ward Gors-las ers 2012.

Mae arweinydd y Grŵp Annibynnol, Cyng Jane Tremlett, yn aelod o’r Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Pwysleisiodd yr arweinydd newydd yr angen i gydweithio gan ddweud:

“Dros y blynyddoedd nesaf rwy’n awyddus iawn i ymgysylltu’n rheolaidd ag aelodau o ochr arall y siambr, er mwyn trafod eu syniadau a’u pryderon, ac er mwyn cydweithio er lles pawb.”

Mae pum aelod o’r weinyddiaeth flaenorol wedi cadw eu seddi ar y Cabinet gyda phum aelod newydd wedi’u cyhoeddi heddiw.

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi – Y Cynghorydd Linda Evans

Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a’r Gweithlu – Y Cynghorydd Philip Hughes

Aelod Cabinet dros Adnoddau – Y Cynghorydd Alun Lenny

Aelod Cabinet dros Faterion Gwledig a Pholisi Cynllunio – Y Cynghorydd Ann Davies

Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd – Y Cynghorydd Aled Vaughan Owen

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith – Y Cynghorydd Edward Thomas

Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth – Y Cynghorydd Gareth John

Aelod Cabinet dros Addysg a’r Gymraeg – Y Cynghorydd Glynog Davies

Aelod Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Y Cynghorydd Jane Tremlett

Dywedodd y Cynghorydd Darren Price, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin:

“Fel Gweinyddiaeth rydym am fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a’r argyfwng costau byw, adfywio economi a chanol trefi ein sir, darparu tai o ansawdd da, codi safonau addysgol, sicrhau cymorth gofal cymdeithasol i’r rhai mwyaf agored i niwed, gwella trafnidiaeth gyhoeddus, gweld strydoedd glanach a darparu gwasanaethau cyngor effeithiol o safon. Mae’r cyngor eisoes wedi bod yn gwneud llawer iawn o waith yn y meysydd hyn a’r dasg i ni nawr yw adeiladu ar y sylfeini cadarn hynny a gwireddu ein huchelgeisiau ar gyfer Sir Gâr.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page