Cleifion canser y gwaed yn Sir Benfro a Cheredigion yn elwa o gronfeydd elusen y GIG

Mae dwy Nyrs Glinigol Arbenigol Haematoleg (CNS) dan hyfforddiant newydd yn Sir Benfro a Cheredigion yn cael effaith gadarnhaol ar brofiad cleifion canser y gwaed yn y ddwy sir. Ariennir y CNS gan Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, gyda 50% o arian cyfatebol ar gyfer CNS Sir Benfro yn cael ei ddarparu gan Gronfa Apêl Uned Ddydd Canser Llwynhelyg.

Mae CNS Haematoleg yn darparu gofal arbenigol i gleifion canser y gwaed. Mae tua 80 o gleifion yr ardal yn cael diagnosis o ganser y gwaed o fewn blwyddyn galendr.

Mae’r Tîm CNS Haematoleg yn gweithredu fel gweithwyr allweddol i gleifion o’r pwynt diagnosis, gan feithrin perthnasoedd therapiwtig cryf gyda’r claf a’i deulu a gweithredu fel ffynhonnell ganolog o gefnogaeth.

 

Mae’r fenter yn rhoi cyfle i’r ddwy CNS dan hyfforddiant gysgodi gwaith y nyrsys arbenigol presennol, cymryd rhan mewn rhaglenni hyfforddi, ac ymweld â thimau arbenigol tebyg ledled de Cymru. Y nod yw cynyddu’r sylfaen wybodaeth a diogelu sgiliau o fewn y timau nyrsio clinigol.

 

Mae’r cronfeydd elusennol yn talu am ddau hyfforddai CNS Haematoleg am dri diwrnod yr wythnos am gyfnod o dair blynedd. Mae’r CNS wyth mis i mewn i’r rhaglen ar hyn o bryd.

 

Dywedodd Gina Beard, Nyrs Ganser Arweiniol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae’r ddwy CNS nid yn unig yn gwella profiad y claf yn sylweddol ar hyd eu llwybr gofal; maent hefyd yn sicrhau cynaliadwyedd y gwasanaeth haematoleg yn ein hardaloedd mwy gwledig.

 

“Mae ffigurau diweddar yn dangos nifer arbennig o uchel o swyddi gwag ar gyfer nyrsys haematoleg yng Nghymru. Mae’r ddarpariaeth gwasanaeth bresennol o fewn y bwrdd iechyd yn fregus, a bwriad y ddwy swydd hyn yw cynorthwyo i ddiogelu’r gwasanaeth at y dyfodol.

 

“Mae Arolwg Profiad Cleifion Canser Macmillan Cymru yn dangos bod cleifion sydd â mynediad at CNS yn adrodd am brofiad sylweddol well. Mae darpariaeth barhaus rôl y CNS ar gyfer cleifion â chanser y gwaed yn gyfle perffaith i wella profiad y claf yn ardal y bwrdd iechyd.”
Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda: “Rydym mor falch o allu ariannu swyddi fel y rhain sy’n dod â buddion mor amlwg a chynaliadwy i gleifion.

“Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a gawn i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i iechyd, lles a phrofiad, cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a staff y GIG.”

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.elusennauiechydbihyweldda.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page