Gwasanaeth Parcio a Theithio PR1 o Gaerfyrddin i Nant-y-ci yn dod i ben ym Mehefin

Yn dilyn adborth o’r ymgynghoriad ynghylch cyllideb Cyngor Sir Caerfyrddin, bydd gwasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin PR1, o Nant-y-ci i Ysbyty Glangwili, yn dod i ben ar 16 Mehefin, 2023.

 

Mae gwasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin PR1 yn cael ei ddarparu o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 0730 a 1825 ac yn cynnig cyfleuster Parcio a Theithio bob hanner awr o faes parcio Nant-y-ci i Ganol y Dref ac Ysbyty Glangwili.

Darperir y gwasanaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Mae’r cyfleuster parcio a theithio yn Nant-y-ci ar hyn o bryd yn cynnwys gwasanaeth bws gwennol sy’n cysylltu â chanol tref Caerfyrddin ac Ysbyty Glangwili. Ond mae’r defnydd o’r gwasanaeth yn isel iawn gyda’r cyfartaledd presennol yn 4.3 o deithwyr ar gyfer pob taith, sy’n cynnwys pobl sy’n byw yn yr ardal gyfagos sy’n cerdded i’r safle er mwyn defnyddio un o’r gwasanaethau bob hanner awr. Achosa hyn i’r gwasanaethau bws eraill sy’n rhedeg gerllaw, ond yn llai aml, fod yn llai ymarferol.

 

Gwasanaethau bws eraill rhwng Nant-y-ci a Chanol Tref Caerfyrddin

Bydd pobl sy’n dymuno teithio ar fws rhwng Nant-y-ci a Chanol y Dref yn gallu gwneud hynny ar y gwasanaeth B11 rhwng Llanllwch a Pharcyffordd, ynghyd â gwasanaethau 222, 224 a 322 rhwng Sanclêr a Chaerfyrddin, sy’n aros ger Travellers Rest ar yr A40.

 

Bydd Gwasanaeth Bws 322 yn parhau rhwng Nant-y-ci ac Ysbyty Glangwili.

 

Bydd y gwasanaethau bws canlynol yn parhau rhwng Canol Tref Caerfyrddin ac Ysbyty Glangwili: 205, 206, 280, 281, 282, 322, 460, T1, T1A, T1C, T1X

 

Dywedodd y Cynghorydd Edward Thomas, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith: “Er y bydd gwasanaeth PR1 yn dod i ben ar 16 Mehefin, mae sawl llwybr bws ar gael i’r cyhoedd eu defnyddio a theithio’n hawdd rhwng Nant-y-ci, Canol Tref Caerfyrddin ac Ysbyty Glangwili.

 

“Roedd rhoi’r gorau i’r gwasanaeth PR1 ymhlith ystod eang o gynigion ar gyfer arbedion yn y gyllideb a gyflwynwyd i’n trigolion ym mis Ionawr ac rydym hefyd wedi ymgynghori â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sy’n ariannu’r gwasanaeth yn rhannol.

 

“Mae rhybudd 12 wythnos wedi cael ei gyhoeddi ynglŷn â gwasanaeth bws PR1. Mae’r penderfyniad i ddod â’r gwasanaeth hwn i ben yn deillio o’r pwysau ariannol sylweddol a roddir ar ein Cyngor, ac yn wir bob awdurdod lleol, y nifer isel o deithwyr sy’n defnyddio’r gwasanaeth a’r nifer sylweddol o wasanaethau bws eraill a fydd yn sicrhau cysylltiad da rhwng Nant-y-ci, Canol y Dref a’r Ysbyty”

Dywedodd Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae parcio yn ysbyty Glangwili yn parhau i fod yn her i’n cleifion, ymwelwyr, a staff oherwydd nad oes digon o le ar ein safle ar gyfer nifer y cerbydau sy’n ymweld â’r safle. Er bod y cyfleusterau parcio a theithio wedi bod ar waith ers tro, rydym yn ymwybodol bod nifer y teithwyr yn isel iawn ac yn deall pam y mae’r Cyngor yn gwneud y newidiadau hyn.

“Hoffem sicrhau aelodau o’n cymuned bod gwella cyfleusterau parcio a mynediad i’r ysbyty yn parhau i fod yn flaenoriaeth i’r bwrdd iechyd. Rydym yn gweithio gyda Rheilffordd Gwili i gwblhau’r cynlluniau ar gyfer y safle hwnnw a fydd yn galluogi staff i gael mynediad i 144 o lefydd parcio, gan leihau’r pwysau sylweddol ar safle’r ysbyty yn ystod yr oriau brig i ymwelwyr.

“Rydym hefyd yn gweithio ar gynlluniau a fydd yn darparu 50 o leoedd parcio ychwanegol yn Ysbyty Glangwili fel rhan o ddatblygiad y ganolfan menywod a phlant a fydd yn cael ei gwblhau yn ystod yr haf.”

G- PR1 Carmarthen Park & Ride service from Nant-y-ci to end in June

Following feedback from Carmarthenshire County Council’s budget consultation, the Carmarthen’s Park & Ride service PR1, from Nant Y Ci to Glangwili Hospital, will come to an end on June 16, 2023.

 

The Carmarthen Park & Ride service PR1 runs on Mondays to Fridays from 0730 to 1825 and offers a half hourly Park & Ride facility from Nant-y-ci car park to the Town Centre and to Glangwili Hospital.

The service is provided by Carmarthenshire County Council in conjunction with Hywel Dda University Health Board.

The park and ride facility at Nant-y-Ci is currently served by a shuttle bus service which links to Carmarthen town centre and Glangwili Hospital. However, the use of the service is particularly low with a current average of 4.3 passengers per trip, which includes people living in the surrounding area who walk to the site to catch one of the half hourly service. This reduces the viability of alternative bus services which run nearby but on a less frequent basis.

 

Alternative bus services between Nant-y-ci and Carmarthen Town Centre

People wishing to travel by bus between Nant y Ci and the Town Centre will be able to do so on the B11 service between Llanllwch and Parcyffordd, along with the 222, 224 and 322 services between St Clears and Carmarthen, which stop at Travellers Rest on the A40.

 

Bus Service 322 will continue between Nant-y-ci and Glangwili Hospital.

 

The following bus services will continue to run between Carmarthen Town Centre and Glangwili Hospital: 205, 206, 280, 281, 282, 322, 460, T1, T1A, T1C, T1X

 

Cabinet Member for Transport, Waste and Infrastructure Services, Cllr. Edward Thomas said: “Whilst the PR1 will come to an end on June 16, there are several bus routes available for the public to use and travel with ease between Nant-y-ci, Carmarthen Town Centre and Glangwili Hospital.

 

“The cessation of the PR1 service was amongst a wide range of budget saving proposals put forward to our residents in January and we have also consulted with Hywel Dda University Health Board who part fund the service.

 

“A 12-week notice has been issued on the PR1 bus service. The decision to bring this service to an end is due to the significant financial pressures placed upon our Council, and indeed all local authorities, the low number of passengers that utilise the service and the significant number of alternative bus services that will keep Nant-y-ci, Town Centre and the Hospital well connected.”

Andrew Carruthers, Executive Director of Operations for Hywel Dda UHB, said: “Parking at Glangwili hospital continues to be a challenge for our patients, visitors, and staff due to insufficient space on our site for the number of vehicles visiting the site. While the park and ride facilities have been in place for some time, we are aware that the passenger numbers are very low number and understand the Council’s need to make these changes.

“We would like to reassure members of our community that improving parking facilities and access to the hospital continues to be a priority for the health board. We are working with Gwili Railway to finalise plans for their site that will enable staff to access 144 parking spaces, relieving the significant pressure on the hospital site during peak visitor times.

“We are also working on plans that will provide an additional 50 parking bays at Glangwili as part of the women and children’s centre development that will be completed during the summer.”

 

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page