Arolwg o ddarpariaeth toiledau y Cyngor

GOFYNNIR i bobl am eu sylwadau ynghylch strategaeth toiledau ddrafft y Cyngor.

O dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017, mae’n ddyletswydd ar Gyngor Sir Caerfyrddin i gyhoeddi Strategaeth Toiledau Lleol.

Mae’r strategaeth ddrafft wedi’i llunio yn seiliedig ar ganlyniadau’r arolwg cyhoeddus y llynedd o ran darpariaeth toiledau ledled y sir.

Bellach, gall aelodau’r cyhoedd weld pa gamau y mae’r cyngor am eu rhoi ar waith yn seiliedig ar eu hadborth.

Mae’r Cyngor yn gweithredu nifer o gyfleusterau cyhoeddus ledled y Sir ac er bod gan awdurdodau lleol y pwerau i ddarparu toiledau, nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol i wneud hynny.

Gan fod llai o adnoddau, mae’r strategaeth yn nodi ymagwedd strategol tymor hir y cyngor o ran darpariaeth toiledau gan amrywiaeth o ddarparwyr ledled y Sir.

Mae’r ymgynghoriad yn gofyn am farn pobl ynghylch a allai cwmnïau cyhoeddus a phreifat wneud mwy i helpu i sicrhau bod cyfleusterau toiled ar gael, ac ynghylch datblygu cynllun partneriaeth gymunedol.

Mae hefyd yn ystyried darparu toiledau ‘changing places’ i ddefnyddwyr anabl; yn ystyried a ddylid annog trefnwyr digwyddiadau i ddarparu toiledau dros dro; ac yn ystyried codi tâl ar gyfer defnyddio cyfleusterau er mwyn atal camddefnydd a fandaliaeth.

Gwahoddir pob preswylydd, busnes a sefydliad i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, sef arolwg byr ar-lein, sy’n cael ei gynnal tan 12 Mai, 2019.

Ewch i’r adran ymgynghori, neu gofynnwch am gopi papur yn unrhyw un o ganolfannau gwasanaeth cwsmeriaid y cyngor.

Bydd adborth yn cael ei ystyried cyn bod Strategaeth Toiledau Lleol Cyngor Sir Caerfyrddin yn cael ei chyhoeddi’n derfynol.

12 Mai, 2019

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page