Y Canolbarth yn “smotyn du” o ran pwyntiau gwefru cerbydau trydan

Pic: Wiki Commons

Mae angen i Lywodraeth Cymru ymdrin â’r “smotyn du” o ran pwyntiau gwefru cerbydau trydan yn y Canolbarth, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros yr Amgylchedd Simon Thomas.

Dywedodd Simon Thomas ei bod yn amhosib ar hyn o bryd deithio o ogledd i dde Cymru mewn cerbyd trydan ac ail-lenwi en route am nad oes pwyntiau gwefru sydyn y tu allan i goridorau’r M4 a’r A55.

Dywed Simon Thomas os yw Llywodraeth Cymru am gwrdd â’u targed i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o 40% erbyn 2020, yna mae darparu seilwaith digonol i gerbydau trydan yn hanfodol.

Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas:

Simon Thomas

“Er y dylem fod yn gwneud popeth yn ein gallu i leihau ein hôl troed carbon, rhwng 2009 a 2015 fe gododd allyriadau carbon mewn gwirionedd o 0.5% y flwyddyn ar gyfartaledd. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae allyriadau o drafnidiaeth yng Nghymru wedi codi, felly rydym yn sôn am rywbeth sydd mor sylfaenol â’r aer a anadlwn.

“Ond yn lle’i gwneud mor hawdd ag sydd modd i bobl newid eu harferion trafnidiaeth, mae’r Llywodraeth Lafur wedi methu darparu seilwaith digodol ar gyfer ceir trydan. Mae’n chwerthinllyd na allwch deithio o ogledd i dde Cymru mewn car trydan ac ail-lenwi en route.

“Mae’r prif bwyntiau sydd ar gael at ddefnydd y cyhoedd ar hyd yr M4 yn y de a’r A55 yn y gogledd. Er bod y Grŵp Leader, Arloesi Gwynedd, wedi gwneud gwaith clodwiw i geisio gwella’r ddarpariaeth ym Meirionnydd, mae’r Canolbarth fwy neu lai yn smotyn du. Dylai Llywodraeth Cymru yn wir fod yn arwain y ffordd o ran gwella seilwaith dros Gymru gyfan.

“Mae cerbydau trydan yn cynnig ateb tymor-hir posib i wella ansawdd yr aer, ac y mae angen i Lywodraeth Cymru fuddsoddi ynddynt os ydynt o ddifrif am greu dyfodol glân a gwyrdd i’r genedl.”

Unlike  other news outlets, Carmarthenshire News Online does not receive massive advertising revenue or large grants. We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: