Bydis Brynsierfel

Mae disgyblion yn Ysgol Gymraeg Brynsierfel yn Llanelli a’u rhieni yn elwa o glwb ar ôl ysgol newydd sy’n darparu gofal plant a gweithgareddau hwyliog.

Yn ddiweddar, cynhaliodd Clwb ar ôl Ysgol Bydis Brynsierfel glwb gwyliau llwyddiannus o dan reolaeth yr arweinwyr sef Mrs Manon Mainwaring a Miss Catherine Fry.

Bu disgyblion yr ysgol yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau, megis coginio, chwaraeon a chreadigrwydd mewn amgylchedd hapus a diogel, dan oruchwyliaeth staff cymwysedig a gofalgar yn ystod yr haf.

Mae’r clwb ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor rhwng 3.15 a 6pm ac mae’n adnodd hanfodol ar gyfer rhieni a gofalwyr, yn enwedig y rhai sy’n gweithio ac yn chwilio am ofal plant rhad o ansawdd uchel. Ddydd Llun agorodd Ysgol Gymraeg Brynsierfel ei drysau i groesawu disgyblion i glwb Bydis Brynsierfel ar ddiwrnod HMS.

Ers cofrestru Bydis Brynsierfel gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a chael dau arolygiad trylwyr gan swyddogion AGGCC, mae teuluoedd ar incwm isel yn gymwys i gael cymorth â chyllid. Mae rhai proffesiynau yn caniatáu i weithwyr brynu talebau gofal plant, sydd hefyd yn helpu o ran cost y clwb.

Dywedodd Mrs Jayne Davies, y Pennaeth, “Mae pob ysgol yn cael diwrnodau Hyfforddiant mewn Swydd penodedig ac er bod y rhain yn angenrheidiol i wella sgiliau staff maen nhw’n gallu creu trafferth i rieni sydd angen cymorth o ran gofal plant.

“Mewn ymgais i gefnogi Amcanion Llesiant Cyngor Sir Caerfyrddin am 2017-18, ein nod yn Ysgol Gymraeg Brynsierfel yw mynd i’r afael â thlodi, drwy helpu pobl i gael gwaith a gwella bywydau’r rhai sy’n byw mewn tlodi.

“Mae’r fenter newydd wedi bod yn boblogaidd ymysg disgyblion a rhieni a hoffwn ddiolch i staff Bydis Brynsierfel am eu hymroddiad a’u gwaith caled.”

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant yng Nghyngor Sir Caerfyrddin: “Rwyf wrth fy modd bod Bydis Brynsierfel yn gynllun mor boblogaidd ymysg y plant a’u rhieni. Mae’n darparu gweithgareddau pleserus i’r disgyblion yn ogystal â gwneud bywyd yn haws i’w rhieni.”

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: