Nyrs yn gobeithio bod cymrodoriaeth yn allweddol i gadw

Mae nyrs a oresgynnodd y siawns o ddechrau ei gyrfa ddelfrydol yn cael ei chyflymu i ddod yn arweinydd y dyfodol tra’n helpu i wrthdroi’r duedd o eraill yn rhoi’r gorau i’w phroffesiwn.

Mae Rachel James (yn y llun uchod), sydd ar hyn o bryd yn ymarferydd nyrsio arweiniol ym Mae Abertawe ar gyfer oncoleg acíwt, newydd ddod yn un o’r ddwy nyrs gyntaf erioed i gael ei dewis ar gyfer Cymrodoriaeth Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AGIC).

Yn ogystal â datblygu ei sgiliau arwain bydd y rhaglen un-blwyddyn yn gweld Rachel yn helpu i fynd i’r afael â mater hollbwysig cadw nyrsys yng Nghymru.

Meddai: “Mae hanner ohono yn ddosbarth meistr mewn arweinyddiaeth, yn ceisio datblygu arweinwyr disgleiriaf ein dyfodol, ac mae’r hanner arall yn gweithio ar brosiect gydag AGIC, yn edrych ar y model cadw nyrsys ledled Cymru.
“Mae angen sgleinio fy sgiliau arwain, ac rwy’n meddwl mai dyma’r ffordd ddelfrydol o wneud hynny – gweithio gyda gweithwyr proffesiynol o’r un anian i hyrwyddo rhywbeth.

“Mae’n bwysig iawn i nyrsio geisio darganfod pam mae ein nyrsys yn mynd a sut y gallwn eu cadw.

“Mae yna wahanol strategaethau ar waith i geisio cadw nyrsys fel cyfweliadau ymadael a’u cefnogi i wneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi. Bydd yn fater o asesu’r mentrau hynny i weld pa rai yw’r rhai mwyaf effeithiol.”

Mae’r penodiad wedi cyfiawnhau penderfyniad Rachel i newid gyrfa yn 2008 i ddod yn nyrs. Er na allai fod wedi rhagweld bod mor llwyddiannus, mae ei record yn siarad drosto’i hun.

Nid yn unig y cafodd ei dewis ar gyfer y gymrodoriaeth enillodd Wobr Rhagoriaeth y Prif Swyddog Nyrsio y llynedd.
Mae’n rhaid mai breuddwyd oedd hyn oll pan wnaeth y fam sengl i ddau ar y pryd y penderfyniad dewr i adael y sicrwydd o fod yn fferyllydd diwydiannol ac ailhyfforddi fel nyrs.

Meddai: “Deuthum i nyrsio yn eithaf hwyr. Roeddwn yn 33 pan gymhwysodd.
“Roeddwn i’n fferyllydd diwydiannol, ond des i i fyd nyrsio i ddod o hyd i wobr bersonol. Dyna’r peth gorau wnes i erioed.”

Er gwaethaf difaru nid oedd ei thaith yn hawdd o bell ffordd.

Meddai: “Roeddwn i newydd ysgaru. Roedd gen i ddau o blant ifanc oedd yn dair a saith oed pan ddechreuais i fy hyfforddiant. Roedd yn anodd iawn ond rwy’n falch iawn fy mod wedi gwneud hynny. Rwy’n ei fwynhau’n fawr bob dydd.
“Roedd yna doriad mewn cyflog tra roeddwn i’n gwneud fy hyfforddiant ond unwaith rydych chi wedi bod yn nyrs am rai blynyddoedd mae’n dod yn ôl.”

I ddechrau, aeth Rachel i faes meddygaeth acíwt a gweithiodd mewn Adran Achosion Brys cyn mynd i faes oncoleg chwe blynedd yn ôl.

Y llynedd enillodd Wobr y Prif Swyddog Nyrsio am Ragoriaeth, un o dri yn unig yng Nghymru.
“Hwn oedd y gamp fwyaf gwych i mi ei wneud. Roeddwn wrth fy modd i gael y Prif Swyddog Nyrsio i gwrdd â mi a dweud fy mod yn gwneud swydd wych,” meddai.

Mae Rachel ar fin cymryd seibiant blwyddyn o’i rôl ym Mae Abertawe i ganolbwyntio ar ei sgiliau arwain.

Meddai: “Gwnes gais i gymrodoriaeth arweinyddiaeth hyfforddiant AGIC. Dyma’r flwyddyn gyntaf iddi fod yn agored i nyrsys. Yn draddodiadol mae wedi bod ar gyfer meddygon, deintyddion ac offthalmolegwyr, a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd.

“Cefais fy syfrdanu a chael sioc, pan ddarganfyddais fy mod wedi bod yn llwyddiannus. Doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn i’n ei gael oherwydd gydag oncoleg rwyf bob amser wedi bod yn eithaf clinigol ac nid wyf o reidrwydd yn canolbwyntio ar arweinyddiaeth.”

Dywedodd Hazel Powell, Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio: “Rwy’n llongyfarch Rachel ar y cyflawniad hwn, ac edrychaf ymlaen at wylio ei harwain a dylanwadu’n genedlaethol ar y gwaith ar gadw nyrsys yng Nghymru.
“Rwy’n falch iawn bod y flwyddyn gyntaf hon yn agored i nyrsys bod gennym ni nyrs o Fae Abertawe yn ymuno â’r rhaglen.”

Dywedodd Sharrie Price, Cyfarwyddwr Nyrsio Grŵp Dros Dro: “Rwyf wrth fy modd bod Rachel wedi’i dewis i ymgymryd â’r gymrodoriaeth hon.

“Dyma’r tro cyntaf i nyrsys gael eu gwahodd i wneud cais a bydd hi’n gweithio gydag AGIC ar gadw nyrsys ledled Cymru, sy’n brosiect mor bwysig i’r proffesiwn nyrsio.

“Rwy’n gyffrous i weld beth mae’r cyfle hwn yn ei gynnig ac rwy’n hynod falch o Rachel ar ei chyflawniad.”
Croesawodd Dr Ian Collings, Cyfarwyddwr Cymorth a Datblygiad Proffesiynol Meddygaeth yn AGIC, y penodiad.
Dywedodd: “Rwyf wrth fy modd bod Rachel yn un o ddwy nyrs sy’n ymuno â’n Cymrodoriaeth Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol lwyddiannus iawn yng Nghymru.

“Ers sefydlu AGIC rydym wedi gweithio i ddatblygu’r rhaglen ymhellach, yn flaenorol ar gyfer meddygon dan hyfforddiant, i ddod yn wir gymrodoriaeth aml-broffesiynol.

“Yn ogystal â nyrsys a meddygon dan hyfforddiant, mae gennym bellach fferyllwyr, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, optometryddion a gwyddonwyr gofal iechyd yn profi’r cyfle unigryw hwn.

“Mae effaith y gymrodoriaeth wedi bod yn syfrdanol gyda llawer o’n cyn-fyfyrwyr yn ymgymryd â rolau arwain uwch yn y GIG. Edrychaf ymlaen at ehangu’r rhaglen ymhellach i gynnwys gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.”

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: