Rhowch eich barn am drefniadau terfyn cyflymder newydd 20mya yng Ngheredigion

Gall trigolion roi eu barn ar drefniadau terfyn cyflymder newydd ar ffyrdd sydd wedi’u nodi fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru yn y sir.

 

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru basio deddfwriaeth ym mis Gorffennaf 2022 fydd yn gweld y terfyn cyflymder ar strydoedd preswyl, adeiledig yn gostwng o 30mya i 20mya ledled Cymru. Bydd hyn yn dod i rym ym mis Medi eleni.

 

Nid oes gan yr un ffordd yng Ngheredigion statws cyfyngedig, felly bydd y newidiadau’n cael eu cyflwyno drwy’r broses Gorchymyn Rheoleiddio Traffig. Mae hyn yn golygu bod angen i ni gynnal ymgynghoriad ffurfiol â’r cyhoedd ar bob terfniant terfyn cyflymder newydd arfaethedig.

 

Ledled Ceredigion, mae 370 o leoliadau wedi cael eu nodi ar gyfer y newid.

 

Mae disgwyl i’r terfyn cyflymder diofyn o 20mya arwain at:

40% yn llai o wrthdrawiadau
achub 6 i 10 o fywydau bob blwyddyn
osgoi rhwng 1,200 a 2,000 o bobl yn cael eu hanafu bob blwyddyn
Dywedodd y Cynghorydd Keith Henson, Aelod Cabinet ar gyfer Priffyrdd, Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoli Carbon: “Fel awdurdod lleol, rydym yn falch i’w gefnogi er mwyn gwella diogelwch ar y ffyrdd, lleihau difrifoldeb anafiadau ac annog Teithio Llesol a Chynaliadwy. Rydym yn awyddus i glywed gan drigolion ar y cynlluniau 20mya felly rydym yn annog pawb i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.”

 

Gall trigolion weld yr ymgynghoriad ar-lein yma: www.ceredigion.gov.uk/resident/travel-roads-parking/consultations/orders/. Gellir cael copïau papur o’r ymgynghoriad yn Llyfrgelloedd yn Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi, Llandysul, Llanbedr Pont Steffan, a Cheinewydd yn ystod oriau agor arferol. Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 28 Ebrill 2023.

 

Gallwch anfon unrhyw wrthwynebiadau, gan nodi’r rhesymau yn ysgrifenedig, i adran Gwasanaethau Technegol Ceredigion ar gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk, ein Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar clic@ceredigion.gov.uk neu’r adran Gwasanaethau Cyfreithiol, d/o Yr Ystafell Bost, Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE. Rhaid derbyn gwrthwynebiadau ysgrifenedig erbyn 28 Ebrill 2023.

 

Ar gyfer unrhyw ymholiadau lleol, cysylltwch â gwasanaeth i gwsmeriaid CLIC ar 01545 570881 neu clic@ceredigion.gov.uk

 

Mae rhagor o wybodaeth am Orchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20 mya) (Cymru) 2022 ar gael yma: Cyflwyno Terfynau Cyflymder Diofyn 20 mya

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page