Sero Net: Beth yw’r cyfleoedd a’r heriau i fusnesau yng Nghanolbarth Cymru?

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys yn parhau i gydweithio â phartneriaid yng Nghanolbarth Cymru ar ystod o faterion strategol sy’n helpu i drawsnewid a thyfu’r economi ranbarthol. O gyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru a Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU ac arwain ar yr agenda Sgiliau, mae gwaith Tyfu Canolbarth Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth.

Maes allweddol i drigolion a busnesau Canolbarth Cymru yw Ynni. Gan adeiladu ar y gwaith a wnaed gyda phartneriaid i ddatblygu Strategaeth Ynni Ranbarthol a’r gwaith sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd i ddatblygu Cynlluniau Gweithredu Ynni Ardaloedd Lleol, mae angen cryfhau ymhellach y dystiolaeth o’n hanghenion a’n cyfleoedd i wneud yr achos dros fuddsoddiad pellach.

Mae Tyfu Canolbarth Cymru ar hyn o bryd yn gofyn am ymatebion gan fusnesau yng Nghanolbarth Cymru i ddeall y cyfleoedd a’r heriau sy’n eu hwynebu er mwyn lleihau eu hallyriadau nwyon tŷ gwydr a sut y gellir eu cefnogi ar y daith i sero net.

Bydd yr arolwg, sy’n rhedeg tan 20fed Medi, yn helpu i:

• Fod yn sail i ddatblygiad galwadau ariannu yn y dyfodol

• Datblygu’r sylfaen dystiolaeth i amlygu’r angen am fuddsoddi yn y grid yng Nghanolbarth Cymru

• Bod yn sail i ddatblygiad gweithdy Clwstwr Busnes yn y dyfodol ar ddatgarboneiddio ac ynni

• Cefnogi’r gwaith o gyflawni Strategaeth Ynni a Chynllun Gweithredu Ynni Canolbarth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion a’r Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd Cyngor Sir Powys: “Rydym yn annog holl fusnesau Canolbarth Cymru i gymryd rhan yn yr arolwg hwn, fel y gellir gwneud y cymorth a’r buddsoddiad cywir yn ein rhanbarth ar ein taith i Sero Net, taith y mae angen i ni gydweithio i’w chyflawni.”

Gall busnesau gwblhau’r arolwg drwy’r ddolen ganlynol: https://forms.office.com/e/Mk4Siptgxj

Mae gan wefan Tyfu Canolbarth Cymru fwy o wybodaeth am sut mae ganddi ran allweddol i’w chwarae wrth arwain a chefnogi rhanddeiliaid ar draws y rhanbarth i gyflymu’r pontio i Sero Net: https://growingwelsh.powys1-prd.gosshosted.com/Ynni+SeroNet

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page