New hospital site selection process for Carmarthenshire progressing

Today, September 14, at an extraordinary meeting of the Board, Hywel Dda University Health Board members discussed the findings of the recent public consultation, together with the latest technical and commercial information, on the three potential sites for a new urgent and planned care hospital in the south of the Hywel Dda region.

The Board meeting follows the public consultation held between the 23 February and 19 May 2023 that invited the public, health board staff, partner organisations, and the broader community to share their views on three potential site options for a proposed new urgent and emergency care hospital; two located near Whitland and one near St Clears.

Following thorough consideration of the consultation findings that were independently collated and analysed by Opinion Research Services (ORS), together with further technical information on the potential three sites, and commercial information, Board members decided to reduce the shortlist of sites for the new urgent and planned care hospital from three sites to two sites. The Board decided to progress with Tŷ Newydd, Whitland, and the site at St Clears. These sites were chosen following consideration of the consultation report, Equalities Health Impact Assessment, Technical, Biophilic, Clinical and Workforce appraisals. It was decided that site at Whitland Spring Gardens would not be taken forward for further consideration.

Opinion Research Services (ORS) was commissioned to independently advise, collate, and manage the consultation responses. Their comprehensive report on the consultation findings is now available for review on the health board’s website: https://hduhb.nhs.wales/about-us/healthier-mid-and-west-wales/. The consultation process for the selection of a site for the new hospital has achieved a Best Practice Quality Assurance from the Consultation institute.

Steve Moore, Chief Executive Officer for Hywel Dda University Health Board, said: “Today’s decision marks a step closer to identifying the site for the planned urgent and planned care hospital that is an important part of our Healthier Mid and West Wales Strategy.

“Our strategy also includes plans for a series of integrated health and care centres across Carmarthenshire, Ceredigion, and Pembrokeshire, and investment in Glangwili and Withybush hospitals to ensure they continue to provide important care for our communities. Our new hospital will be a pivotal piece in enhancing specialist care services in Hywel Dda and will enable us to provide a sustainable hospital model fit for future generations.”

The health board submitted ambitious plans to the Welsh Government, in early 2022, which if successful, could result in the region of £1.3billion investment into health and care in west Wales. The foundation of the plan is to bring as much care as possible closer to people’s homes, with plans for multiple integrated health and care centres, designed with local communities, across Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire.

The extraordinary board meeting was open to members of the public and available to view online. The Board papers that were discussed at the meeting, which included further technical information relating to the three sites, can be accessed on the health board’s website: https://hduhb.nhs.wales/about-us/your-health-board/board-meetings-2023/extraordinary-board-agenda-and-papers-14-september-2023/

Lee Davies, Executive Director of Strategy and Planning a Hywel Dda University Health Board, said: “We are very grateful to members of the public, staff, partner organisations, and the wider community for their active participation in the public consultation process regarding the new hospital site. Their valuable insights and thoughtful feedback have provided a solid foundation for the Board’s discussions and decision-making process.”

“The Health Board looks forward to continued collaboration with all stakeholders and communities as we work together towards the creation of a sustainable and comprehensive healthcare model for the region.”

Following today’s decision, the health board will continue its planning and development process. On the basis that the Programme Business Case receives endorsement from Welsh Government, the Strategic Outline Case will be presented to Board, and is the next step in attaining funding and support. We anticipate this is likely towards the end of the year.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn bwrw ymlaen â phroses dewis safle ar gyfer ysbyty newydd
Heddiw, Medi 14, mewn cyfarfod arbennig o’r Bwrdd, bu aelodau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn trafod canfyddiadau’r ymgynghoriad cyhoeddus diweddar, ynghyd â’r wybodaeth dechnegol a masnachol ddiweddaraf, ar y tri safle posibl ar gyfer ysbyty gofal brys a gofal wedi’i gynllunio newydd. yn ne rhanbarth Hywel Dda.

Mae cyfarfod y Bwrdd yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd rhwng 23 Chwefror a 19 Mai 2023 a wahoddodd y cyhoedd, staff y bwrdd iechyd, sefydliadau partner, a’r gymuned ehangach i rannu eu barn ar dri opsiwn safle posibl ar gyfer ysbyty gofal brys a brys newydd arfaethedig; dau wedi’u lleoli ger Hendy-gwyn ar Daf ac un ger Sanclêr.

Yn dilyn ystyriaeth drylwyr o ganfyddiadau’r ymgynghoriad a gafodd eu coladu a’u dadansoddi’n annibynnol gan Opinion Research Services (ORS), ynghyd â gwybodaeth dechnegol bellach am y tri safle posibl, a gwybodaeth fasnachol, penderfynodd aelodau’r Bwrdd leihau’r rhestr fer o safleoedd ar gyfer ysbyty gofal brys a wedi’i gynllunio o dri safle i ddau. Penderfynodd y Bwrdd symud ymlaen gyda Thŷ Newydd, Hendy-gwyn ar Daf, a’r safle yn Sanclêr. Dewiswyd y safleoedd hyn ar ôl ystyried yr adroddiad ymgynghori, Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb Iechyd, arfarniadau Technegol, Bioffilig, Clinigol a Gweithlu. Penderfynwyd na fyddai safle Gerddi Ffynnon Hendy-gwyn ar Daf yn cael ei symud ymlaen i’w ystyried ymhellach.

Comisiynwyd Opinion Research Services (ORS) i gynghori, coladu a rheoli’r ymatebion i’r ymgynghoriad yn annibynnol. Mae eu hadroddiad cynhwysfawr ar ganfyddiadau’r ymgynghoriad bellach ar gael i’w adolygu ar wefan y bwrdd iechyd: https://biphdd.gig.cymru/amdanom-ni/canolbarth-a-gorllewin-iachach/. Mae’r broses ymgynghori ar gyfer dewis safle ar gyfer yr ysbyty newydd wedi sicrhau Sicrwydd Ansawdd Arfer Gorau gan y Sefydliad Ymgynghori.

Dywedodd Steve Moore, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae penderfyniad heddiw yn nodi cam yn nes at nodi’r safle ar gyfer yr ysbyty gofal brys a gofal wedi’i gynllunio sy’n rhan bwysig o’n Strategaeth Canolbarth a Gorllewin Iachach Cymru.

“Mae ein strategaeth hefyd yn cynnwys cynlluniau ar gyfer cyfres o ganolfannau iechyd a gofal integredig ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, a Sir Benfro, a buddsoddiad yn ysbytai Glangwili a Llwynhelyg i sicrhau eu bod yn parhau i ddarparu gofal pwysig i’n cymunedau. Bydd ein hysbyty newydd yn rhan ganolog o wella gwasanaethau gofal arbenigol yn Hywel Dda a bydd yn ein galluogi i ddarparu model ysbyty cynaliadwy sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Cyflwynodd y bwrdd iechyd gynlluniau uchelgeisiol i Lywodraeth Cymru, yn gynnar yn 2022, a allai arwain at fuddsoddiad o tua £1.3 biliwn mewn iechyd a gofal yng ngorllewin Cymru, os byddant yn llwyddiannus. Sylfaen y cynllun yw dod â chymaint o ofal â phosibl yn nes at gartrefi pobl, gyda chynlluniau ar gyfer canolfannau iechyd a gofal integredig lluosog, wedi’u dylunio gyda chymunedau lleol, ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Roedd y cyfarfod bwrdd arbennig yn agored i aelodau’r cyhoedd ac ar gael i’w weld ar-lein. Gellir gweld papurau’r Bwrdd a drafodwyd yn y cyfarfod, a oedd yn cynnwys gwybodaeth dechnegol bellach yn ymwneud â’r tri safle, ar wefan y bwrdd iechyd: https://biphdd.gig.cymru/amdanom-ni/eich-bwrdd-iechyd/cyfarfodydd-y-bwrdd-2023/agenda-a-phapuraur-bwrdd-14-medi-20237/

Dywedodd Lee Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth a Chynllunio Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym yn ddiolchgar iawn i aelodau’r cyhoedd, staff, sefydliadau partner, a’r gymuned ehangach am gymryd rhan weithredol yn y broses ymgynghori â’r cyhoedd ynghylch yr ymgynghoriad ar safle ysbyty newydd. Mae eu mewnwelediadau gwerthfawr a’u hadborth meddylgar wedi rhoi sylfaen gadarn i drafodaethau’r Bwrdd a’r broses o wneud penderfyniadau.”

“Mae’r Bwrdd Iechyd yn edrych ymlaen at gydweithio parhaus gyda’r holl randdeiliaid a chymunedau wrth i ni gydweithio tuag at greu model gofal iechyd cynaliadwy a chynhwysfawr ar gyfer y rhanbarth.”

Yn dilyn penderfyniad heddiw, bydd y bwrdd iechyd yn parhau â’i broses cynllunio a datblygu. Ar y sail bod Achos Busnes y Rhaglen yn cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, bydd yr Achos Amlinellol Strategol yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd, a dyma’r cam nesaf o ran sicrhau cyllid a chymorth. Rydym yn rhagweld y bydd hyn yn debygol tua diwedd y flwyddyn.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page