Codwyr arian yn trefnu dawns elusennol er budd Apêl

Dewch o hyd i’ch dillad parti gorau! Mae’r cefndryd Lowri Elen Jones, 19 oed o Beniel yn Sir Gaerfyrddin, a Lisa Ann Evans, 21 oed o Langybi yng Ngheredigion, yn trefnu dawns elusennol, raffl ac ocsiwn er budd Apêl Gerddi Ysbyty Tywysog Philip.

Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd Bronwydd, Caerfyrddin am 7:00pm ddydd Sadwrn 15 Mehefin 2024.

 

Yn y llun uchod: Lowri (chwith) gyda’i thaid a Lisa.

Nod Apêl Gerddi Ysbyty Tywysog Philip yw ariannu gerddi therapiwtig newydd i gleifion yn Ward Mynydd Mawr, uned adsefydlu gofal henoed 15 gwely, a Ward Bryngolau, uned iechyd meddwl oedolion hŷn 15 gwely. Mae’r wardiau wedi’u lleoli drws nesaf i’w gilydd ar lawr gwaelod yr ysbyty ac mae ganddynt fynediad i le awyr agored caeedig. Fodd bynnag, nid yw’r gofod hwn yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd ac nid yw’n addas ar gyfer cleifion.

Penderfynodd Lowri a Lisa drefnu’r digwyddiad er budd yr Apêl gan fod eu tad-cu, Hywel Griffiths, yn glaf ar Ward Bryngolau.

Dywedodd Lowri: “Mae’r achos teilwng hwn yn agos iawn at ein calonnau fel teulu. Rydym wedi penderfynu cynnal dawns i godi arian at yr Apêl i ddangos ein gwerthfawrogiad a’n diolchgarwch i’r ward.

“Mae fy Nhad-cu yn gyn-ffermwr, felly mae wedi arfer ag awyr iach a bod allan ym mhob tywydd.

“Yn ôl ym mis Awst 2023, cafodd ei symud i Ward Bryngolau. Siomedig oedd gwybod nad oedd y man awyr agored yn addas ar gyfer y cleifion, o gofio pa mor bwysig yw fitamin D i’n hiechyd meddwl, heb sôn am glaf sydd mewn gofal i wella eu hiechyd meddwl. Bydd y gerddi hyn o fudd i bob claf ar y ward beth bynnag fo’u cefndir.

“Gwerthodd y tocynnau’r ddawns allan mewn llai nag wythnos ar ôl i ni eu rhyddhau. Roeddwn i a Lisa wedi fy syfrdanu gan faint o ddiddordeb a chefnogaeth a gawsom gan ffrindiau. Ein nod yw codi cymaint o arian â phosibl er mwyn gallu helpu’r holl gleifion, staff ac ymwelwyr ar y ward.”

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Hoffem ddiolch yn fawr iawn i Lowri a Lisa am drefnu digwyddiad mor wych er budd yr Apêl.

 

“Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

 

Os hoffai unrhyw un brynu tocyn raffl neu roi cyfraniad tuag at y digwyddiad, cysylltwch â Lowri ar 07903 128183.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Apêl Gerddi Tywysog Philip, ewch i:

https://elusennauiechydhyweldda.gig.cymru/ymgyrchoedd-a-digwyddiadau/apel-gerddi-ysbyty-tywysog-philip/

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page