Cymorthfeydd Caffael a Busnes Sir Gaerfyrddin

Ydych chi am gyflenwi eich nwyddau, gwaith a gwasanaethau i Gyngor Sir Caerfyrddin?

https://haleheatingandrenewables.co.uk/

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymgysylltu â busnesau lleol bach a chanolig, Sefydliadau Trydydd Sector a Grwpiau Lleiafrifol i ddarparu’r fenter hon i ymgysylltu â chyflenwyr.

 

Mae’r Cyngor yn awyddus i weld busnesau lleol bach a chanolig yn cystadlu am y cyfle i gyflenwi nwyddau, gwaith a gwasanaethau i’r Awdurdod.

 

Bydd Cymorthfeydd Caffael a Busnes yn cael eu cynnal ar draws Sir Gaerfyrddin tan fis Mawrth 2024 lle bydd Swyddogion Caffael a Datblygu Economaidd y Cyngor ar gael i gynnig gwybodaeth a chefnogaeth ynghylch cyfleoedd masnachu presennol a’r dyfodol, cymorth busnes a chyllid grant.

 

Bydd y Cymorthfeydd Caffael a Busnes cyntaf yn cael eu cynnal mewn dau leoliad:

Y Goleudy, Dafen, Llanelli – 20 Mehefin
Yr Egin/Stiwdio S4C, Caerfyrddin – 18 Gorffennaf

I drefnu apwyntiad 30 munud, anfonwch e-bost at: kbaker@sirgar.gov.uk

 

Bydd mwy o Gymorthfeydd yn dilyn rhwng Medi 2023 a Mawrth 2024, a fydd yn cynnwys lleoliadau yn 3 prif dref Sir Gaerfyrddin, ym Mhorth Tywyn ac yn 10 tref wledig y sir.

 

Bydd cymorthfeydd rhithwir hefyd ar gael yn ôl yr angen.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Adnoddau, y Cynghorydd Alun Lenny: “Mae caffael nwyddau, gwaith a gwasanaethau gan gyflenwyr lleol yn hanfodol i gryfhau ein heconomi leol a’r cymunedau mae’n eu cefnogi.

 

“Mae’r Cymorthfeydd Caffael a Busnes fydd mewn gwahanol lefydd ar draws Sir Gâr dros y misoedd nesaf yn gyfle gwych i fusnesau bach a chanolig, sefydliadau’r trydydd sector, a grwpiau lleiafrifol gael cyngor am sut i dendro am gyfleoedd gyda’r Cyngor.”

Carmarthenshire Procurement & Business Surgeries

 

Do you want to supply your goods, works and services to Carmarthenshire County Council?

 

Carmarthenshire County Council is engaging with local small and medium-sized enterprises (SME’s), Third Sector Organisations and Minority Groups in delivering this supplier engagement initiative.

 

The Council is keen to see small and medium sized local business competing for the opportunity to supply goods, works and services to the Authority.

 

Procurement & Business Surgeries will be hosted across Carmarthenshire until March 2024 where the Council’s Procurement and Economic Development Officers will be available to offer information and assistance on current and future trading opportunities, business support and grant funding.

 

The first Procurement & Business Surgeries will be held at two locations:

The Beacon, Dafen, Llanelli – June 20
Yr Egin/S4C Studio, Carmarthen – July 18

To book a 30-minute appointment, please email: kbaker@carmarthenshire.gov.uk

 

More Surgery dates will follow between September 2023 and March 2024, which will include locations in Carmarthenshire’s 3 primary towns, Burry Port and the 10 rural towns of Carmarthenshire.

 

Virtual surgeries will also be available as required.

Cabinet Member for Resources, Cllr. Alun Lenny said: “Procuring goods, works and services from local suppliers is vital to strengthen our local economy and the communities that it supports.

 

“The Procurement & Business Surgeries that will be held at various locations across Carmarthenshire over the coming months is an excellent opportunity for small and medium sized businesses, third sector organisations and minority groups to seek advice on how to tender for opportunities with the Council.”

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page