Elusen y GIG yn cefnogi nyrsys tramor sy’n dod i weithio yng ngorllewin Cymru

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda wedi ariannu diwrnodau datblygu tîm ar gyfer mwy na 100 o nyrsys a recriwtiwyd o dramor i weithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, diolch i roddion.

Mae’r rhaglen recriwtio hon yn rhan o fenter llywodraeth Cymru gyfan, gyda nyrsys o wledydd fel India, Ynysoedd y Philipinau, Affrica a Sri Lanka yn cael eu penodi fel un mesur i fynd i’r afael â diffygion staff mewn lleoliadau clinigol ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Dechreuodd y nyrsys gyrraedd yng ngwanwyn 2022 a bydd carfannau’n parhau i gael eu croesawu i flwyddyn newydd 2023. Maent wedi’u dyrannu i ardaloedd clinigol ar draws ysbytai Glangwili, Bronglais, Llwynhelyg a Thywysog Philip. Gobeithir hefyd y bydd y rhaglen recriwtio yn parhau yn y flwyddyn nesaf.

Mae’r nyrsys tramor yn cael cymorth gan dîm bwrdd iechyd eang, wrth iddynt basio drwy’r broses recriwtio a sefyll yr arholiadau angenrheidiol. Yn ogystal, mae pedair Nyrs Cyswllt Tramor – Jerelyn Bevan, Andrea Hughes, Rachel Hughes ac Alison Russell – a’u rôl yw helpu’r nyrsys tramor i setlo yn y meysydd clinigol a dechrau eu swyddi.

Dywedodd Jerelyn: “Rydym mor falch o fod wedi derbyn cyllid o £1,500 gan Elusennau Iechyd Hywel Dda ar gyfer diwrnodau datblygu tîm yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar gyfer ein nyrsys tramor.”

Ychwanegodd Rachel: “Rydym wedi cael adborth cadarnhaol iawn gan nyrsys am fanteision y diwrnodau datblygu sydd, fel rhan o’r broses sefydlu, yn helpu i hybu integreiddio yn y gymuned. Mae nyrsys wedi gwneud sylwadau ar amgylchedd anhygoel yr Ardd Fotaneg ac wedi dweud cymaint y maent wedi elwa.”

“Mae cadw ein nyrsys tramor yn hanfodol er mwyn cynnal safonau uchel parhaus ein gofal cleifion rhagorol,” ychwanegodd Alison. “Bydd sicrhau bod y staff newydd hwn o dramor yn ymgartrefu’n dda yn cael effaith gadarnhaol ar ansawdd y gofal y maent yn ei ddarparu i gleifion.”

Dywedodd y Nyrs Dramor Oluwakemi Adesola: “Hyd yn hyn, rwy’n gweld popeth am Gymru mor brydferth: yr awyr las gyda rhannau llwyd, y glaswellt gwyrdd, y tywydd na ellir ei ragweld a phelydryn o heulwen achlysurol. Wedi cael amser da hyd yn hyn. ”

Ychwanegodd Nyrs Vongayi Mashungu: “Rwy’n teimlo nad oes terfyn i fy nhaith yng Nghymru. Fi fydd y bont i helpu fy nghydweithwyr, teulu a chleifion.”

Mae nyrsys tramor Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ymhlith 500 sy’n cael eu croesawu ledled Cymru eleni o dan fenter Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.

“Rydym yn falch ein bod, diolch i roddion, wedi gallu ariannu diwrnodau sefydlu a hyfforddi ar gyfer ein nyrsys gwerthfawr sy’n cyrraedd o dramor.”

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.elusennauiechydhyweldda.org.uk

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page