Ethol Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2023-24

Mae’r Cynghorydd Maldwyn Lewis wedi’i ethol yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2023-24 mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Gwener 19 Mai 2023.

 

Daw hyn â chyfnod y Cynghorydd Ifan Davies i ben fel y Cadeirydd ar gyfer 2022-2023, lle mae wedi llywio’r Cyngor drwy gyfnod arwyddocaol iawn i’w ardal ac i’r sir wedi i’r Eisteddfod Genedlaethol gael ei chynnal yng Ngheredigion ym mis Awst 2022, a hynny ar gyrion Tregaron.

 

Cafodd y Cadeirydd newydd, y Cynghorydd Maldwyn Lewis, ei ethol yn Gynghorydd Ward Troed-yr-Aur yn 2012 a 2019, ac yn dilyn ad-drefnu ffiniau, fe’i etholwyd i Ward Gogledd Llandysul a Throed-yr-Aur yn 2022. Mae’n wreiddiol o bentref Penrhiw-pâl, Rhydlewis, lle mae’n parhau i fyw a gweithio gyda’i fusnes teuluol, ac mae’n aelod o Gyngor Cymuned Troed-yr-aur.

 

Dywedodd y Cynghorydd Maldwyn Lewis: “Mae’n fraint cael fy ethol yn Gadeirydd ar Gyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2023-2024, ac edrychaf ymlaen at lywio cyfarfodydd y Cyngor, a chynrychioli’r sir mewn gweithgareddau a digwyddiadau yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Rwy’n ei hystyried hi’n anrhydedd cael cynrychioli fy ardal a’r sir, ac rwy’n falch iawn cael byw a gweithio mewn ardal mor hyfryd o Geredigion.”

 

Cadarnhawyd hefyd mai’r Cynghorydd Keith Evans, cynrychiolydd De Llandysul, fydd Is-gadeirydd y Cyngor.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion: “Hoffwn longyfarch y Cynghorydd Maldwyn Lewis ar gael ei ethol yn Gadeirydd y Cyngor; y Cynghorydd Keith Evans yn Is-gadeirydd; a diolch yn ddiffuant hefyd i’r Cynghorydd Ifan Davies am ei waith diflino fel y Cadeirydd blaenorol.”

 

Holi’r Cyn-gadeirydd

 

Y Cynghorydd Ifan Davies, ward Tregaron ac Ystrad-Fflur, oedd Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion yn ystod 2022-2023. Dyma daro golwg yn ôl ar ei flwyddyn yntau.

 

Sut brofiad oedd bod yn Gadeirydd ar Gyngor Sir Ceredigion yn ystod y flwyddyn ddiwethaf?
Roedd hi’n brofiad hollol unigryw a bythgofiadwy ac yn anrhydedd i gynrychioli’r sir fendigedig hon.

 

Beth oedd y peth gorau am eich profiad?
Yn bendant, y balchder o gael cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron a honno’n ŵyl mor lwyddiannus gan ystyried dyma’r Eisteddfod gyntaf ar ôl y pandemig, yn ogystal â llwyddiant ysgubol Pentref Ceredigion ar y Maes. Roedd hi’n bleser cael yr anrhydedd o ymweld â thrigolion y sir wrth iddynt ddathlu 100 mlwydd oed, ynghyd â chwrdd â chymaint o bobl ar draws gwahanol meysydd a’r talent amlwg sydd gyda ni yn ein sir.

 

Beth yw eich neges i’r Cadeirydd newydd?
Mwynhewch y profiad anhygoel sydd o’ch blaen.

 

Unlike  other news outlets, Carmarthenshire News Online does not receive massive advertising revenue or large grants. We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: