Galwad olaf am daliadau Costau Byw

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae mwy na 21,000 o gartrefi cymwys yng Ngheredigion wedi cael taliad cymorth untro gwerth £150 i helpu gyda’r argyfwng costau byw.

Oddi ar mis Mehefin 2022, mae cyfanswm o ychydig llai na £3.2 miliwn wedi cael ei dalu gan Gyngor Sir Ceredigion o gynllun a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru i helpu pobl sy’n wynebu caledi yn sgil y costau ynni cynyddol.

Erbyn hyn, mae’r Cyngor wedi cwblhau’r Prif Gynllun Costau Byw a Cham 1 o Gynllun Dewisol Ceredigion trwy dalu £150 i gartrefi cymwys yn uniongyrchol i’w cyfrifon banc. Os nad oedd preswylwyr wedi rhoi eu manylion Debyd Uniongyrchol ar eu cyfrifon Treth y Cyngor, roedd y Cyngor wedi trefnu i’r Swyddfa Bost ryddhau llythyron taleb i bobl gasglu’r taliad o unrhyw gangen.

 

Mae Cam 2 y cynllun bellach yn cael ei gwblhau, ac os nad yw eich cartref wedi cael y taliad Costau Byw gwerth £150 yn flaenorol a’ch bod yn bodloni’r meini prawf a amlinellir isod, gallwch wneud cais ar-lein o 30 Ionawr 2023 ymlaen.

 

Mae Meini Prawf Cam 2 y Cynllun Dewisol o ran Costau Byw ar gyfer cartrefi sy’n bodloni’r canlynol yn unig:

roedd y person sy’n atebol am Dreth y Cyngor yn byw mewn eiddo yng Ngheredigion fel ei brif breswylfa ar 15 Chwefror 2022 neu wedi symud i dderbyn neu ddarparu gofal yn rhywle arall; ac
nid ydynt wedi derbyn taliad Cymorth Costau Byw gan Gyngor Sir Ceredigion o dan y prif gynllun na’r cynllun dewisol: ac
maent yn profi caledi ariannol ac angen cymorth gyda chostau byw
Dilynwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth ac i wneud cais: www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/treth-y-cyngor/. Gallwch ffonio ein canolfan gyswllt ar 01545 570881 neu alw heibio llyfrgelloedd y sir am help a chyngor ar sut i wneud cais.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Davies, Aelod Cabinet â chyfrifoldeb am Gyllid a Gwasanaethau Caffael: “Mae’n wych gweld bod cymaint o gartrefi Ceredigion eisoes wedi derbyn taliad cymorth Costau Byw, ac rydym yn ddiolchgar tu hwnt i’r tîm yng Nghyngor Ceredigion am eu gwaith caled. Hoffwn annog pawb i wirio a ydynt wedi derbyn y taliad hwn ac, os ydych yn gymwys, i gwblhau’r cais ar-lein neu ofyn am help a chyngor ar y wefan, trwy Clic neu yn llyfrgelloedd y sir. Mewn cyfnod o’r fath, mae pob ceiniog yn bwysig ac rwy’n eich annog i sicrhau eich bod yn cael y cymorth sydd ar gael i chi.”

 

Mae taliadau Cam 2 y Cynllun Dewisol ar gael hyd at 31 Mawrth 2023. Gallai’r cynllun gau cyn hynny os bydd dyraniad cyllid Llywodraeth Cymru wedi cael ei wario’n llawn.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page