Pobl yng Ngorllewin Cymru yn cael neges – Gallech achub bywydau

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cefnogi apêl i bobl ychwanegu eu penderfyniad at Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG a dweud wrth eu teulu eu bod am achub bywydau

Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn cael eu galw i weithredu nawr – oherwydd fe allant achub bywyd. Mae’r Bwrdd Iechyd yn cefnogi Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG, sy’n goruchwylio rhoi organau yn y DU, i alw ar bawb yng Nghymru i ychwanegu eu henw a’u penderfyniad at Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG. A dweud wrth eu teulu beth maen nhw ei eisiau.

Mae tua 93,864 o bobl yn Sir Gaerfyrddin, 41,228 o bobl yng Ngheredigion, a 65,611 o bobl yn Sir Benfro eisoes wedi datgan eu penderfyniad drwy Gofrestr Rhoddwyr Organau y GIG. Fodd bynnag, mae angen i bobl roi gwybod i’w teulu i helpu i wneud yn siŵr bod eu bod yn cefnogi eu penderfyniad pe bai nyrs arbenigol mewn ysbyty yn gofyn iddynt am roi organau. Pan fyddwn yn cysylltu â theulu, bydd 9 o bob 10 teulu yn cytuno i roi organau os ydyn nhw’n gwybod bod aelod o’u teulu ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau ac wedi siarad am eu penderfyniad.

Gall pob rhoddwr organau achub hyd at naw bywyd ar ôl iddynt farw drwy roi eu horganau i gleifion sy’n aros am drawsblaniad.

Daeth pum deg naw o bobl yng Nghymru yn rhoddwyr organau ar ôl eu marwolaeth yn 2021/22. A’r llynedd, derbyniodd 129 o gleifion a oedd yn aros am drawsblaniad yng Nghymru rodd a wnaeth newid eu bywydau.*

Diolch i roddwyr organau anhygoel a’u teuluoedd, mae miloedd o fywydau’n cael eu hachub bob blwyddyn. Fodd bynnag, mae oddeutu 7,000 o bobl yn dal i aros am eu trawsblaniad, gan gynnwys 228 o bobl yng Nghymru.**

Mae gan bawb ddewis ynghylch a ydynt am roi organau ai peidio. Gallwch gofrestru eich penderfyniad (optio i mewn neu optio allan) ar Gofrestr Rhoddwyr Organau y GIG. Os na fyddwch chi’n cofrestru eich dewis, bydd yn cael ei ystyried nad oes gennych chi unrhyw wrthwynebiad i fod yn rhoddwr organau, a thybir eich bod wedi rhoi’ch cydsyniad.

Mae pobl yng Nghymru yn cael eu hannog i wneud yn siŵr bod eu teulu, a fydd bob amser yn rhan o’r broses os yw rhoi organau yn bosibilrwydd, yn gwybod beth maen nhw ei eisiau fel y gallant gefnogi eu penderfyniad i achub bywydau. Drwy ychwanegu eich enw a’ch penderfyniad at y gofrestr a dweud wrth eich teulu, ni fydd ganddynt unrhyw amheuaeth.

Dywedodd Judith Hardisty, Is-Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a Chadeirydd ei Bwyllgor Rhoi Organau: “Mae gwybod beth mae eich perthynas ei eisiau yn helpu i gefnogi penderfyniadau teuluoedd ynghylch rhoi organau ar adeg sy’n aml yn anodd.

“Rydym yn annog mwy o bobl i gofrestru eu penderfyniad a siarad â’u hanwyliaid am roi organau i roi’r sicrwydd sydd ei angen arnynt i gefnogi eu penderfyniad i roi organau.”

Dywedodd Anthony Clarkson, Cyfarwyddwr Rhoi a Thrawsblannu Organau a Meinwe, Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG: “Fe allech chi achub bywydau, sy’n etifeddiaeth anhygoel i’w gadael – mae rhoi organau’n achub bywydau.

“Ymgynghorir â theuluoedd bob amser cyn i’r broses o roi organau fynd rhagddi ac maent yn fwy tebygol o gefnogi eich penderfyniad os ydynt yn gwybod mai dyna oedd eich dymuniad.

“Ychwanegwch eich enw a’ch penderfyniad at Gofrestr Rhoddwyr Organau y GIG i helpu i achub mwy o fywydau. Dim ond dau funud mae’n ei gymryd i gofrestru i achub bywydau ar-lein.”

Chwiliwch am roi organau ar-lein, ewch i www.organdonation.nhs.uk.

People in West Wales called to act now – You could be a lifesaver

 

Hywel Dda University Health Board is supporting an appeal for people to add their decision to the NHS Organ Donor Register and tell their family they want to save lives.

People in Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire are being called on to act now – because they could be a lifesaver. The Health Board is supporting NHS Blood and Transplant, which oversees organ donation in the UK, in calling on everyone in Wales to add their name and decision to the NHS Organ Donor Register. And to tell their family what they want.

Around 93,864 people in Carmarthenshire, 41,228 people in Ceredigion and 65,611 people in Pembrokeshire have already declared their decision through the NHS Organ Donor Register. However, people need to tell their family to help ensure they support their decision if they are approached about organ donation by a specialist nurse in hospital. When a family are approached, 9 out of 10 families will agree to donation if they know their family member was on the Organ Donor Register and talked about their decision.

Every organ donor can save up to nine lives after they die by giving their organs to patients waiting for a transplant.

Fifty-nine people in Wales became organ donors after their death in 2021/22. And 129 patients waiting for a transplant in Wales received a life changing gift last year.*

Thanks to incredible organ donors and their families thousands of lives are saved each year, however around 7,000 people are still waiting for their transplant, including 228 people in Wales.**

Everyone has a choice about whether they want to donate. You can register your decision (opt in or opt out) on the NHS Organ Donor Register. If you do not register a decision, it will be considered you have no objections to becoming a donor and your consent will be deemed.

People in Wales are being urged to make sure their family, who will always be involved if organ donation is a possibility, know what they want so they can support their decision to save lives. By adding your name and decision to the register and telling your family, they will be in no doubt.

Judith Hardisty, Vice Chair at Hywel Dda University Health Board, and Chair of its Organ Donation Committee, said: “Knowing what your relative wanted helps to support families’ decisions around organ donation at what is often a difficult time.

“We encourage more people to register their decision and talk with their loved ones about organ donation to give them the certainty they need to support their organ donation decision.”

Anthony Clarkson, Director of Organ and Tissue Donation and Transplantation at NHS Blood and Transplant, said: “You could be a lifesaver, which is an amazing legacy to leave – organ donation saves lives.

“Families will always be consulted before organ donation goes ahead and are more likely to support your decision if they know it is what you wanted.

“Please add your name and decision to the NHS Organ Donor Register to help save more lives. It takes just two minutes to sign up to be a lifesaver online.”

Search organ donation online, visit www.organdonation.nhs.uk.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page