Rhaglen Atal Diabetes newydd bellach ar gael ar draws BIP Hywel Dda

Yn dilyn canlyniadau ardderchog o gynllun peilot a gynhaliwyd yng ngogledd Ceredigion, mae Rhaglen Atal Diabetes newydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda bellach ar gael i’r rhai sydd fwyaf mewn perygl o ddatblygu diabetes math 2 sy’n byw ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Nod y rhaglen atal yw helpu pobl y mae eu meddyg teulu wedi nodi eu bod mewn perygl o ddatblygu diabetes math 2 i leihau ffactorau risg trwy addysg a chymorth, mewn partneriaeth â’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff.

Mae diabetes math 2 yn gyflwr cyffredin sy’n achosi i lefel y siwgr (glwcos) yn y gwaed fynd yn rhy uchel. Gall achosi symptomau fel syched gormodol, gorfod mynd i’r toiled yn aml a blinder. Gall hefyd gynyddu risg person o gael problemau difrifol gyda’i lygaid, calon a nerfau.

Mae’n aml yn gysylltiedig â bod dros bwysau neu’n segur, neu â hanes teuluol o ddiabetes math 2.

Bydd pobl y nodir eu bod mewn perygl o ddatblygu diabetes math 2 yn cael eu gwahodd i apwyntiad ymyriad byr lle bydd prawf HbA1C yn cael ei gynnal i bennu lefel eu siwgr gwaed (glwcos) cyfartalog o’r ddau i dri mis diwethaf.

Bydd ein hwyluswyr iechyd a lles yn trafod eu ffordd o fyw bresennol a bydd newidiadau posibl yn cael eu cytuno, gyda’r opsiwn i fynychu rhaglen Sgiliau Maeth am Oes yn ogystal â sesiynau ymarfer corff y Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff er mwyn cefnogi colli pwysau a lleihau’r risg o datblygu diabetes math 2. Bydd apwyntiad dilynol chwe mis a 12 mis hefyd yn cael ei ddarparu.

Dywedodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymunedol a Hirdymor ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Bydd y Rhaglen Atal Diabetes yn helpu i leihau’r risg y bydd pobl yn datblygu diabetes math 2 drwy ddarparu mynediad cyflym at asesiad ffordd iach o fyw proffesiynol a chymorth i wneud newidiadau ymddygiad cynaliadwy.

“Trwy dargedu mesurau cardiofasgwlaidd penodol, gwella gwybodaeth claf, hyder a’r gallu i wneud dewisiadau cynaliadwy o ran ffordd o fyw, byddwn yn gallu lleihau’r risg y bydd pobl yn datblygu diabetes, yn cael strôc ac yn eu helpu i fwynhau bywyd iachach yn y dyfodol.”

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda hefyd yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Rhaglen Atal Diabetes Cymru Gyfan sy’n cefnogi’r gwaith o gyflawni’r rhaglen ar draws ardal Hywel Dda.

Mae’r rhaglen yn cael ei rhedeg gan saith hwylusydd iechyd a llesiant sy’n gweithio ar draws y bwrdd iechyd, dietegydd arweiniol clinigol a thîm y Rhaglen Addysg i Gleifion mewn partneriaeth â’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff.

I gael gwybod mwy cysylltwch â’r tîm Atal Diabetes drwy ffonio 01554 781129 neu e-bostio DMprevention.HDD@wales.nhs.uk


New Diabetes Prevention Programme now available across Hywel Dda UHB

Following excellent outcomes from a pilot run in north Ceredigion, Hywel Dda University Health Board’s new Diabetes Prevention Programme is now available for those most at risk of developing type 2 diabetes living across Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire.

The aim of the prevention programme is to help people identified by their GP as at risk of developing type 2 diabetes to reduce their risk factors through education and support, in partnership with the National Exercise Referral Scheme.

Type 2 diabetes is a common condition that causes the level of sugar (glucose) in the blood to become too high. It can cause symptoms such as excessive thirst, increased need to pass urine, and tiredness. It can also increase a person’s risk of serious problems with their eyes, heart, and nerves.

It is often linked to being overweight or inactive, or having a family history of type 2 diabetes.

People identified as at risk of developing type 2 diabetes will be invited to attend a brief intervention appointment where an HbA1C test will be carried out to determine their average blood sugar (glucose) level from the past two to three months.

Our health and wellbeing facilitators will talk through their current lifestyle, and potential changes will be discussed , with the option to attend a Foodwise for Life programme as well as National Exercise Referral Scheme exercise sessions in order to support weight loss and a reduction in the risk of developing type 2 diabetes. A six and 12 month follow up appointment will also be provided.

Jill Paterson, Director of Primary, Community and Long-Term Care at Hywel Dda UHB, said: “The Diabetes Prevention Programme will help reduce the risk of people developing type 2 diabetes by providing rapid access to a professional, a healthy lifestyle assessment and ongoing support to make sustainable behavioural changes.

“Through targeting cardiovascular specific measures, improving patent knowledge, increasing confidence and the ability to make sustainable lifestyle choices, we will be able to support individuals in reducing the risk of developing diabetes, or having a stroke and also help them to enjoy a healthier life going forward.”

Hywel Dda UHB is also working with Public Health Wales and the All-Wales Diabetes Prevention Programme who are supporting the delivery of the programme across the Hywel Dda area.

The programme is run by seven health and wellbeing facilitators working across the health board, a clinical lead dietitian and the Education Programme for Patients team in partnership with the National Exercise Referral Scheme.

To find out more please contact the Diabetes Prevention team by calling 01554 781129 or emailing DMprevention.HDD@wales.nhs.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page