Rhoddion elusennol yn ariannu sganiwr gwythiennau newydd ar gyfer Ysbyty Tywysog Philip

Diolch i roddion hael, mae sganiwr fasgwlaidd newydd gwerth £30,000 wedi’i brynu ar gyfer Ysbyty Tywysog Philip.

Mae’r sganiwr newydd wedi ei ariannu £20,000 gan Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a £10,000 gan Gynghrair Cyfeillion Ysbyty Llanelli a’r Cylch.

Defnyddir y sganiwr cludadwy newydd i drin cleifion yn Hywel Dda sydd â phroblemau fasgwlaidd fel gwythiennau chwyddedig. Mae’n galluogi’r gwasanaeth sglerotherapi fasgwlaidd yn Ysbyty Tywysog Philip i gynnig triniaethau’n lleol, ond yn flaenorol, roedd cleifion Hywel Dda yn teithio i Fae Abertawe i gael triniaethau o’r fath.

Dywedodd Caroline Lewis, Rheolwr Darparu Gwasanaeth – Clust, Trwyn a Gwddf a Llawfeddygaeth Gyffredinol: “Rydym mor falch gyda’r offer newydd a fydd yn ein galluogi i ddarparu triniaeth yn lleol.

“Bydd y sganiwr yn gwella profiad y claf yn fawr, gan ddefnyddio technegau modern sy’n atal yr angen am anaestheteg ac adferiad hirfaith i’r claf.”

Dywedodd Martin Davies, Cadeirydd Cynghrair Cyfeillion Ysbyty Llanelli a’r Cylch: “Mae Cymdeithas Cyfeillion Ysbyty Tywysog Philip wedi cefnogi Ysbyty Tywysog Philip ers dros 50 mlynedd drwy ddarparu cyllid ar gyfer offer sy’n gwella’r gwasanaethau y gall y staff eu rhoi i gleifion er mwyn gwella eu harhosiad.

“Cysylltwyd â ni i gyfrannu tuag at gost y Sganiwr Fasgwlaidd ac nid oedd unrhyw oedi cyn rhoi £10,000 tuag at gyfanswm y gost. Dylid rhoi cydnabyddiaeth hefyd i bobl Llanelli a’r rhanbarth ehangach am eu haelioni parhaus mewn rhoddion i gefnogi eu hysbyty lleol.”

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda a rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

Yn y llun gyda’r sganiwr newydd, o’r chwith i’r dde: Llawfeddyg Ymgynghorol Louis Fligelstone a Thîm Cleifion Allanol Ysbyty Tywysog Philip.

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i

www.hywelddahealthcharities.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page