CSO Excellence in Science Award win for Professor Hopkins

Professor Chris Hopkins, Head of Innovation and TriTech Institute at Hywel Dda University Health Board, has won the Excellence in Healthcare Science Research and Innovation Award at the NHS Chief Scientific Officer’s Excellence in Healthcare Science Awards.

The Chief Scientific Officer’s Excellence in Healthcare Science Awards recognise and celebrate the contributions and achievements of the healthcare science workforce and the impact they have on patient outcomes by championing inspiring case studies of quality improvement, innovative partnership, and pioneering service delivery.

Chief Scientific Officer, Professor Dame Sue Hill DBE, said: “The research and innovation award celebrates healthcare scientists who have undertaken ground-breaking scientific work and established strong collaborations for innovation and enterprise to make a real difference in patient care. Congratulations to Professor Hopkins and the TriTech team who are a fantastic example of this. Bringing together researchers, innovators, clinicans and engineers to design, develop and implement new innovative technologies in Wales and across the UK.”

Commenting on his award, Professor Chris Hopkins, said: “It is an honour to be announced as the winner of the Chief Scientific Officer’s Healthcare Science Research and Innovation Award. At TriTech we pride ourselves on undertaking ground-breaking research and innovation that develops healthcare solutions to improve patient outcomes.

“Thank you to TriTech and Hywel Dda University Health Board colleagues, and to all our partners and collaborators for their continued support, without whom this award success would not be possible.”

Congratulating Professor Hopkins on his award, Steve Moore, Hywel Dda UHB Chief Executive added: “This award recognises Chris’ leadership and dedication to driving research and innovation in Wales and his success in building a culture of innovation, supporting clinical staff to lead and engage with new technologies and systems. Many congratulations to Chris and the TriTech and Innovation team.”

The TriTech Institute was established at Hywel Dda UHB in 2021, comprising of industry-leading researchers, engineers, scientists, and clinicians. Together, they support the development of healthcare solutions on a local, national, and global level offering designers and manufacturers a single point of access to the NHS through a collaborative and agile approach.

For the latest news and updates from Hywel Dda University Health Board visit https://hduhb.nhs.wales/

Yr Athro Hopkins yn ennill Gwobr Rhagoriaeth mewn Gwyddoniaeth y Prif Swyddog Gwyddonol

Mae’r Athro Chris Hopkins, Pennaeth Arloesedd a Sefydliad TriTech ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wedi ennill y Wobr Rhagoriaeth mewn Ymchwil ac Arloesedd Gwyddor Gofal Iechyd yng Ngwobrau Rhagoriaeth mewn Gwyddor Gofal Iechyd Prif Swyddog Gwyddonol y GIG.

Mae Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwyddor Gofal Iechyd y Prif Swyddog Gwyddonol yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniadau a chyflawniadau’r gweithlu gwyddor gofal iechyd a’r effaith a gânt ar ganlyniadau cleifion drwy hyrwyddo astudiaethau achos ysbrydoledig o wella ansawdd, partneriaeth arloesol, a darparu gwasanaethau arloesol.

Dywedodd y Prif Swyddog Gwyddonol, yr Athro Fonesig Sue Hill OBE: “Mae’r wobr ymchwil ac arloesi yn dathlu gwyddonwyr gofal iechyd sydd wedi gwneud gwaith gwyddonol arloesol ac wedi sefydlu cydweithrediadau cryf ar gyfer arloesi a menter i wneud gwahaniaeth gwirioneddol mewn gofal cleifion. Llongyfarchiadau i’r Athro Hopkins a thîm TriTech sy’n enghraifft wych o hyn. Dod ag ymchwilwyr, arloeswyr, clinigwyr a pheirianwyr ynghyd i ddylunio, datblygu a gweithredu technolegau arloesol newydd yng Nghymru a ledled y DU.”

Wrth sôn am ei wobr, dywedodd yr Athro Chris Hopkins: “Mae’n anrhydedd cael fy nghyhoeddi fel enillydd Gwobr Ymchwil ac Arloesedd Gwyddor Gofal Iechyd y Prif Swyddog Gwyddonol. Yn TriTech rydym yn ymfalchïo mewn ymgymryd ag ymchwil ac arloesedd sy’n torri tir ac yn datblygu atebion gofal iechyd i wella canlyniadau cleifion.

“Diolch i gydweithwyr TriTech a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ac i’n holl bartneriaid a’n cydweithwyr am eu cefnogaeth barhaus, a hebddynt, ni fyddai llwyddiant y wobr hon yn bosibl.”

Wrth longyfarch yr Athro Hopkins ar ei wobr, ychwanegodd Steve Moore, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae’r wobr hon yn cydnabod arweinyddiaeth ac ymroddiad Chris i hybu ymchwil ac arloesedd yng Nghymru a’i lwyddiant yn adeiladu diwylliant o arloesedd, gan gefnogi staff clinigol i arwain ac ymgysylltu gyda thechnolegau a systemau newydd. Llongyfarchiadau mawr i Chris a’r tîm Arloesedd a TriTech.”

Sefydlwyd y Sefydliad TriTech ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn 2021, yn cynnwys ymchwilwyr, peirianwyr, gwyddonwyr a chlinigwyr sy’n arwain y diwydiant. Gyda’i gilydd, maent yn cefnogi datblygiad datrysiadau gofal iechyd ar lefel leol, genedlaethol a byd-eang gan gynnig un pwynt mynediad i’r GIG i ddylunwyr a gweithgynhyrchwyr trwy ddull cydweithredol ac ystwyth.

I gael y newyddion diweddaraf a diweddariadau gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ewch i https://biphdd.gig.cymru/

 

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: