New compulsory biosecurity and housing measures to further protect against AI

New biosecurity and housing requirements will be implemented for poultry and captive birds in Wales as surveillance of avian influenza suggests a heightened risk of disease for Wales over the winter months.

Interim Chief Veterinary Officer for Wales, Dr Gavin Watkins, said these steps were being taken now to get ahead of a possible increased level of avian influenza virus in the environment and build extra resilience to the important measures introduced in October through the Wales Avian Influenza Prevention Zone.

These will come into force across Wales on Friday, 2 December.

From this date, it will be a legal requirement for all bird keepers to keep their birds indoors or otherwise separated from wild birds. Keepers must also complete and act upon a bespoke biosecurity review of the premises where birds are kept. This is to minimise the risk of virus entry in bird houses, which usually results in high mortality.

These new measures are in addition to those in the Wales Avian Influenza Prevention Zone, which remain crucially important.

Dr Watkins is encouraging bird keepers to prepare for the introduction of the new measures, by making sure housing is suitable, with the housed environment enhanced to protect bird welfare. Keepers should consult their vet for advice where needed.

Housing is effective in protecting birds against avian influenza only if accompanied by rigorous biosecurity to keep the virus out of bird houses. This is best done by completing the biosecurity checklist, which will be compulsory for all keepers.

There has been an unprecedented incursion of avian influenza into Great Britain and Europe in 2022.

Public health advice remains that the risk to human health from the virus is very low and food standards bodies advise that avian influenzas pose a very low food safety risk for UK consumers.

Dr Watkins said: “The latest data suggests a westward spread of avian influenza to Wales in the coming months, and increased risk of birds being infected outside, through increased viral survival times and a possible further spread in the range of wild birds carrying the virus. Having assessed the evidence, we are taking further preventative action to help protect poultry and kept birds. The biosecurity and housing measures we are introducing in Wales will provide additional protection for birds and resilience for our poultry sector. We will continue to keep the situation under constant review.

“I want to thank all keepers for the steps they have taken to keep birds in Wales safe from this devastating disease, steps which we know have protected birds.. The additional measures announced today will build on that effort. If implemented rigorously, our birds will be protected.”

Mandatory biosecurity self-assessment checklist | GOV.WALES

Mesurau Cadw Dan Do a Bioddiogelwch Gorfodol newydd i ddiogelu rhag Ffliw’r Adar

Mae mesurau cadw dan do a bioddiogelwch gorfodol newydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer dofednod ac adar caeth yng Nghymru, gan fod y dystiolaeth o sefyllfa’r ffliw adar yn awgrymu y bydd risg y clefyd yng Nghymru yn cynyddu dros fisoedd y gaeaf

Dywedodd Prif Swyddog Milfeddygol Interim Cymru, y Dr Gavin Watkins, bod y camau hyn yn cael eu cymryd nawr oherwydd y cynnydd posibl yn feirws y ffliw adar yn yr amgylchedd ac i gryfhau’r mesurau pwysig a gyflwynwyd ym mis Hydref trwy Barth Atal Ffliw Adar Cymru.

Daw’r mesurau newydd i rym yng Nghymru ddydd Gwener, 2 Rhagfyr.

O’r dyddiad hwnnw, bydd yn ofyn cyfreithiol ar bawb sy’n cadw adar i gadw eu hadar dan do neu wedi’u gwahanu mewn ffordd arall oddi wrth adar gwyllt. Rhaid i bob ceidwad adolygu hefyd y mesurau bioddiogelwch ar y safle lle cedwir yr adar a gweithredu ar hynny. Diben hyn yw cadw’r feirws rhag mynd i siediau’r adar, gan fod y feirws yn farwol i lawer o adar.

Mae’r mesurau hyn yn ychwanegol at y rheini ym Mharth Atal Ffliw Adar Cymru, sy’n parhau’n hynod bwysig.

Mae’r Dr Watkins yn annog ceidwaid adar i baratoi ar gyfer y mesurau newydd, trwy wneud yn siŵr bod eu siediau adar yn addas, a’u bod yn cael eu gwella i amddiffyn lles yr adar. Cynghorir ceidwaid i ofyn barn eu milfeddyg os oes angen cyngor arnynt.

Er mwyn i’r mesurau cadw adar dan do fod yn effeithiol, rhaid hefyd wrth fesurau bioddiogelwch llym i gadw’r feirws allan. Y ffordd orau o wneud hynny yw cwblhau rhestr bioddiogelwch sy’n orfodol i bob ceidwad.

Mae achosion digynsail o ffliw’r adar wedi cyrraedd Prydain Fawr ac Ewrop yn 2022.

Mae risg y feirws i iechyd pobl yn dal yn fach iawn ac mae’r cyrff safonau bwyd wedi dweud bod risg ffliw’r adar i ddiogelwch bwyd siopwyr y DU yn fach iawn.

Dywedodd y Dr Watkins: Mae’r data diweddara’n awgrymu y bydd ffliw’r adar yn lledaenu tua’r gorllewin i Gymru yn y misoedd nesaf gan gynyddu’r risg y caiff adar yn yr awyr agored eu heintio am fod y feirws yn byw’n hirach ac wrth i adar gwyllt sy’n cario’r feirws ei ledaenu ymhellach. Wedi pwyso a mesur y dystiolaeth, rydyn ni am gymryd camau pellach i helpu i amddiffyn dofednod ac adar caeth. Bydd y mesurau cadw dan do a bioddiogelwch rydym yn eu cyflwyno yng Nghymru yn rhoi amddiffyniad ychwanegol i’r adar ac yn cryfhau’r sector dofednod. Byddwn yn parhau i gadw golwg ar y sefyllfa.

“Hoffwn ddiolch i bawb sy’n cadw adar am y camau y maen nhw wedi’u cymryd i ddiogelu adar yng Nghymru rhag y clefyd dinistriol hwn. Rydym yn gwybod bod y camau hynny wedi amddiffyn adar. Bydd y mesurau a gyhoeddir heddiw’n adeiladu ar y gwaith hwnnw. O’u rhoi ar waith yn drylwyr, caiff ein hadar eu diogelu.”

Rhestr wirio hunan-asesu gorfodol | LLYW.CYMRU

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page