£20m i wella cyfleusterau anghenion dysgu ychwanegol

MAE Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles wedi cyhoeddi £20 miliwn o gyllid i awdurdodau lleol er mwyn gwella neu greu mannau a chyfleusterau cynhwysol i gefnogi dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

Gellir defnyddio’r cyllid, er enghraifft, i greu mannau tawel neu synhwyraidd, uwchraddio neu brynu offer newydd fel cymorthyddion synhwyraidd arbenigol, ac ar gyfer gwaith i wneud amgylcheddau dysgu yn fwy cynhwysol.

Bydd y cyllid yn cael ei ddosbarthu drwy awdurdodau lleol er mwyn cefnogi ysgolion prif ffrwd, ysgolion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion.

Bydd y buddsoddiad yn cefnogi’r broses o weithredu’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol, yn ogystal â chefnogi’r Cwricwlwm i Gymru drwy sicrhau bod pob dysgwr yn cael eu dysgu mewn ystafelloedd dosbarth a gofodau sydd â’r technolegau a’r cyfleusterau sydd eu hangen arnynt. Penderfynir ar y gwelliannau ar sail angen lleol, ac awdurdodau lleol fydd yn penderfynu sut mae’r cyllid yn cael ei ddosbarthu.

Yn ddiweddar mae Ysgol Uwchradd Whitmore yn y Barri wedi cwblhau Canolfan Adnoddau Awtistiaeth arbenigol newydd o ganlyniad i gyllid gan Raglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Mae’r ganolfan newydd yn cynnig amgylchedd tawelach digynnwrf i ddisgyblion sydd angen gorffen gwaith neu gymryd ychydig o amser i ymdawelu, ac ystafelloedd synhwyraidd tawel (gyda golau synhwyraidd a phethau synhwyraidd fel blancedi trwm a theganau ‘ffidlan’). Mae hefyd yn cynnig cyfleusterau cegin ar gyfer sesiynau coginio, gofod awyr agored ar gyfer gweithgareddau corfforol, a Daisy, ci lles sydd yn gysur anhygoel i’r disgyblion.

Dywedodd Innes Robinson, Pennaeth yr ysgol:

“Mae’n Canolfan Awtistiaeth yn rhoi profiad ysgol prif ffrwd mewn lleoliad arbenigol i ddisgyblion, lle defnyddir empathi i wneud pob penderfyniad. Rydym yn gweithio’n agos gyda theuluoedd ac yn deall ein bod ar daith bwysig gyda nhw. Mae ein darpariaeth yn rhan ganolog o Ysgol Uwchradd Whitmore ac rydym eisiau i’n disgyblion deimlo eu bod yn cael eu cynnwys yn llawn ym mywyd yr ysgol ac yn cael yr un cyfleoedd â disgyblion eraill.”

Mae Ysgol Dinas Brân yn Llangollen hefyd wedi derbyn cyllid gwella ADY fel rhan o brosiect Havens, yn ogystal ag ysgolion eraill yn Sir Ddinbych. Model o greu gofodau o fewn ysgolion prif ffrwd yw prosiect Havens, sy’n pontio bwlch i ddisgyblion sy’n ei chael hi’n anodd mynychu ysgol prif ffrwd yn llawn amser.

Yn Ysgol Dinas Brân, mae’r cyllid wedi ei ddefnyddio i greu gofod lles o’r enw Hafan. Mae’r Hafan yn cynnwys ‘ystafell werdd’ i ddisgyblion gael amser i ymdawelu pan fydd angen hynny arnynt, ac mae ffocws ar fan gwyrdd gyda gofod awyr agored ar gyfer plannu, a llefydd i eistedd lle gall y disgyblion ymlacio a mwynhau eu hunain.

Meddai y Pennaeth, Mark Hatch:

“Mae’r gofod hwn yn gweithio’n arbennig o dda i’r disgyblion ac mae wedi bod yn fuddsoddiad gwych.”

Dywedodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles:

“Bydd y buddsoddiad hwn yn gwneud gwir wahaniaeth i ddysgwyr sydd ag anghenion ychwanegol ledled Cymru, gan sicrhau bod y cyfleusterau angenrheidiol ganddynt i gefnogi eu dysgu.

Rwyf am sicrhau ein bod yn cefnogi ac yn ysbrydoli pob dysgwr i gyrraedd ei lawn botensial, a dyna pam bod gweithredu ein Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol yn greiddiol i’n rhaglen ehangach o ddiwygio addysg.

Yn ddiweddar adroddodd Estyn ar y cynnydd cyson sy’n cael ei wneud tuag at ddiwygio ADY, a chefnogaeth gadarn gan y sector. Mae’n bwysig bod buddsoddi mewn lleoliadau addysg yn ategu’r broses honno.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page