Atal 886 tunnell o wastraff bagiau du rhag cael ei waredu

Yn y chwe wythnos ers i Gyngor Sir Caerfyrddin gyflwyno newidiadau i’w gasgliadau gwastraff o dŷ i dŷ, mae’r sir wedi gweld gwelliant sylweddol o ran ei pherfformiad ailgylchu.

 

Wrth gymharu Ionawr a Chwefror 2023 â’r flwyddyn flaenorol, bu gostyngiad o 886 tunnell o ran y gwastraff bagiau du a gasglwyd o dŷ i dŷ.

 

Er bod swm y gwastraff a oedd i’w waredu wedi lleihau’n sylweddol, mae 148 tunnell ychwanegol o wastraff cewynnau, 282 tunnell o fagiau glas, sef deunydd ailgylchu sych, a 93 tunnell o wastraff bwyd wedi cael eu casglu i’w hailgylchu gan yr awdurdod.

 

Mae’r Cyngor hefyd wedi casglu 388 tunnell o wydr o dŷ i dŷ.

 

Ar 23 Ionawr, newidiodd Cyngor Sir Caerfyrddin ei wasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu. Mae bagiau glas, ar gyfer deunydd ailgylchu sych, bellach yn cael eu casglu bob wythnos, ochr yn ochr â’r bin gwyrdd ar gyfer eich gwastraff bwyd.

Mae bagiau du, ar gyfer y gwastraff cartref sy’n weddill nad oes modd ei ailgylchu, bellach yn cael eu casglu bob tair wythnos a gall pob aelwyd roi hyd at 3 bag du allan bob 3 wythnos.

Ers y newidiadau hyn, mae dyddiadau casglu rhai trigolion wedi newid. I gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau hyn, neu i gofrestru i dderbyn neges e-bost neu neges destun i’ch atgoffa o’ch diwrnodau casglu, ewch i wefan Cyngor Sir Caerfyrddin neu ffoniwch ni ar 01267 234567 (rhwng dydd Llun a dydd Gwener, 8.30am tan 6pm).

 

Dywedodd y Cynghorydd Edward Thomas, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith: “Hoffwn ddiolch yn fawr i’n holl drigolion am ddod gyda ni ar y daith hon er mwyn gwella perfformiad ailgylchu’r sir.”

 

“Yn ystod y chwe wythnos ers inni wella ein gwasanaethau ailgylchu, rydym wedi ailgylchu mwy o gewynnau, mwy o wastraff bwyd a mwy o wastraff ailgylchadwy sych. Yn gyfan gwbl, rydym wedi ailgylchu 523 tunnell ychwanegol ac wedi atal 886 tunnell o wastraff rhag cael ei waredu.

 

“Yn ogystal, ers inni ddechrau casglu gwydr o gartrefi pobl ddiwedd mis Ionawr, rydym wedi casglu 388 tunnell o wydr, sydd gyfwerth ag arbed digon o ynni i bweru ysbyty am ddeng niwrnod.

 

“Mae’r newidiadau dros y chwe wythnos diwethaf wedi bod yn heriol a hoffwn ddiolch i’r trigolion hynny sydd wedi bod yn amyneddgar gyda ni wrth inni addasu ein gwasanaeth iddyn nhw.

 

“Fel y dywedais o’r blaen, mae hwn yn gam i’r cyfeiriad cywir i wella llesiant Sir Gaerfyrddin, ei thrigolion a chenedlaethau’r dyfodol y sir.”

 

I gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu neu os ydych yn dymuno cofrestru ar gyfer ein casgliadau gwastraff hylendid a chewynnau am ddim, ewch i wefan y Cyngor.

Cofiwch roi eich gwastraff allan i’w gasglu cyn 6am ar eich diwrnodau casglu.

 

886 tonnes of black bag waste diverted from disposal

 

In the six weeks since Carmarthenshire County Council introduced changes to its kerbside waste collections, the county has seen a significant improvement in its recycling performance.

 

When comparing January and February 2023 to the previous year, there has been an 886-tonne reduction in black bag waste collected at the kerbside.

 

Whilst the amount of waste destined for disposal has reduced drastically, an extra 148 tonnes of nappy waste, 282 tonnes of blue bags – dry recycling, and 93 tonnes of food waste have been collected for recycling by the authority.

 

The Council has also collected 388 tonnes of glass from the kerbside.

 

On January 23, Carmarthenshire County Council changed its waste and recycling collection service. Blue bags, for dry recycling, are now collected every week, alongside the green bin for food waste.

Black bags, for remaining household waste that cannot be recycled, is now collected every 3 weeks and each household may put out up to 3 black bags every 3 weeks.

Since these changes, some residents have had their collection dates changed. For further information about these changes, or to sign up to receive email or text message reminders for your collection days, please visit Carmarthenshire County Council website or call us on 01267 234567 (Monday to Friday, 8.30am to 6pm).

 

Cabinet Member for Transport, Waste and Infrastructure Services, Cllr. Edward Thomas said: “I would like to say a big thank you to all our residents for coming with us on this journey to improve the county’s recycling performance.”

 

“In the six weeks since we’ve improved our recycling services, we have recycled more nappies, more food waste and more dry recyclable waste. In total, we have recycled an extra 523 tonnes and prevented 886 tonnes of waste from going to disposal.

 

“In addition to this, since we started to collect glass from people’s homes in late January, we have collected 388 tonnes of glass, which is the energy saving equivalent to power a hospital for ten days.

 

“The changes over the past six weeks have been challenging and I would like to thank those residents that have been patient with us whilst we have adjusted our service to them.

 

“As I have said previously, this is a step in the right direction to improve the wellbeing of Carmarthenshire, its residents and its future generations.”

 

For further information about the changes to waste and recycling collection or if you wish to sign up for our free hygiene and nappy waste collections, please visit the Council’s website.

Please remember to place your waste out for collection before 6am on your collection days.

 

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: