Byrddau Iechyd Hywel Dda a Bae Abertawe i barhau ar monitro uwch ar gyfer ansawdd a pherfformiad

O DAN y Cyd-drefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd, mae swyddogion Llywodraeth Cymru’n cyfarfod ag Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru o leiaf ddwywaith y flwyddyn i drafod sefyllfa gyffredinol pob un o’r byrddau iechyd, ymddiriedolaethau’r GIG a’r Awdurdodau Iechyd Arbennig mewn perthynas ag ansawdd, llywodraethu, perfformiad gwasanaethau a rheolaeth ariannol. Mae amrywiaeth eang o wybodaeth yn cael ei hystyried er mwyn nodi unrhyw faterion a llywio’r asesiad.

Mae pedair lefel uwchgyfeirio yn y fframwaith:

Trefniadau arferol; Monitro uwch; Ymyrraeth wedi’i thargedu a Mesurau arbennig

Meddai Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

“Yn dilyn y cyfarfod, gwnaeth Prif Weithredwr GIG Cymru yr argymhellion a ganlyn imi:

Uwchgyfeirio Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda at y lefel ymyrraeth wedi’i thargedu ar gyfer cynllunio a chyllid ac iddo barhau ar y lefel monitro uwch ar gyfer ansawdd a pherfformiad; ac

Isgyfeirio Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe at y lefel trefniadau arferol ar gyfer cynllunio a chyllid, ond iddo barhau ar y lefel monitro uwch ar gyfer ansawdd a pherfformiad.

Rwyf wedi cytuno i’r argymhellion hyn am y rhesymau canlynol:

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cael ei uwchgyfeirio at y lefel ymyrraeth wedi’i thargedu o’r lefel monitro uwch ar gyfer cyllid a chynllunio oherwydd nad oedd yn gallu cyflwyno Cynllun Tymor Canolig Integredig cytbwys a chymeradwy neu gynllun blynyddol terfynol ac mae diffyg ariannol cynyddol yn cael ei adrodd. O ran ansawdd a pherfformiad, mae yna bryderon ynghylch gofal brys ac argyfwng, gan gynnwys trosglwyddo cleifion o ambiwlans, canser a pherfformiad yn erbyn rhan 1a o’r mesur gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi cael ei isgyfeirio at y lefel trefniadau arferol o’r lefel monitro uwch ar gyfer cyllid a chynllunio oherwydd bod ganddo Gynllun Tymor Canolig Integredig cymeradwy. Bydd y bwrdd iechyd yn parhau ar y lefel monitro uwch ar gyfer ansawdd a pherfformiad gan fod pryderon yn parhau ynghylch cyflymder ailddechrau gofal a gynlluniwyd, canser ac amrywiadau dyddiol mewn gofal brys ac argyfwng.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page