Cynorthwyo â’r Chwyldro Digidol: Chwilio am fusnesau yng Nghanolbarth Cymru i fod yn rhan o’r Arolwg Cysylltedd

Wrth i’r tirwedd digidol barhau i ddatblygu, bu i Tyfu Canolbarth Cymru gyhoeddi eu bod yn lansio Arolwg Cysylltedd Digidol i Fusnesau, a anelwyd at fusnesau ar draws y rhanbarth er mwyn iddynt feddu ar well dealltwriaeth o’u hanghenion cyfredol a’u hanghenion i’r dyfodol.

Mae’r fenter hon yn rhan o Raglen Ddigidol Bargen Dwf Canolbarth Cymru, a luniwyd i wella’r isadeiledd digidol a chefnogi twf busnesau yn ein rhanbarth.

Nod yr arolwg yma fydd ymgysylltu â gymaint â phosib o fusnesau er mwyn cael dealltwriaeth bellach o’u hisadeiledd cyfredol, pa mor addas ydyw ar gyfer gwaith y busnes a gofynion i’r dyfodol.

Bydd y data caiff ei gasglu yn yr arolwg yma yn allweddol i gasglu gwybodaeth gwaelodlin a medru cymharu elfennau ar sail gwybodaeth priodol yn erbyn yr hyn a wneir yn y dyfodol. Drwy ddeall yn llawn yr heriau unigryw sy’n wynebu busnesau yn yr ardal a gofynion busnesau yn ein rhanbarth, gallwn arfarnu’n effeithiol effaith y prosiectau a weithredir gan y Rhaglen Ddigidol gan deilwra ein hymdrechion i wasanaethu’r gymuned yn y ffordd orau.

Credwn wrth sicrhau bod busnesau yn rhan weithredol o’r arolwg gallwn sicrhau fod ein cynlluniau digidol yn alinio’n agos ag anghenion y gymuned fusnes leol. Mae eich cyfraniad yn hanfodol i gynlluniau digidol y dyfodol.

Bydd yr arolwg yn parhau ar agor hyd 24 Mai 2024, ac anogir pob busnes i gymryd rhan. Mae eich mewnbwn yn bwysig i ni os ydych chi’n fusnes bach sydd newydd ddechrau neu’n sefydliad mawr. Gyda’n gilydd gallwn gefnogi’r gwaith o ddatblygu isadeiledd digidol mwy cadarn sy’n annog twf ac arloesi i bawb.

Er mwyn bod yn rhan o’r arolwg ewch i: https://bit.ly/BusinessDigitalSurvey (Defnyddiwch y gwymplen ‘English’ ar y dde i newid i’r ffurflen Gymraeg) Ymunwch â ni wrth lunio cysylltedd digidol yn ein rhanbarth!

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page