Diweddariad ar rhaglen Adferiad sy’n cefnogi bobl gyda Covid hirdymor

MAE Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi diweddariad am y rhaglen Adferiad a gychwynodd Mehefin 2021

Meddai’r Gweinidog Iechyd:

“Mae bron i ddwy flynedd a hanner wedi pasio ers i Sefydliad Iechyd y Byd ddatgan pandemig coronafeirws byd-eang. Er ein bod wedi symud y tu hwnt i’r ymateb argyfwng i’r pandemig yng Nghymru ac yn dechrau ymdrin â’r feirws a Covid-19 fel unrhyw salwch anadlol tymhorol arall, mae nifer fawr o bobl yn parhau i ddioddef effaith hirdymor haint Covid-19 – y cyfeirir ato’n fwy cyffredin fel Covid hir.

Rydym wedi nodi’n glir y bydd parhau i gefnogi’r bobl sy’n dioddef o effeithiau hirdymor Covid-19, ac yn gwella o’r effeithiau hyn, yn flaenoriaeth uchel i ni ac i’r GIG.

Gwnaethom lansio’r rhaglen Adferiad ym mis Mehefin 2021 ac rydym wedi rhoi £10m i fyrddau iechyd ar gyfer datblygu gwasanaethau i bobl gyda Covid hir. Ym mis Chwefror, rhoddais ddiweddariad am adolygiad chwe mis cyntaf y rhaglen a dywedais y byddwn yn adolygu’r rhaglen bob chwe mis. Heddiw mae’r adroddiad gwerthuso nesaf yn cael ei gyhoeddi.

Rwy’n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr adolygiad hwn, yn enwedig y rheini sydd wedi defnyddio’r gwasanaethau ac wedi elwa ohonynt.

Mae’r adolygiad wedi canfod fod y model amlbroffesiynol integredig o wasanaethau adfer a ddarperir yn lleol yn parhau i ddiwallu anghenion y mwyafrif o bobl â Covid hir sydd wedi defnyddio’r gwasanaethau hyn.

Mae’r gefnogaeth broffesiynol ac emosiynol a ddarperir gan staff yn cael ei werthfawrogi’n fawr, yn yr un modd â chyfleoedd i gael cymorth gan bobl eraill â Covid hir.

Ond mae’r adolygiad wedi nodi nad yw’r gwasanaethau hyn yn gweithio gystal ag yr hoffem ar gyfer pawb. Roedd nifer fach o bobl yn teimlo y gallai’r gwasanaethau fod wedi’u teilwra’n well i ddiwallu eu hanghenion unigol.

Bydd yr adborth gwerthfawr hwn yn helpu byrddau iechyd i gynllunio eu gwasanaethau i sicrhau bod pobl yn cael y gofal, y driniaeth a’r cymorth gorau posibl.

Rydym yn gwybod mwy am Covid hir erbyn hyn nag yr oeddem chwe mis yn ôl, ond mae llawer o gwestiynau heb eu hateb a phethau nad ydym yn eu deall yn iawn, gan gynnwys pam y mae rhai pobl yn gwella yn gyflymach na’i gilydd; pam y mae pobl yn cael Covid hir yn wahanol i’w gilydd a pham y mae pobl yn ymateb i driniaethau’n wahanol.

Fel cyflwr newydd, a llawer o gwestiynau heb eu hateb, mae Covid hir hefyd yn flaenoriaeth ar gyfer ymchwil. Rydym yn gweithio gyda’n cymheiriaid yn y DU i sicrhau y bydd y dystiolaeth sy’n dod i’r amlwg yn gwneud gwahaniaeth i driniaethau ac i ddarpariaeth gwasanaethau. Rydym wedi buddsoddi £3m mewn Canolfan Ymchwil Covid-19 newydd i sicrhau bod y dystiolaeth orau, mwyaf cyfredol a mwyaf perthnasol ar gael i iechyd a gofal cymdeithasol i lywio eu penderfyniadau.

Mae’r dystiolaeth sy’n dod i’r amlwg yn awgrymu y gallai brechlynnau roi peth amddiffyniad yn erbyn Covid hir, a lleihau nifer yr achosion newydd ohono. Wrth inni gyflwyno brechlynnau atgyfnerthu Covid-19 yr hydref, dyma un rheswm arall dros fanteisio ar y cynnig o frechlyn – ar gyfer Covid-19 a’r ffliw tymhorol – y gaeaf hwn.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page