Enillydd Gwobrau Ymgyrch Fwyaf Dylanwadol: Prosiect ‘Beat the Street’ Actif

Mae tîm hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin Chwaraeon a Hamdden Actif, yn falch o gyhoeddi bod ei brosiect, ‘Beat the Street’, wedi ennill gwobr fawreddog Ymgyrch Fwyaf Dylanwadol yng Ngwobrau Diwydiant Chwaraeon cyntaf Cymdeithas Chwaraeon Cymru.

‘Mae ‘Beat the Street’, sydd â’r nod o fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd yn ardal Llanelli, wedi cael effaith sylweddol ar y gymuned ac wedi cael ei gydnabod am ei ddull arloesol a’i ganlyniadau llwyddiannus.

 

Nod ymgyrch ‘Beat the Street’ oedd mynd i’r afael â lefelau uchel o anweithgarwch, iechyd meddwl gwael, gordewdra, a materion cysylltiedig fel clefyd y galon a diabetes. Er mwyn sicrhau llwyddiant y prosiect, ffurfiwyd grŵp llywio amlasiantaeth, yn cynnwys 20 partner o wahanol sectorau gan gynnwys hamdden, chwarae, addysg, teithio llesol, cymuned, adfywio, iechyd, datblygu chwaraeon, a chynghorau lleol.

 

Mae ‘Beat the Street’ gan Intelligent Health wedi cyflwyno cysyniad syml ond effeithiol. Cofrestrodd cyfranogwyr i dderbyn cerdyn gêm, yr oeddent yn ei ddefnyddio i dapio ar 61 o flychau mewn lleoliadau strategol yn Llanelli. Drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau fel cerdded, rhedeg, sgwtera neu feicio, enillodd chwaraewyr bwyntiau a gwobrau gan hefyd archwilio eu hamgylchedd. Roedd yr ymgyrch yn manteisio ar bŵer technoleg ddigidol i greu her arloesol, i’r gymuned gyfan, sy’n seiliedig ar gêm a oedd yn annog plant, teuluoedd ac oedolion i fod yn egnïol a threulio amser yn yr awyr agored.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth John, yr Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth:

“‘Mae ‘Beat the Street’ wedi bod yn gatalydd ar gyfer cyfranogiad cymunedol a chydweithio ymhlith partneriaid a rhanddeiliaid allweddol. O ganlyniad i’r prosiect, sefydlwyd grŵp llywio ‘Mynd i’r afael ag anghydraddoldebau Iechyd yn Llanelli’ i sicrhau gwaddol y prosiect a pharhau â’r gwaith o fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd.”

 

Roedd effaith y prosiect yn wirioneddol anhygoel. Mae dros 6,500 o unigolion, sef 13% o gyfanswm y boblogaeth, wedi cymryd rhan yn yr ymgyrch, gan deithio 43,844 milltir ddi-fodur gyda’i gilydd. Mae hyn wedi arwain at amcangyfrif o ostyngiad o 12.04 tunnell mewn allyriadau CO2. Cyn cofrestru, roedd 40% o oedolion yn anweithgar, ond yn dilyn ‘Beat the Street’, dywedodd 45% o oedolion oedd yn anweithgar yn flaenorol eu bod yn fwy egnïol. Ar y cyfan, roedd gostyngiad o 6% yn nifer y cyfranogwyr a nododd ddiffyg gweithgarwch a chynnydd o 6% yn y rhai sy’n cyflawni 150+ munud o weithgarwch yr wythnos. Yn ogystal, roedd cynnydd o 24% yn yr ymweliadau â mannau gwyrdd o ganlyniad uniongyrchol i’r prosiect.

 

Un o ganlyniadau mwyaf arwyddocaol ‘Beat the Street’ oedd y gwelliant mewn bodlonrwydd bywyd a’r teimlad bod bywyd yn werth chweil ymhlith oedolion. Roedd cynnydd o 6% yn gyffredinol yng nghyfran yr oedolion oedd yn profi lefelau uchel neu uchel iawn o fodlonrwydd a’r teimlad bod bywyd yn werth chweil. Roedd canlyniadau’r prosiect hyd yn oed yn fwy trawiadol ar gyfer oedolion sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd uchel, gyda chynnydd o 7% mewn lefelau bodlonrwydd a chynnydd rhyfeddol o 12% yn y teimlad bod bywyd yn werth chweil.

 

Roedd ystadegau ymgysylltu digidol y prosiect hefyd yn gadarnhaol iawn, a chafodd yr ymgyrch gefnogaeth gan Geraint Thomas, beiciwr enwog o Gymru, a roddodd ganmoliaeth i’r fenter am ei heffaith gadarnhaol ar y gymuned.

 

Roedd Actif a thîm cyfan y prosiect yn falch o dderbyn y wobr ‘ymgyrch fwyaf dylanwadol yng Ngwobrau Diwydiant Chwaraeon cyntaf erioed Cymdeithas Chwaraeon Cymru a gynhaliwyd yng Ngwesty Parkgate, Caerdydd ddydd Iau 8 Mehefin. Mae’r gydnabyddiaeth hon yn dyst i bŵer trawsnewidiol ymgysylltu cymunedol, partneriaethau cydweithredol, a dulliau arloesol o fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd. Mae Actif yn parhau i fod yn ymrwymedig i’w genhadaeth o wella llesiant drwy ysbrydoli ein poblogaeth i fod yn egnïol am oes.

 

 

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page