Mae Hywel Dda yn annog cleifion i gymryd gofal y gaeaf hwn

RYDYM yn annog pawb i fod yn ddoeth trwy drefnu eu brechiad ffliw yn gynnar, mynd i’r fferyllfa leol â mân anhwylderau, a chadw llygad ofalus ar deulu, ffrindiau a chymdogion.

Â’r gal war ysbytai yn cynyddu, mae’n holl bwysig mai dim ond y rhai hynny sydd â’r angen mwyaf am ofal arbenigol neu argyfyngol sy’n mynychu Adrannau Brys. Gall trigolion chwarae eu rhan a helpu i leddfu’r pwysau ar ein staff clinigol trwy wneud Dewis Doeth a sicrhau eu bod yn defnyddio’r gwasanaeth gofal iechyd mwyaf priodol i ddiwallu eu anghenion.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi cydweithio gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, awdurdodau lleol a’r trydydd sector ar gynllun gaeaf er mwyn paratoi ar gyfer y cyfnod prysur sydd i ddod. Mae’r cynllun hwn ar gael ar wefan y bwrdd iechyd ac mae’n nodi sut mae’r sefydliad yn paratoi i redeg ei wasanaethau yn y modd mwyaf llyfn posibl er mwyn sicrhau bod anghenion cleifion yn cael eu diwallu 24 awr y dydd.

Eleni, mae’r bwrdd iechyd yn cyfeirio pobl tuag at fferyllfeydd cymunedol, a all weld a thrin pobl â mân anhwylderau ac osgoi iddynt orfod mynd at y Meddyg Teulu neu i’r Uned Frys.

Mae’r Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin yn cwmpasu 26 cyflwr y gall fferyllydd, os yn briodol, eu hasesu a rhoi meddyginiaeth ar eu cyfer yn ddi-dâl a hynny heb bresgripsiwn. Mae’r gwasanaeth yn galluogi cleifion i geisio cyngor neu driniaeth gan fferyllfa gymunedol sy’n rhan o’r cynllun, yn hytrach na’u Meddyg Teulu, ar gyfer rhestr ddiffiniedig o anhwylderau.

Mae cleifion yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn cael eu hannog i ddefnyddio gwasanaeth Brysbennu a Thrin y bwrdd iechyd mewn fferyllfeydd cymunedol sy’n rhan o’r cynllun os oes ganddynt fân anaf neu salwch. Nod hyn oll yw i leihau’r pwysau ar adrannau brys y gaeaf hwn.

Gyda chyfnod y Nadolig ar y gorwel, mae gweithwyr iechyd ar draws Cymru yn annog pawb sy’n gymwys i gael y brechlyn ffliw cyn gynted â phosibl, i’w helpu nhw yn ogystal â’n hysbytai i fod yn ddi-ffliw ar hyd y gaeaf.

Mae arbenigwyr atal heintiau yn atgoffa pobl i beidio ag ymweld â chleifion mewn ysbytai na chartrefi gofal os ydynt wedi body n teimlo’n anhwylus, er mwyn cyfyngu ar ledaeniad cyflyrau megis Norofirws a ffliw.

Dywedodd Joe Teape, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae pawb yn ymwybodol o’r pwysau sydd ar ein timoedd prysur dros fisoedd y gaeaf, ond dyw pobl ddim mor ymwybodol o effaith hyn ar y cleifion hynny sydd â’r anghenion mwyaf brys.

“Ar yr adeg hon o’r flwyddyn mae ein gwasanaethau rheng flaen yn dibynnu ar gleifion yn gwneud y penderfyniadau cywir am y lefel o ofal sydd ei angen arnynt; er enghraifft, os ydych chi’n mynychu adran frys brysur gyda salwch a ellir ei drin gan fferyllydd cymunedol, gall hyn amharu a chreu pwysau ychwanegol nes ymlaen a gall arwain at oedi yn nhriniaeth y rhai hynny sydd ag anghenion gofal brys.

“Mae’r gaeaf yn gyfnod hir a heriol i’r GIG bob blwyddyn, felly rwyf am annog pobl i wneud eu gorau glas i wneud Dewis Doeth ac i’n helpu ni i sicrhau mai ond y rhai hynny sydd â’r angen mwyaf am ofal argyfyngol neu arbenigol sy’n ei gael.”

Ychwanegodd yr Ymgynghorydd Jeremy Williams, Cyfarwyddwr Clinigol Gofal heb ei Drefnu: “Mae nifer o’r bobl sy’n dod i’n hadrannau brys yn sâl iawn ac yn mynychu’n briodol. Fodd bynnag, mae hi hefyd yn wir bod rhai pobl â chyflyrau llai difrifol yn mynychu – cyflyrau a fyddai’n well eu hasesu a’u trin gan ddarparwyr gofal iechyd eraill.

“Yn aml, petai nhw’n defnyddio un o’n gwasanaethau gofal iechyd cymunedol, er enghraifft, mae’n debygol y byddent yn cael gofal priodol a hynny’n llawer cynt, nag y nein hunedau brys. Yn ogystal â helpu pobl i gael eu gweld cyn gynted â phosibl, byddai hyn yn y pen draw y nein helpu i achub bywydau.”

Am fwy o wybodaeth ar gynlluniau gaeaf y bwrdd iechyd a chyngor ar sut y gallwch helpu, ewch i: www.bihyweldda.wales.nhs.uk/gofalygaeaf

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page