Ymgynghori’n parhau ar gyfer adeilad ysgol newydd

Llanerch Field, Llanelli

Mae’r broses ymgynghori ynglŷn â chael adeilad newydd gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer Ysgol Dewi Sant yn parhau.

Gofynnir i bobl roi eu barn ar adeilad arfaethedig gwerth £9.1miliwn yn Llanerch i gymryd lle safle presennol Ysgol Dewi Sant ac adeiladau’r ysgol nad ydynt yn cyrraedd safonau Sir Gaerfyrddin.

Byddai adeilad arfaethedig yr ysgol, a fyddai’n fodern ac o’r safon flaenaf, yn darparu ar gyfer y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg, gyda 420 o leoedd addysg gynradd a 60 o leoedd meithrin ar gael.

Byddai’r ysgol wedi’i hadeiladu dros ddau lawr gydag ystafelloedd dosbarth mwy o faint â chyfleusterau TG integredig, neuadd amlbwrpas a darpariaeth arbenigol ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Byddai’n darparu nifer o fuddiannau cymunedol hefyd megis y maes parcio oddi ar y safle at ddefnydd yr ysgol a’r gymuned.

Yn amodol ar gael caniatâd cynllunio ar gyfer yr Ysgol Dewi Sant newydd, byddai gwaith cynllunio yn dechrau ar ailddatblygu Ysgol Penygaer, a fyddai’n symud i safle presennol Ysgol Dewi Sant ar ôl i’r ysgol honno symud i’w chyfleuster newydd.    

Cynhelir yr ymgynghoriad tan 11 Hydref, a gall pobl gymryd rhan ar-lein neu ymweld â Llyfrgell Llanelli lle mae copïau caled ar gael.

Disgwylir y bydd cais cynllunio ffurfiol yn cael ei gyflwyno yn dilyn y cyfnod ymgynghori o bedair wythnos. Bydd yr adborth o’r ymgynghoriad yn cael ei grynhoi mewn adroddiad ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio, a fydd yn ffurfio rhan o’r broses.

Byddai’r buddsoddiad mawr hwn yn rhan o Raglen Moderneiddio Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin, a gaiff ei hariannu ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru, drwy ei menter Ysgolion yr 21ainGanrif.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae’r broses ymgynghori yn hanfodol i helpu i lywio’r broses gwneud penderfyniad ac mae angen i ni gael cynifer o sylwadau â phosibl er mwyn gwneud penderfyniad cytbwys a theg.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page