£3m ychwanegol i recriwtio mwy o staff ambiwlans brys i wella amseroedd ymateb

BYDD £3 miliwn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi gan Lywodraeth Cymru i recriwtio mwy o staff ambiwlans brys i wella amseroedd ymateb ar gyfer y rhai mwyaf sâl neu sydd wedi’u hanafu fwyaf difrifol.

Mae y cyllid ychwanegol hwn yn galluogi Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i recriwtio tua 100 o staff rheng flaen ychwanegol ac i gyflwyno gwasanaeth newydd ‘Uned Ymateb Aciwtedd Uchel Cymru’ (CHARU).

Bydd y gwasanaeth CHARU yn ceisio gwella canlyniadau i bobl sydd wedi dioddef ataliad y galon.

Bydd y staff ychwanegol yn helpu i reoli’r galw cynyddol am ofal mewn argyfwng ac yn lleihau’n rhannol rai o’r heriau cymhleth yn y system ehangach sy’n parhau i roi pwysau dwys ar staff a gwasanaethau gofal mewn argyfwng.

Mae’r pwysau hyn yn cael eu dwysau gan amrywiaeth o ffactorau lleol a chenedlaethol gan gynnwys heriau gyda llif cleifion drwy’r system ysbytai, yn ogystal â chyfyngiadau staffio.

Sefydlwyd y rhaglen Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng i wella mynediad at ofal brys a gofal mewn argyfwng ac rydym eisoes wedi sicrhau bod £25 miliwn o gyllid cylchol ar gael i gefnogi’r gwaith o gyflawni blaenoriaethau’r rhaglen.

Mae hyn yn cyd-fynd â’r £145 miliwn a ddarparwyd i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol, fel rhan o’r Gronfa Integreiddio Rhanbarthol, a fydd yn cael ei ddefnyddio i helpu pobl i osgoi mynd i’r ysbyty neu i adael yr ysbyty pan fyddant yn barod.

Bydd y staff ambiwlans brys yn cael eu defnyddio mewn ffordd wedi’i thargedu ledled Cymru yn yr ardaloedd sydd o dan y pwysau mwyaf a lle mae’r angen clinigol mwyaf.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan:

“Rydym yn darparu’r cyllid ychwanegol hwn gan ein bod yn cydnabod y pwysau aruthrol sydd ar y gwasanaeth ambiwlans i ymateb i’r bobl fwyaf sâl ac sydd wedi’u hanafu fwyaf difrifol.

Drwy gynyddu capasiti staff yn y tymor byr gallwn wella amseroedd ymateb a sicrhau gofal gwell i bobl sydd wedi bod yn aros yn rhy hir am ambiwlans.

Mae ein rhaglen Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng yn cefnogi cynnydd mewn staffio mewn meysydd hanfodol yn y tymor canolig ac yn helpu staff i ddarparu’r gofal cywir, yn y lle iawn, y tro cyntaf lle bynnag y bo’n bosibl.”

Meddai Jason Killens, Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru:

“Mae pwysau eithafol yn parhau ar draws y system gofal brys a gofal mewn argyfwng, ac rydym yn parhau i weithio gyda phartneriaid i ddod o hyd i atebion i’r problemau cymhleth a hirsefydlog.

Yn y cyfamser, rydym yn cynyddu ein gweithlu i roi ein hunain yn y sefyllfa orau bosibl i gwrdd â’r galw cynyddol ac rydym eisoes wedi recriwtio mwy na 260 o swyddi rheng flaen yn y ddwy flynedd diwethaf.

Bydd 100 o swyddi rheng flaen ychwanegol yn cryfhau ein capasiti hyd yn oed ymhellach, ac rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am ariannu hyn a’r fenter CHARU newydd arloesol, a fydd, gobeithio, yn gwella’r canlyniadau i’n cleifion mwyaf difrifol sâl.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page