Cronfa gwerth £4.4m yn ceisio mynd i’r afael â digartrefedd yn Abertawe

BYDD pobl sy’n cysgu ar y stryd, pobl ifanc sy’n agored i niwed sy’n chwilio am rywle i fyw a’r rheini sydd mewn perygl o golli eu cartref yn elwa o gynllun newydd gwerth miliynau o bunnoedd a fydd yn mynd i’r afael â digartrefedd.

Wrth i Abertawe adfer o’r pandemig bydd ei addewid ‘gwely ar gael bob amser’ hir sefydlog i bobl sy’n cysgu ar y stryd yn parhau dan gynigion a fydd yn cael eu hybu eleni gan £4.4 miliwn o gyllid ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Mae’r Cabinet wedi cytuno ar gynllun gweithredu sy’n ceisio ailgartrefu pobl sy’n cysgu ar y stryd a phobl sydd wedi colli’u cartrefi’n gyflym, gan ddarparu rhagor o gymorth i bobl ifanc sy’n cael trafferth dod o hyd i rywle i fyw ac atal digartrefedd yn ystod yr argyfwng costau byw.

Meddai Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a Thrawsnewid, fod y cyngor yn ystod y pandemig wedi sefyll ochr yn ochr â phobl sy’n agored i niwed i sicrhau bod rhywle iddynt aros bob amser.

Dywedodd:

“Nawr, wrth i’r argyfwng costau byw ddechrau gael effaith wael ac wrth i rai pobl wynebu’r perygl o orfod dewis rhwng talu eu rhent neu eu morgais a rhoi bwyd ar y bwrdd, byddwn yn sicrhau bod y gefnogaeth briodol ar waith ar gyfer y bobl hynny y mae ei hangen arnynt.”

Mae menter Rhagor o Gartrefi’r cyngor hefyd yn rhan o’r strategaeth, menter sy’n ceisio adeiladu cenhedlaeth o 1,000 o gartrefi cyngor fforddiadwy, ynni isel i’w rhentu dros y degawd cyfredol.

Ar ben hynny y mae’r rhaglen ailgartrefu cyflym, menter a gefnogir gan Lywodraeth Cymru sy’n ceisio sicrhau bod pobl ddigartref yn derbyn y gefnogaeth gywir ar yr adeg gywir ac yn y ffordd gywir fel y daw cartref diogel yn sylfaen iddynt ar gyfer dyfodol mwy disglair.

Meddai’r Cynghorydd Louise Gibbard, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Gofal:

“Rydym wedi sicrhau bod gan deuluoedd, pobl ifanc, pobl â phroblemau iechyd meddwl a phobl sy’n cysgu ar y stryd wedi gallu dweud eu dweud am y strategaeth. Mae’r camau gweithredu rydym yn eu cymryd yn ymateb i’w hanghenion yn uniongyrchol.

“Mae hefyd lawer o waith i’w wneud ac yn yr argyfwng costau byw rydym yn disgwyl i’r galw am ein gwasanaethau digartrefedd gynyddu. Ond, ein huchelgais gyffredinol yw y dylai digartrefedd fod yn brin, yn fyr ac yn brofiad na chaiff ei ailadrodd.”

“Roedd creu’r strategaeth hon yn un o’r ymrwymiadau polisi a wnaed gennym fel cyngor ym mis Gorffennaf yr oeddem yn bwriadu eu cyflawni o fewn 100 o ddiwrnodau.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page