Cronfa gwerth £4.4m yn ceisio mynd i’r afael â digartrefedd yn Abertawe

BYDD pobl sy’n cysgu ar y stryd, pobl ifanc sy’n agored i niwed sy’n chwilio am rywle i fyw a’r rheini sydd mewn perygl o golli eu cartref yn elwa o gynllun newydd gwerth miliynau o bunnoedd a fydd yn mynd i’r afael â digartrefedd.

Wrth i Abertawe adfer o’r pandemig bydd ei addewid ‘gwely ar gael bob amser’ hir sefydlog i bobl sy’n cysgu ar y stryd yn parhau dan gynigion a fydd yn cael eu hybu eleni gan £4.4 miliwn o gyllid ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Mae’r Cabinet wedi cytuno ar gynllun gweithredu sy’n ceisio ailgartrefu pobl sy’n cysgu ar y stryd a phobl sydd wedi colli’u cartrefi’n gyflym, gan ddarparu rhagor o gymorth i bobl ifanc sy’n cael trafferth dod o hyd i rywle i fyw ac atal digartrefedd yn ystod yr argyfwng costau byw.

Meddai Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a Thrawsnewid, fod y cyngor yn ystod y pandemig wedi sefyll ochr yn ochr â phobl sy’n agored i niwed i sicrhau bod rhywle iddynt aros bob amser.

Dywedodd:

“Nawr, wrth i’r argyfwng costau byw ddechrau gael effaith wael ac wrth i rai pobl wynebu’r perygl o orfod dewis rhwng talu eu rhent neu eu morgais a rhoi bwyd ar y bwrdd, byddwn yn sicrhau bod y gefnogaeth briodol ar waith ar gyfer y bobl hynny y mae ei hangen arnynt.”

Mae menter Rhagor o Gartrefi’r cyngor hefyd yn rhan o’r strategaeth, menter sy’n ceisio adeiladu cenhedlaeth o 1,000 o gartrefi cyngor fforddiadwy, ynni isel i’w rhentu dros y degawd cyfredol.

Ar ben hynny y mae’r rhaglen ailgartrefu cyflym, menter a gefnogir gan Lywodraeth Cymru sy’n ceisio sicrhau bod pobl ddigartref yn derbyn y gefnogaeth gywir ar yr adeg gywir ac yn y ffordd gywir fel y daw cartref diogel yn sylfaen iddynt ar gyfer dyfodol mwy disglair.

Meddai’r Cynghorydd Louise Gibbard, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Gofal:

“Rydym wedi sicrhau bod gan deuluoedd, pobl ifanc, pobl â phroblemau iechyd meddwl a phobl sy’n cysgu ar y stryd wedi gallu dweud eu dweud am y strategaeth. Mae’r camau gweithredu rydym yn eu cymryd yn ymateb i’w hanghenion yn uniongyrchol.

“Mae hefyd lawer o waith i’w wneud ac yn yr argyfwng costau byw rydym yn disgwyl i’r galw am ein gwasanaethau digartrefedd gynyddu. Ond, ein huchelgais gyffredinol yw y dylai digartrefedd fod yn brin, yn fyr ac yn brofiad na chaiff ei ailadrodd.”

“Roedd creu’r strategaeth hon yn un o’r ymrwymiadau polisi a wnaed gennym fel cyngor ym mis Gorffennaf yr oeddem yn bwriadu eu cyflawni o fewn 100 o ddiwrnodau.”

Unlike  other news outlets, Carmarthenshire News Online does not receive massive advertising revenue or large grants. We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: