Cyfraddau llog ar fenthyciadau myfyrwyr cael ei gapio am dri mis

MAE Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi fod log a godir ar fenthyciadau myfyrwyr Cymru yn cael ei gapio ar 6.3% am dri mis.

Meddai Mr Miles:

“Mi wnes i ddatganiad ar 13 Mehefin 2022 i gadarnhau’r bwriad i osod cap o 7.3% ar y gyfradd log a godir ar rai o fenthyciadau myfyrwyr Cymru o fis Medi 2022, a hynny am gyfnod o 12 mis.  Yn sgil adolygiad pellach, gallaf ddweud y bydd y gyfradd yn cael ei chapio ar gyfradd is o 6.3% am dri mis o 1 Medi 2022.  Mae’r cap hwn hefyd wedi’i gyhoeddi gan Lywodraeth y DU ar gyfer myfyrwyr Lloegr. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ddiogelu myfyrwyr rhag cyfraddau llog uchel ar eu benthyciadau, cyfraddau sy’n deillio o lefelau chwyddiant uchel.

Yn ystod y flwyddyn hyd fis Mawrth 2022, cyrhaeddodd y gyfradd chwyddiant sy’n pennu’r llog a godir ar rai o fenthyciadau myfyrwyr 9%. O fis Medi 2022, byddai’r cyfraddau llog yn codi i 12% am gyfnod cyn iddynt gael eu capio. Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau nad yw’r cyfraddau yn codi’n uwch na chyfradd y farchnad, ac mae wedi gweithredu deirgwaith dros y 10 mis diwethaf i osod cap ar gyfradd benthyciadau a diogelu myfyrwyr.

Rhwng 1 Medi 2022 a 31 Awst 2023, gosodir cap o 6.3% ar gyfradd y benthyciadau a drefnwyd gan israddedigion ers 2012, a chan fyfyrwyr ôl-radd. Mae’n bosibl y gosodir capiau pellach ar gyfraddau os bydd cyfradd y farchnad yn parhau i fod yn is na chyfraddau llog benthyciadau myfyrwyr.

Nid yw newidiadau i gyfraddau llog yn newid ad-daliadau misol benthyciadau myfyrwyr, gan mai cyfran sefydlog o incwm y myfyriwr yw’r swm a delir. Mae ad-daliadau benthyciadau yn ddibynnol ar lefel yr incwm. Dim ond os yw myfyrwyr yn ennill dros drothwy arbennig y maent yn gorfod ad-dalu eu benthyciad, a chaiff unrhyw ddyled sy’n dal heb ei thalu ar ôl tri deg mlynedd ei chlirio.

Ni ddylai costau byw fod yn rhwystr i astudio mewn prifysgol, a dyna pam mae Llywodraeth Cymru yn darparu’r grantiau costau byw mwyaf hael yn y DU. Ar gyfartaledd, mae llai gan fyfyrwyr Cymru i’w ad-dalu na’u cyfoedion yn Lloegr. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn talu hyd at £1,500 o ddyled pob unigolyn sy’n mynd ati i ddechrau ei had-dalu, cynllun sy’n unigryw o fewn y DU.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page