Cyfraddau llog ar fenthyciadau myfyrwyr cael ei gapio am dri mis

MAE Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi fod log a godir ar fenthyciadau myfyrwyr Cymru yn cael ei gapio ar 6.3% am dri mis.

Meddai Mr Miles:

“Mi wnes i ddatganiad ar 13 Mehefin 2022 i gadarnhau’r bwriad i osod cap o 7.3% ar y gyfradd log a godir ar rai o fenthyciadau myfyrwyr Cymru o fis Medi 2022, a hynny am gyfnod o 12 mis.  Yn sgil adolygiad pellach, gallaf ddweud y bydd y gyfradd yn cael ei chapio ar gyfradd is o 6.3% am dri mis o 1 Medi 2022.  Mae’r cap hwn hefyd wedi’i gyhoeddi gan Lywodraeth y DU ar gyfer myfyrwyr Lloegr. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ddiogelu myfyrwyr rhag cyfraddau llog uchel ar eu benthyciadau, cyfraddau sy’n deillio o lefelau chwyddiant uchel.

Yn ystod y flwyddyn hyd fis Mawrth 2022, cyrhaeddodd y gyfradd chwyddiant sy’n pennu’r llog a godir ar rai o fenthyciadau myfyrwyr 9%. O fis Medi 2022, byddai’r cyfraddau llog yn codi i 12% am gyfnod cyn iddynt gael eu capio. Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau nad yw’r cyfraddau yn codi’n uwch na chyfradd y farchnad, ac mae wedi gweithredu deirgwaith dros y 10 mis diwethaf i osod cap ar gyfradd benthyciadau a diogelu myfyrwyr.

Rhwng 1 Medi 2022 a 31 Awst 2023, gosodir cap o 6.3% ar gyfradd y benthyciadau a drefnwyd gan israddedigion ers 2012, a chan fyfyrwyr ôl-radd. Mae’n bosibl y gosodir capiau pellach ar gyfraddau os bydd cyfradd y farchnad yn parhau i fod yn is na chyfraddau llog benthyciadau myfyrwyr.

Nid yw newidiadau i gyfraddau llog yn newid ad-daliadau misol benthyciadau myfyrwyr, gan mai cyfran sefydlog o incwm y myfyriwr yw’r swm a delir. Mae ad-daliadau benthyciadau yn ddibynnol ar lefel yr incwm. Dim ond os yw myfyrwyr yn ennill dros drothwy arbennig y maent yn gorfod ad-dalu eu benthyciad, a chaiff unrhyw ddyled sy’n dal heb ei thalu ar ôl tri deg mlynedd ei chlirio.

Ni ddylai costau byw fod yn rhwystr i astudio mewn prifysgol, a dyna pam mae Llywodraeth Cymru yn darparu’r grantiau costau byw mwyaf hael yn y DU. Ar gyfartaledd, mae llai gan fyfyrwyr Cymru i’w ad-dalu na’u cyfoedion yn Lloegr. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn talu hyd at £1,500 o ddyled pob unigolyn sy’n mynd ati i ddechrau ei had-dalu, cynllun sy’n unigryw o fewn y DU.”

Unlike  other news outlets, Carmarthenshire News Online does not receive massive advertising revenue or large grants. We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: