Cyngor yn cefnogi gwasanaeth trên intercity newydd rhwng Caerfyrddin a Paddington Llundain

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin yn llwyr gefnogol o gynnig Grand Union
Trains i weithredu gwasanaeth trên intercity newydd rhwng
Caerfyrddin a Paddington Llundain, gyda phum gwasanaeth dychwelyd bob
dydd.

Mae’r cais, sydd wedi’i gyflwyno gan Grand Union Trains (GUT) yn cael
ei ystyried ar hyn o bryd gan y Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd  (ORR).

Mae’r cais yn cynnwys ymrwymiad i adeiladu gorsaf ‘parcffordd’ newydd yn
Felindre, i’r gogledd o Abertawe, a fydd yn golygu bod y daith o
Gaerfyrddin a Llanelli i Gaerdydd ac ymlaen i Lundain rhyw 20 munud yn
llai. Caiff y gwasanaethau eu gweithredu gan drenau deuol newydd sbon
sy’n gallu defnyddio trydan neu ddisel.

Mae’r cynnig i gael gwasanaeth trenau o safon uchel, gan gwtogi’r daith
rhwng Caerfyrddin a Chaerdydd tua ugain munud, yn gyfle pwysig i newid
arferion teithio pobl, oherwydd bydd y daith ar drên wedyn yn debycach
o ran amser i’r hyn a gymerir i fynd mewn car o Gaerfyrddin i Gaerdydd
ac ymlaen i Lundain.

Ac iddi boblogaeth o 185,610, mae Sir Gâr yn rhoi pwys ar ei
gwasanaethau trên, a dengys ffigurau cyn y pandemig fod tua 997,000 o
deithiau ar reilffyrdd yn cael eu gwneud i’r sir, o’r sir, ac o fewn y
sir bob blwyddyn. Fodd bynnag, mae’r Cyngor am gynyddu’r nifer hwn, wrth
i’r ffigurau cyn y pandemig ddangos mai gan Sir Gâr oedd y ffigurau
traffig trydydd uchaf yng Nghymru, ar ôl Caerdydd a Rhondda Cynon Taf.

Mae’r potensial sydd gan gynnig _Grand Union Trains_ i newid dulliau
teithio pobl yn cael ei groesawu gan y Cyngor ac yn cyd-fynd ag amcanion
polisi Strategaeth Drafnidiaeth Cymru.

Byddai gwella’r gwasanaeth trenau i Sir Gaerfyrddin ac oddi yma hefyd yn
ategu prosiectau datblygu mawr yr awdurdod, fel Bargen Ddinesig Bae
Abertawe, sy’n cael ei ddatblygu gyda chydweithwyr rhanbarthol ac a fydd
yn rhoi hwb economaidd o £1.8 biliwn o leiaf i ranbarth De-orllewin
Cymru, gan greu 9,000 o swyddi newydd.

Byddai Canolfan Yr Egin yng Nghaerfyrddin, pencadlys S4C bellach, hefyd
yn elwa ar y cysylltiadau rheilffordd gwell.

Mae ‘Pentre Awel’ yn ddatblygiad o bwys arall o fewn y sir sydd eisoes
ar y gweill. Golyga’r datblygiad hwn y bydd arloesi ym maes gwyddor
bywyd, gofal iechyd cymunedol a chyfleusterau hamdden modern yn cael eu
lleoli yn Ne Llanelli, a hynny gannoedd o fetrau’r unig o Orsaf
Reilffordd Llanelli. Bydd y prosiect yn creu 1,800 o swyddi ac yn rhoi
hwb o fwy na £467m i’r economi leol.

Bydd y prosiectau strategol hyn, ynghyd ag eraill megis datblygu ein
safle cyflogaeth strategol yn Cross Hands a datblygu Llwybr Dyffryn Tywi
rhwng Caerfyrddin a Llandeilo, yn hybu twf ac yn darparu cyfleoedd
pellach i wella cysylltedd rheilffyrdd i’r sir, a’r tu hwnt i Sir
Benfro.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin hefyd yn gweithio gyda phartneriaid i
ddarparu system drafnidiaeth Metro De-orllewin Cymru a’r gobaith yw y
bydd y trenau’n ategu Metro De-orllewin Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Darren Price, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin:

“Rwyf i, ynghyd â’r Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Edward Thomas,
wedi ysgrifennu at y Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd, yn cadarnhau bod
Cyngor Sir Gâr yn cefnogi cynnig _Grand Union Trains_ yn llwyr.

“Mae cynnig Grand Union Trains ar gyfer gwella gwasanaethau gan
ddarparu gwell cysylltedd o ran rheilffyrdd ac amseroedd teithio i
Gaerfyrddin a Gorllewin Cymru, trwy fuddsoddiad allanol, yn rhywbeth i’w
groesawu’n fawr, ac os bydd yn llwyddiannus bydd yn rhoi i drigolion Sir
Gâr wasanaethau trên intercity o safon, sy’n mynd yn uniongyrchol i
Lundain.

“Bydd yn golygu y gall trenau gystadlu â’r car, a thrwy hynny roi cyfle
i newid dulliau teithio a lleihau’r effaith gaiff teithio ar newid
hinsawdd. Ar hyn o bryd, mae llawer o drigolion Sir Gâr yn gyrru naill
ai i Gastell-nedd neu Bort Talbot er mwyn dal trên i Gaerdydd neu
Lundain, sy’n ychwanegu at lefelau traffig ar yr M4 yng nghyffiniau
Abertawe. Mae angen i ni helpu pobl i ddefnyddio llai o’r car a mwy o’r
rheilffyrdd.

“Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wastad wedi cefnogi’r achos dros wella
cysylltedd a lleihau amseroedd teithio drwy ddefnyddio Llinell Ardal
Abertawe. Bydd teithiau sy’n cymryd llai o amser yn y modd hwn yn helpu
i sicrhau manteision economaidd ac amgylcheddol i Sir Gaerfyrddin a
gweddill Gorllewin Cymru.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page