Llawfeddyg Abertawe yn rhoi’r brif ran

Mae Bae Abertawe yn prysur ennill enw da am gynhyrchu’r llawfeddygon llaw gorau o gwmpas.

Mae’r statws yn cael ei danlinellu gan Dean Boyce yn cael ei ethol yn Llywydd Cymdeithas Brydeinig Llawfeddygaeth y Llaw.
Yr uwch lawfeddyg plastig ymgynghorol a aned yn Abertawe yw’r ail ‘fachgen lleol’ i ddal y swydd yn ystod y pum mlynedd diwethaf ar ôl dilyn yn ôl troed y cyn gydweithiwr David Newington (y ddau yn y llun ar y dde gyda Mr Boyce ar y chwith).
Ar ôl cymhwyso fel meddyg ym 1990, cafodd Mr Boyce 13 mlynedd o hyfforddiant llawfeddygol yng Nghymru, Lerpwl, Birmingham, Manceinion, a Sydney Awstralia, cyn dychwelyd adref fel llawfeddyg plastig ymgynghorol yn 2003 ar ôl cael ei ethol i gofrestr arbenigol y DU ar gyfer plastig a llawdriniaeth adluniol.

Bydd ei dymor hir fel llywydd, a ddechreuodd fis diwethaf, yn ei weld yn cynrychioli tua mil o lawfeddygon llaw orthopedig a phlastig ledled y DU a thramor.

Dywedodd Mr Boyce, sy’n Gyfarwyddwr Clinigol Llawfeddygaeth Blastig Bae Abertawe: “Mae gan Gymdeithas Prydain ar gyfer Llawfeddygaeth y Llaw, yn ogystal â chynrychioli llawfeddygon dwylo o fewn y DU, aelodau hefyd ar draws y byd. Ni hefyd yw ceidwaid y cyfnodolyn Ewropeaidd ar gyfer llawdriniaeth law, sydd â’r gwerth dyfynnu uchaf o unrhyw gyfnodolyn llawdriniaeth law yn y byd.”

Am ei benodiad newydd dywedodd: “Rydych chi’n cael eich ethol i’r rôl, felly roeddwn i’n teimlo anrhydedd mawr.
“Mae bod yn ail arlywydd – David Newington, sydd bellach wedi ymddeol, oedd y cyntaf – mewn pum mlynedd, o Abertawe, yn eitha arbennig, mae’n ddangos cryfder Llawfeddygaeth Dwylo yn yr ardal.

“Yn hanesyddol, mae gan Abertawe enw da iawn am lawdriniaeth law plastig ac orthopedig. Dim ond sylfaen gref ydyw, ac yn dod o Abertawe fy hun, mae’n wych.

“Rydym bob amser yn denu hyfforddeion gwych, oherwydd cryfder ein huned, felly mae gallu hyfforddi llawfeddygon llaw uchaf y dyfodol yn fraint wych.”

Yn ystod ei gyfnod yn y swydd bydd Mr Boyce yn cynrychioli’r gymdeithas ar sawl taith dramor ac yn cynnal cynhadledd yn Arena Abertawe.

Dywedodd: “Hyd yn hyn mae’n rhaid i mi ymweld â Sydney, Singapôr ac America i gynrychioli’r gymdeithas mewn gwahanol gyfarfodydd.

“Yn ein cyfarfod yn yr Arena, mae llawer o lawfeddygon dwylo rhyngwladol yn dod, gan gynnwys y llawfeddyg dwylo enwog Jin Bo Tang o Nantong yn Tsieina, sy’n digwydd bod yn gefeill ddinas Abertawe. Bydd fy hen fos o Sydney Michael Tonkin yno hefyd ac dipyn o arbenigwyr byd, sy’n wych ac yn rhoi Abertawe ar y map geiriau llawdriniaeth law eto.

“Mae dod â’r llawdriniaeth orau mewn llaw yn ôl i Abertawe – yn enwedig i’r Arena newydd yn Abertawe, yn hyfryd. Rwy’n edrych ymlaen at ddangos yr ardal – mynd â nhw lawr i’r Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr a dangos iddyn nhw pa mor wych yw rhan o’r byd rydyn ni’n byw ynddo.”

Canmolodd Mr Boyce y datblygiadau yn ei grefft ym Mae Abertawe dros y ddegawd ddiwethaf.


Meddai: “Y peth da am Abertawe nawr yw bod gennym ni lawfeddygon orthopedig a phlastig. Y gorau o ddau fyd. Rydych chi’n dod at lawdriniaeth law mewn dwy ffordd – llawdriniaeth orthopedig a phlastig. A phan fydd gennych chi’r ddau mewn un lle, mae’n ffynnu.”

Wrth fyfyrio ar ei yrfa dywedodd Mr Boyce fod llai o anafiadau cysylltiedig â gwaith y dyddiau hyn.
Dywedodd y cyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Penyrheol: “Rydym yn dal i weld anafiadau diwydiannol, ond nid i’r un graddau ag 20 mlynedd yn ôl.

“Pan ddechreuais i gyntaf byddem yn aml yn gweld anafiadau ofnadwy yn y wasg rolio i’r llaw, anafiadau gwasgu, a llawer o drychiadau angen ailblannu, ond diolch byth y dyddiau hyn, mae rheoliadau iechyd a diogelwch yn golygu mai ychydig iawn o’r rheini y dyddiau hyn a welwn.

“Ond mae pobol yn dal i gael eu hanafu. Mae gennym ganolfan allgymorth trawma mawr yn Nhreforys felly rydym yn dal i weld llawer o anafiadau difrifol.

Pan fyddwch chi’n ailgysylltu, er enghraifft llaw neu fraich, mae’n swnio’n anhygoel, ond mae hyn yn cynnwys y technegau rydyn ni’n eu defnyddio bob dydd fel rhan o’n harferion arferol.”

Er gwaethaf ei wasanaeth hir mae Mr Boyce (yn y llun ar y chwith gyda’i wraig Delyth merch Megan. Nid yw’r meibion Joseff a Tomas yn y llun) yn dal i gael boddhad mawr o’i alwedigaeth.

Dywedodd: “Mae’n werth chweil pan fyddwch chi’n perfformio llawdriniaeth lwyddiannus oherwydd mae’n rhoi’r defnydd o’u dwylo yn ôl i bobl, ond rydw i’n mwynhau llawdriniaeth ar ddwylo plant yn arbennig. Rydych chi’n eu gwylio’n tyfu i fod yn oedolion ac yn dod yn rhan o’r teulu! Mae rhai o fy nghleifion pediatrig bellach yn oedolion yn eu 20au.”

Yn y dyfodol mae’n gobeithio helpu i wneud y gwasanaeth yn addas at y diben yn yr oes fodern.

Meddai: “Cafodd llawdriniaeth law, fel pob meddygfa arall, ergyd fawr yn ystod y pandemig ac rydym wedi newid y ffordd rydym yn gweithredu yn sylweddol. Roeddem yn arfer llawdriniaeth ar ein holl achosion mewn theatrau llawdriniaethau o dan anesthetig cyffredinol. Ers y pandemig rydym wedi parhau i addasu’r hyn a wnawn, gyda pha bynnag gyfleusterau sydd ar gael i ni. Er enghraifft, rydym yn gwneud llawer mwy o waith yn yr uned llawdriniaeth ddydd yn Ysbyty Singleton o dan anesthesia bloc, gyda’r claf yn effro.”

“Rwyf hefyd yn edrych ar wasanaethau llawdriniaeth law yng ngweddill y DU i weld sut y gall llawfeddygon dwylo’r DU addasu, a pha fath o adnoddau sydd eu hangen i ddwyn yr arbenigedd yn ei flaen. Yr adnodd mawr sydd yn brin ar hyn o bryd yw theatrau llawdriniaethau. Os gallwn gymryd cymaint ag y gallwn allan i wahanol amgylcheddau llawdriniaeth, yna bydd cleifion yn cael eu trin yn gyflymach a gallwch ryddhau theatrau anesthetig cyffredinol ar gyfer achosion eraill na ellir eu gwneud yn unman arall.”

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Bae Abertawe, Mark Hackett: “Hoffwn longyfarch Mr Boyce yn galonnog. Nid yn unig y mae’n dod â balchder arno’i hun a’i deulu gyda’r anrhydedd hwn ond hefyd ei holl ffrindiau a chydweithwyr.
“Fe yw’r arweinydd proffesiynol cyflawn sy’n dangos gofal, tosturi a charisma wrth arwain ei dîm yma ym Mae Abertawe, sy’n rhagorol yn y DU.”

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: