Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn ariannu hyfforddiant arbenigol i rymuso staff byrddau iechyd

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda wedi gallu ariannu astudiaethau addysg uwch ar gyfer 20 aelod o staff ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a fydd yn helpu i wella sgiliau a bod o fudd i gleifion, diolch i roddion.

Bydd yr hyfforddiant arbenigol yn grymuso staff mewn gwasanaethau nyrsio, bydwreigiaeth a gofal iechyd cysylltiedig a gwyddor gofal iechyd, gan gefnogi eu datblygiad proffesiynol.

Mae’r meysydd arbenigedd yn cwmpasu Gofal Lliniarol, Dermatoleg, Asesiad Clinigol, Delweddu Meddygol, Ffisiotherapi, Gofal Critigol, a Diagnosis Cyhyrysgerbydol ac mae’r cymwysterau a ariennir yn cynnwys Tystysgrifau Ôl-raddedig, Diplomâu Ôl-raddedig a Meistr mewn Gwyddoniaeth.

Yn ogystal â’r cynnydd personol, bydd y rhai sy’n astudio hefyd yn gallu trosglwyddo llawer o’r wybodaeth a enillwyd i gydweithwyr yn eu timau, wardiau ac adrannau.

Dywedodd Cerys Davies, Prif Nyrs Ward yn yr Uned Gofal Dwys yn Ysbyty Bronglais, sy’n cael ei hariannu i wneud MSc mewn Gofal Critigol: “Mae’r cwrs hwn yn fy ngalluogi i ddod â’r arfer clinigol mwyaf diweddar i gleifion. Mae pethau’n newid mor gyflym mewn gofal dwys ac rwyf eisoes yn gweld manteision o’m dysgu.

“Bydd y wybodaeth helaeth a gaf yn sicrhau y bydd y gofal a roddaf i’m cleifion difrifol gwael o’r safon uchaf ac yn seiliedig ar dystiolaeth. Rwyf hefyd yn mynd i rannu fy ngwybodaeth gydag aelodau eraill o’r tîm amlddisgyblaethol.”

Uchod: Jacob Backhouse, Ffisiotherapydd Arbenigol yn Ysbyty Llwynhelyg

Dywedodd Jacob Backhouse, Ffisiotherapydd Arbenigol yn Ysbyty Llwynhelyg, sydd wedi cael cyllid ar gyfer modiwl tuag at ei MSc mewn Ffisiotherapi Uwch: “Rwyf bron i bum mlynedd i mewn i fy ngyrfa ac yn awyddus i adeiladu fy sylfaen wybodaeth, er budd gofal cleifion a theimlo’n hyderus yn fy ngallu fel clinigwr wrth ddelio â phroblemau cyhyrysgerbydol braich isaf.

“Rwyf hefyd yn mentora ffisiotherapyddion sy’n gweithio ar gylchdroadau a bydd yr hyn rwy’n ei ddysgu ar y cwrs hwn yn cael ei ddefnyddio trwy gydol fy ymarfer dyddiol ac yn fy ngalluogi i drosglwyddo fy mhrofiad iddynt.”

Mae Catrin Johns, Nyrs Ymarfer Newyddenedigol a Datblygiad Proffesiynol yn yr Uned Gofal Arbennig i Fabanod (SCBU) yn Ysbyty Glangwili, yn derbyn cyllid ar gyfer Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Feddygol. Dywedodd: “Rwy’n gyfrifol am ddarparu addysg i’r holl staff ar yr SCBU. Bydd y dysgu hwn yn cael ei rannu gyda staff a fydd o fudd i’r gofal a ddarperir i fabanod yn yr uned.

“Rwy’n frwdfrydig i ddysgu sut i ddatblygu yn fy rôl fel fy mod yn darparu’r cyfleoedd dysgu gorau i staff ar SCBU.”

Dywedodd Gemma Littlejohns, Rheolwr Dysgu a Datblygu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym yn gwybod bod buddsoddi yn natblygiad proffesiynol ein gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn gysylltiedig â chanlyniadau gwell i gleifion ac yn Hywel Dda rydym bob amser yn blaenoriaethu datblygiad hanfodol ein staff.

“Mae derbyn buddsoddiad o £37,000 gan Elusennau Iechyd Hywel Dda wedi cefnogi addysg uwch ugain o gydweithwyr ar draws y gwasanaethau nyrsio, bydwreigiaeth a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, gan eu grymuso i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau y tu hwnt i’r hyn sy’n hanfodol i’w rôl. “Bydd y buddsoddiad hwn yn helpu ein staff a’n gwasanaethau i fod hyd yn oed yn fwy ymatebol i’r amgylchedd cymhleth sy’n newid yn aml yr ydym yn canfod ein hunain ynddo, ac mae’n galluogi ein staff i ddilyn arbenigeddau a fydd o fudd i’n cleifion a’u teuluoedd ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.”

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.elusennauiechydhyweldda.org.uk

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: