Marc ansawdd ar gyfer iechyd a llesiant staff y GIG yn lleol

 

Yn dilyn proses asesu drwyadl yn ddiweddar, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyflawni achrediad aur a phlatinwm ar y Safon Iechyd Gorfforaethol.

Y Safon Iechyd Gorfforaethol yw’r nod ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a llesiant yn y gweithle, gan gydnabod arferion a gweithleoedd da sy’n targedu materion salwch allweddol y gellir eu hatal.

Gwnaeth arfer da mewn mentrau iechyd a llesiant, ymgysylltu â gweithwyr, yn ogystal ag uwch arweinwyr helpu’r Bwrdd Iechyd Prifysgol i gipio’r wobr bwysig hon. Mae’r aseswyr wedi tynnu sylw at y “gwahaniaeth gwych a mesuradwy mewn gwelliant” mewn meysydd fel y gwerthoedd sefydliadol, cyfathrebu a’r ymdeimlad cyffredinol o lesiant ymysg staff, fel rhan o’u hasesiad.

Ar gyfer yr ail-ddilysu Platinwm, nodwyd ymgysylltu â’r gymuned, gwaith adeiladu cyfalaf, cyfleusterau, caffael, trafnidiaeth a mentrau cyflogaeth a sgiliau, i gyd fel meysydd o arfer eithriadol o dda.

Mae Grŵp Llywio ‘Iechyd a Llesiant yn y Gwaith’ yn darparu arweiniad a chefnogaeth i’r Bwrdd Iechyd Prifysgol wrth hwyluso iechyd a llesiant staff fel rhan annatod o’i amcanion corfforaethol.

Meddai Lisa Gostling, Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol: “Rydym yn falch iawn i fod wedi ennill yr achrediad aur a phlatinwm sy’n dangos ein bod wedi cynnal y lefel hon o safon ers ein asesiad diwethaf yn 2013. Rydym yn parhau i adeiladu ar ddatblygiadau iechyd a llesiant ar gyfer ein staff a’n hymrwymiad i’r agenda iechyd corfforaethol.”

Meddai Bernardine Rees, OBE, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae hyn yn dangos yn glir y cynnydd mawr yr ydym yn ei wneud mewn perthynas ag ystod eang o ddatblygiadau mewn ymgysylltu â chyflogeion, iechyd a diogelwch, monitro a gwerthuso, ac yn arbennig mewn perthynas ag ysmygu, iechyd meddwl a llesiant, anhwylderau cyhyrysgerbydol, camddefnyddio alcohol a sylweddau, maethiad a gweithgarwch corfforol.

“Hoffwn dalu teyrnged i’n holl staff sy’n ymwneud â’n tywys ni drwy’r broses asesu a diolch am gyfraniad pawb i sicrhau bod iechyd a llesiant ein staff yn parhau i fod o’r pwys mwyaf ar draws Hywel Dda.”

 

 

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: