Ennill cyflog tra’n dysgu gyda Academi Brentisiaeth leol

Mae Academi Bentisiaeth Hywel Dda unwaith eto wedi agor ei drysau i unrhyw un sydd am ymuno â’r GIG – gallai hyn fod yn gyfle i chi wneud gwahaniaeth i ofal iechyd lleol.

Mae rhaglen newydd yr Academi wedi’i chynllunio i ddarparu cyfleoedd i’n poblogaeth leol sydd eisiau g weithio ym maes gofal iechyd ond sydd efallai heb y cymwysterau priodol neu sydd mewn sefyllfa i ennill cymwysterau.

Dywedodd Lisa Gostling, Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym yn gyffrous i gyhoeddi bod ein rhaglen prentisiaethau wedi dychwelyd eto eleni; mae’n gyfle gwych i bobl sydd eisiau gweithio yn y GIG a datblygu eu gyrfa.

“Mae ein rhaglenni prentisiaeth hefyd yn cynnwys rolau anghlinigol, fel profiad y claf, gwasanaethau digidol, llywodraethu corfforaethol, gyda llawer mwy yn cael eu datblygu.”

Fel prentis bwrdd iechyd, byddwch yn derbyn dysgu seiliedig ar waith strwythuredig, a fydd yn eich galluogi i ddysgu wrth ennill, ac ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol. Gall prentisiaethau gymryd rhwng blwyddyn a phedair blynedd i’w cwblhau ac maent ar gael i unrhyw un 16 oed a hŷn. Yn ogystal â bod yn y gweithle, byddwch yn mynychu coleg neu ganolfan hyfforddi i weithio ar eich cymwysterau.

Yn ddiweddar dyfarnwyd yr Academi yn enillydd y categori “Cynllun Prentisiaeth Gorau” yng Ngwobrau Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) Cymru eleni.

Ymunodd Sian Thomas-Davies â’r cynllun yn 2021 fel Prentis Gofal Iechyd yn Ysbyty Glangwili a dywedodd: “Mae wedi rhoi ystod o gyfleoedd i mi yn fy ngweithleoedd i wella fy sgiliau a gwybodaeth. Wrth wneud hyn rwyf wedi cyfarfod ag unigolion anhygoel gan gynnwys cynorthwywyr gofal iechyd a nyrsys, sydd wedi fy ysbrydoli i barhau i wella fy sgiliau bob dydd a dod yn fwy hyderus yn yr hyn rwy’n ei wneud. Mae hefyd wedi fy ngalluogi i wella fy sgiliau gwaith tîm gan fod llawer o gyfleoedd i gwrdd â phobl newydd a gweithio fel rhan o dîm a theimlo’n rhan o hyn.”

Ychwanegodd Lisa: “Os ydych chi’n credu y gallai’r cyfle gwerth chweil hwn fod ar eich cyfer chi, ewch i’n tudalen we i gael mwy o wybodaeth a sut i gysylltu â ni.”

Rhestrir Digwyddiadau Gwybodaeth Prentis Gofal Iechyd isod:

Cofrestrwch eich lle yma.

• 27 Mawrth 2023 – Coleg Sir Gâr, Campws y Graig, Llanelli (4.30-7.00pm)

• 29 Mawrth 2023 – Coleg Sir Benfro, Hwlffordd (4.00-7.00pm)

• 30 Mawrth 2023 – Coleg Ceredigion, Campws Llanbadarn, Aberystwyth (2.30-5.30pm)

Dilynwch sianeli cyfryngau cymdeithasol y bwrdd iechyd i gael diweddariadau ar ymgyrchoedd recriwtio, swyddi gwag a mwy:

Trydar @SwyddiHDdaJobs LinkedIn @Hywel Dda University Health Board

DIWEDD

Nodiadau i’r Golygydd:

• *Enillydd Gwobrau CIPD Cymru 2023 – Cynllun Prentisiaeth Orau: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Gwobrau CIPD Cymru 2023 – Eich cyfle i ddisgleiri

___________________________________

Learn while you earn with local Apprenticeship Academy /

The Hywel Dda award-winning Apprenticeship Academy has again opened its doors to anyone looking to join the NHS – this could be your chance to make a difference to local health care.

The Academy’s new programme is designed to provide opportunities for our local population

who want to work in healthcare but may not have the appropriate qualifications or be able to gain qualifications.

Lisa Gostling, Director of Workforce & Organisational Development at Hywel Dda University Health Board said: “We’re excited to announce that our apprentice programme has returned this year; it’s an amazing opportunity for people wanting to work in the NHS and to develop their career.

“Our apprenticeship programmes also include non-clinical roles, such as patient experience, digital services, corporate governance, with several more being developed.”

As a health board apprentice, you will receive structured work-based learning, enabling you to learn while you earn, and gain nationally recognised qualifications. Apprenticeships can take between one and four years to complete and are available to anyone from the age of 16 years old. As well as being in the workplace, you will attend college or a training centre to work on your qualifications.

The Academy was recently awarded winner of the “Best Apprenticeship Scheme” category at this year’s Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) Wales Awards.

Sian Thomas-Davies joined the scheme in 2021 as a Health Care Apprentice in Glangwili Hospital and said that: “It’s given me a range of opportunities within my workplaces to improve my skills and knowledge. While doing this I have met some amazing individuals including healthcare assistants and nurses, who have inspired me to keep improving my skills daily and grow more confident in what I’m doing. It has also enabled me to improve my teamwork skills as there are many opportunities to meet new people and work as part of a team and feel involved.”

Lisa continues: “If you think this rewarding opportunity could be for you, please go to our dedicated webpage for more information and how to get in touch with us.”

Health Care Apprentice Information Events are listed below:

Register your place here.

27 March 2023 – Coleg Sir Gâr, Graig Campus, Llanelli (4.30-7.00pm)
29 March 2023 – Pembrokeshire College, Haverfordwest (4.00-7.00pm)
30 March 2023 – Coleg Ceredigion, Llanbadarn Campus, Aberystwyth (2.30-5.30pm)
Follow the health board’s dedicated recruitment social media channels for updates on campaigns, vacancies and more:
Twitter @SwyddiHDdaJobs
Facebook @SwyddiHywelDdaJobs
LinkedIn @Hywel Dda University Health Board

 

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: