Gweinidog Materion Gwledig yn cyflwyno Bil Amaethyddiaeth (Cymru)

MEWN datganiad ysfrifenedig mae Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cyflwyno mesur hanesyddol sef Bil Amaethyddiaeth (Cymru).

Dywedodd y Gweinidog:

“Mae’r Bil yn sefydlu Rheoli Tir Cynaliadwy fel y fframwaith deddfwriaethol ar gyfer polisi amaethyddol y dyfodol. Mae’r fframwaith polisi ‘a wnaed yng Nghymru’ hwn yn canolbwyntio ar amcanion ategol cefnogi ffermwyr i gynhyrchu bwyd mewn ffordd gynaliadwy, ochr yn ochr â gweithredu i ymateb i’r argyfyngau hinsawdd a natur, cyfrannu at gymunedau gwledig ffyniannus a chadw ffermwyr ar y tir. Mae mabwysiadu’r dull hwn o weithredu yn ceisio sicrhau’r canlyniadau economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol yn sgil Rheoli Tir Cynaliadwy er budd pobl Cymru yn yr hirdymor.

Mae’r Bil yn ganlyniad sawl blwyddyn o ddatblygu polisiau, cyd-ddylunio, ymgynghori ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. Diolch o galon i bawb sydd wedi rhoi eu hamser i weithio gyda ni hyd yn hyn. Canlyniad hyn yw deddfwriaeth uchelgeisiol a thrawsnewidiol sy’n newid degawdau o gymorth ffermio’r UE, gan ddatgan newid sylweddol yn ein dull o gefnogi’r sector amaethyddol yma yng Nghymru.

Yn gynharach eleni, cyhoeddais ein cynigion amlinellol ar gyfer y Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Y Cynllun arfaethedig fydd prif ffynhonnell cefnogaeth y Llywodraeth i ffermwyr yng Nghymru yn y dyfodol . Mae’r Bil yn rhoi’r pwerau angenrheidiol i Weinidogion Cymru ddarparu cymorth yn y dyfodol tra hefyd yn sicrhau y gallwn barhau i gefnogi ein ffermwyr yn ystod cyfnod o drawsnewid, gan adlewyrchu ein hymrwymiad yn y Cytundeb Cydweithio gyda Plaid Cymru.

Mae’r Bil yn diwygio Deddf Daliadau Amaethyddol 1986 i ddarparu llwybr i ffermwyr sy’n denantiaid i ddatrys anghydfodau er mwyn sicrhau nad ydynt yn cael eu rhwystro rhag cael mynediad at gymorth ariannol sy’n cael ei ddarparu o dan bŵer darpariaethau cymorth yn y Bil.  Mae hefyd yn disodli pwerau am gyfnod penodol yn Neddf Amaethyddiaeth 2020 a fydd yn dod i ben ym mis Rhagfyr 2024.

Bydd y Bil yn newid Deddf Coedwigaeth 1967 i roi’r pŵer i Gyfoeth Naturiol Cymru ychwanegu amodau at ddiwygio, atal neu ddirymu trwyddedau torri coed i atal torri coed a fyddai’n gwrth-ddweud deddfwriaeth amgylcheddol arall.

Yn dilyn ymrwymiad ein Rhaglen Lywodraethu, mae’r Bil hefyd yn cynnwys darpariaethau i wahardd defnyddio maglau a thrapiau glud. Mae’n bwysig nodi arwyddocâd y darpariaethau hyn. Cymru fydd y cyntaf o wledydd y DU i wahardd y defnydd o faglau a thrapiau glud yn llwyr.

Mae copi o’r Bil a’i ddogfennaeth ategol ar gael yma. Byddaf yn gwneud datganiad deddfwriaethol yng Nghyfarfod Llawn y Senedd ar 27 Medi 2022. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gydag Aelodau’r Senedd yn ystod eu hadolygiad o Fil Amaethyddiaeth (Cymru) yn y misoedd nesaf.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page