Gwersi Cymraeg am ddim i bobl 18 i 25 mlwydd oed a staff addysgu

MAE pobl ifanc a staff y sector addysg yng Nghymru bellach gael mynediad at wersi Cymraeg am ddim fel rhan o fenter gan Lywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg. Mae’r ymrwymiad yn rhan o’r Cytundeb Cydweithio â Phlaid Cymru.

Gall pobl rhwng 18 a 25 mlwydd oed gofrestru ar gyrsiau Cymraeg gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, ac ni fydd angen iddynt dalu wrth gofrestru.

Mae gwersi Cymraeg am ddim hefyd ar gael i bob athro, pennaeth a chynorthwyydd addysgu fel rhan o ymdrechion Llywodraeth Cymru i gryfhau’r elfen o ddysgu Cymraeg yn y Cwricwlwm newydd a chynyddu nifer yr ymarferwyr sy’n gallu addysgu drwy gyfrwng yr iaith.

Bellach gall staff y sector addysg gael mynediad at borth ar-lein newydd lle gallant ddod o hyd i gwrs addas gan gynnwys gwersi rhithiol, gwersi wyneb yn wyneb a chyrsiau hunanastudio. Mae’r porth yn cynnwys Dewin Dysgu sy’n helpu i roi dewis o gyrsiau perthnasol.

Mae pobl ifanc 16 i 18 mlwydd oed mewn ysgolion a cholegau Addysg Bellach penodol yn cymryd rhan mewn prosiect peilot dysgu digidol, sy’n cael ei redeg gan y Ganolfan Genedlaethol a SaySomethinginWelsh. Mae mentrau eraill ar gyfer pobl 16 i 18 mlwydd oed yn cynnwys cwrs byr ar-lein gyda Gwobr Dug Caeredin a chynllun peilot magu hyder mewn Cymraeg ym Mhowys gydag e-sgol.

Bydd tystiolaeth a data a gesglir fel rhan o’r prosiectau peilot yn llywio cynllun cenedlaethol ar gyfer pobl 16 i 18 mlwydd oed, o 2023 ymlaen.

Dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg:

“Rwy’n falch ein bod yn cynyddu’r cyfleoedd i ddysgu ein hiaith a’i gwneud yn haws i fwy o bobl gael cyfle i ddysgu Cymraeg a defnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd.

Mae cynyddu nifer yr addysgwyr sy’n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn allweddol o ran cyflawni ein nod o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae hyn yn ei gwneud mor hawdd â phosibl iddynt gael mynediad at gyrsiau Cymraeg am ddim. Mae darparu gwersi am ddim i bobl 18 i 25 mlwydd oed yn golygu y gallant barhau i ddatblygu a gwella eu gallu yn y Gymraeg a’i defnyddio yn eu gwaith ac wrth gymdeithasu.

Mae’r Gymraeg yn perthyn i ni i gyd. Byddwn yn annog pob aelod o staff addysgu a phobl ifanc sydd am ddysgu Cymraeg am y tro cyntaf neu sydd am wella eu Cymraeg i fanteisio ar y cyfle hwn.”

Meddai Cefin Campbell AS, Aelod Dynodedig:

“Dylai pawb yng Nghymru gael y cyfle i ddysgu’r Gymraeg a phrofi manteision diwylliannol a chymdeithasol gwneud hynny.

Mae cyflwyno gwersi Cymraeg am ddim i bobl ifanc a’r rheini sydd yn y proffesiwn addysgu yn gam arall ymlaen tuag at ei gwneud mor hawdd â phosibl i ddysgu a siarad Cymraeg ac i gyflawni’r targed o gael miliwn a mwy o siaradwyr Cymraeg.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page