Llawdriniaeth arloesol y glun a phen-glin wedi’i galluogi gan robot yn Hywel Dda

O fis Chwefror 2023, bydd sgiliau llawfeddygol o’r radd flaenaf a arweinir gan lawfeddygon yn cael eu rhoi ar brawf fel treial ymchwil i’w defnyddio mewn llawdriniaeth i osod clun a phen-glin newydd am y tro cyntaf yn y GIG yng Nghymru. Ariennir y treial clinigol drwy’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd a Gofal a’i gyflwyno mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Llawdriniaeth gosod cymal newydd yw un o’r llawdriniaethau mwyaf cyffredin a gyflawnir gan y GIG. Nod y treial yw penderfynu a yw defnyddio robotiaid yn arwain at ganlyniadau gwell i gleifion.

Mewn llawdriniaeth robotig i osod clun a phen-glin newydd, mae braich robotig yn helpu i baratoi’r asgwrn a gosod y cydrannau i gynllun tri dimensiwn sydd wedi’i raglennu ymlaen llaw. Credir bod defnyddio robot i wneud y llawdriniaeth yn galluogi technegau llawfeddygol mwy manwl gywir a chyson, a allai helpu i leihau amrywiadau ac o bosibl atal canlyniadau a chymhlethdodau gwael a all fod angen llawdriniaeth ychwanegol.

Wedi’i gyflwyno ar y cyd rhwng Ysgol Feddygol Warwick ym Mhrifysgol Warwick, Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Prifysgol Coventry a Swydd Warwick (UHCW), a’r Ysbyty Orthopedig Brenhinol (ROH) yn Birmingham, bydd y treial robotig yn cael ei brofi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda o ddechrau 2023.

Meddai’r Athro Peter Cnudde, Llawfeddyg Orthopedig Ymgynghorol: “Mae llawdriniaeth â chymorth robot yn cael ei defnyddio’n llwyddiannus iawn mewn llawer o driniaethau a gall ddod â nifer o fanteision o’i gymharu â llawdriniaeth safonol. Mae’n gyflawniad mawr i’r tîm fod ar flaen y gad mewn astudiaeth aml-ganolfan o’r radd flaenaf fel hon, ac rydym yn falch iawn o allu cychwyn y treial clinigol.

“Rwy’n credu y bydd ychwanegu llawfeddygaeth â chymorth robot at y ddarpariaeth lawfeddygol sydd ar gael ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda o fudd gwirioneddol i’n cleifion, ac edrychaf ymlaen at arwain y darn pwysig hwn o waith.”

Dywedodd yr Athro Chris Hopkins, Pennaeth Arloesedd a’r Sefydliad Tritech ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym yn falch bod ein llawfeddygon ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn chwarae rhan flaenllaw yn y treial clinigol hwn. Gobeithiwn y bydd y rhaglen yn arwain at ganlyniadau gwell i gleifion ac yn mynd rhywfaint o’r ffordd i fynd i’r afael â phwysau yn ein system a’n rhestrau aros am ofal wedi’i gynllunio. Heb os, bydd canfyddiadau’r ymchwil yn helpu llawfeddygon orthopedig ar draws ein bwrdd iechyd a ledled y byd i ddeall yr offer a’r dechnoleg fwyaf effeithiol ar gyfer perfformio llawdriniaeth i osod clun a phen-glin newydd a darparu gofal rhagorol i gleifion.”

Yn ogystal â chofnodi canlyniadau clinigol, bydd yr astudiaeth hefyd yn cynnwys dadansoddiad economaidd iechyd manwl i hysbysu’r GIG os dylid mabwysiadu’r elfen hon o dechnoleg â chymorth robot yn eang.

Ychwanegodd yr Athro Leighton Phillips, Cyfarwyddwr Ymchwil, Arloesi a Phartneriaethau Prifysgol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ymfalchïo mewn galluogi ein staff i ymgymryd ag ymchwil a datblygu sydd nid yn unig yn diwallu anghenion ein poblogaeth bresennol ond hefyd yn arwain y ffordd ar gyfer cleifion y dyfodol. Rydym yn croesawu’r bartneriaeth ag Ysgol Feddygol Warwick ym Mhrifysgol Warwick, Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Prifysgol Coventry a Swydd Warwick (UHCW), a’r Ysbyty Orthopedig Brenhinol (ROH) yn Birmingham a’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal ac edrychwn ymlaen at ddylanwadu arloesi orthopedig yn y dyfodol trwy ein canfyddiadau.”

Mae’r prosiect yn un o nifer o brosiectau ymchwil a datblygu sy’n canolbwyntio ar y claf a arweinir gan is-adrannau Sefydliad TriTech ac Ymchwil a Datblygu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Yn y llun (C-Dd): Uwch Prif Nyrs Jeremy Thomas, Prif Nyrs Iau Anthony Macabitis, Prif Nyrs Lorna Amarillo, Prif Nyrs Iau Charlie Ledbury, Prif Nyrs Iau Gary Peters a Nyrs Staff Glaiza Juanites.

 

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: